Νέα

Αγωνιστές απ'το Δίλοφο (Μπρούφλιανη) στην Επανάσταση τού 1821

2021-03-27 20:34

Τα στοιχεία  τού άρθρου, είναι από το βιβλίο "Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά τού 21" τού συντοπίτη μας Νίκου Κ. Αντωνόπουλου,τ.Επιθεωρητή Δημ. Εκπαίδευσης, ο οποίος τα συγκέντρωσε μετά από πολυετή έρευνα στα διάφορα αρχεία τού Ελληνικού κράτους

 

Αγωνιστές απ'το Δίλοφο (Μπρούφλιανη) στην Επανάσταση τού 1821

 

Αδάμ Νικολός, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Αθανασίου Δημήτριος, υπαξιωματικός. Πρότ. για χάλκ. νομισμ. Φ. 196, Κ. 16α

Αθανασίου Ζωιτός, αξιωματ. Α.Π.Μ.Υ. 5.880. Ελαβε αργυρ. αριστ. Φ. 277, Κ. 37

Ανδριτζοδήμου Γεώργιος, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1

Φεβρουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 37.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυ-

διού, εξόδου του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Ανδρίτζου Δήμος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1 Φεβρουά-

ριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 45.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Αετού, Κρεμμυδιού, εξόδου

του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Αντωνίου Γιάννης, στρατιώτης. Αίτηση 15 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και

Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, εξόδου του Μεσολογγίου κ.ά.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 174, Κ. 7

Βάγιας Γεώργιος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου

1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 40.

Μάχες: Υπάτης, δυο φορές, πολιορκίας του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 32

Βάγιας Ιωάννης, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Βάγιας Κώστας, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου

1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 46.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, εξόδου του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά. Στις μάχες της

Αθήνας υπό τον Καραϊσκάκη. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 38

Βασιλείου Αναγνώστης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου

1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 6 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, εξόδου του Μεσολογγιού κ.ά. Φ. 254

Βασιλογεωργόπουλος Γεώργιος Αίτηση κοινή με 5 συγχωριανούς του 21 Φε-

βρουάριου 1844. Πιστοποιητικό κοινό των Μ. και Ν. Κοντογιάννη 20 Φεβρουάριου

1844.

Μάχες: Υπάτης, κατά του Ομέρ Βρυώνη, Αετού, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κ.ά.

Φ. 275

Βασιλογεωργόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης. Όπως ο Γεώργιος Βασιλο-

γεωργόπουλος. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 275 και Φ. 174, Κ. 7

Βασιλογεωργόπουλος Ιωάννης. Οπως ο Γεώργ. Βασιλογεωργόπουλος. Φ. 275

Βενέτης Ιωάννης. Αίτηση 1 Μαρτίου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη

20 Φεβρουάριου 1844. Υπηρέτησε την Επανάσταση υπό τους οπλαρχηγούς

αυτούς και υπό τον Καραϊσκάκη.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Αγ. Βλασίου, ’ Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου

του Μεσολογγιού κ.ά. Φ. 275

Γατόπουλος Χρηστός. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Γάτος Πολυζώης, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου

1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη Ιανουάριου 1843.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 56

Γάτου Γεώργιος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Γεραντώνης Γεώργιος, αξιωματικός ζ’ τάξεως. Α.Ν.Μ.Υ. 2.121

Αίτηση ανταμοιβής του γιου του Ευσταθίου 22 Μαΐου 1865. ’ Εγγραφο του υπουρ-

γείου στρατιωτικών με το οποίο του ανακοινώθηκε η προαγωγή στον βαθμό της

χιλιαρχίας.

Γεραντώνης Δημήτριος του Σπάρου, αξιωματικός. Έλαβε αργυρό αριστείο.

Φ. 277, Κ. 37 και Φ. 17, Κ. 1

Γεραντώνης Ευστάθιος του Γεωργ., υπαξ. γ’ τάξ. Α.Π.Μ.Υ. 6.514

Αίτηση ανταμοιβής 25 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Γ. Βελή και Νικ. Κοντογιάννη 22

Ιουνίου 1865. Και δεύτερο πιστοποιητικό Β. Μαυροβουνιώτη, I. Κλίμακος και I.

Βελέντζα 1 Δεκεμβρίου 1844.

Μάχες: Υπάτης κατά του Νεπρεβίστα (1821) και κατά του Δράμαλη, Καλλιακούδας,

Άμπλιανης και Μεσολογγιού, υπό τον Σκαλτσοδήμο* Χαϊδαριού, Αράχωβας, Διστό-

μου και Αμφισσας, υπό τον Καραϊσκάκη· Τροιζονιών, υπό τον Γ. Δυοβουνιώτη· Αιτω-

λικού, Βόνιτσας και Ναυπάκτου, υπό τον Church.

Γεραντώνης Σπάρος, αξιωματικός. ’ Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 277, Κ. 37

Γεωργίου Ευστάθιος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Γεωργίου Ιωάννης. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Γκίζας Αθανάσιος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Γκίζας Γεώργιος, αξιωματικός. Πρόταση για αργ.αριστ. Φ. 17, Κ. 1 καιΦ. 287, Κ. 53

Γκίζας Ιωάννης, υπαξιωματικός. Πρόταση για χάλκ. νομισματ. Φ. 196, Κ. 16α

Γραβάνης Γεώργιος του Νικολάου. Αίτηση κοινή με τρεις συγχωριανούς του

20 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 15 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογγιού,

Αθήνας κ.ά. Φ. 252

Γραβάνης Γιαννάκης του Νικολάου, υπαξιωματικός.

Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. καιΝ.

Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, εξόδου του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά., υπό τους

ίδιους και τον Καραϊσκάκη. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 56

Γρηγορίου Γεώργιος του X., στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 282, Κ. 38

Δημαρά Αυγέρος, αξιωματικός. Πρόταση για αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 53

Δημαρόπουλος Σπάρος, στρατιώτης. Αίτηση 6 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσολογ-

γιού. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Δημητρίου Μήτζος. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 40.

Μάχες: Υπάτης, Καρπενησιού, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσ©-

λογγιού. Φ. 254

Δημητρίου Νικόλαος, υπαξιωματικός. Πρότ. για χάλκ. νομισμ. Φ. 196, Κ. 16α

Ζάνος Γεώργιος, υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.536

Ζαπαντιώτη Γεώργιος του Αθαν., στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 286, Κ. 32

Ζαφείρης Δημήτριος του Ιω., υπαξιωμ. Πρότ. για χάλκ. νομισμ. Φ. 196, Κ. 16α

Ζαφείρης Ιωάννης, υπαξιωματικός. Πρόταση’για χάλκ. νομισματ. Φ. 196, Κ. 16α

Ζάχος Κωνσταντης. Οπως ο Γ. Βασιλογεωργόπουλος. Φ. 275

Ζογλοπίτης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Ζογλοπίτης Στέριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Ζουλούμης Αναγνώστης, αξιωματικός. Αίτηση ανταμοιβής της συζύγου του

Ελένης 8 Φεβρ. 1846. Επειδή ήταν αγράμματη, την υπέγραψε ο Γ. Ζουλούμης.

Πιστοποιητικό Μ. Κοντογιάννη 11 Αυγούστου 1846. Στις 25 Μαρτίου του 1825 του

απονεμήθηκε ο βαθμός της χιλιαρχίας.

Οταν κηρύχτηκε η Επανάσταση ήταν προεστός της επαρχίας· εγκατέλειψε τη

θέση του και διέθεσε τον εαυτό του και την περιουσία του στον Επαναστατικό

αγώνα. Παρακίνησε πολλούς συμπατριώτες του να λάβουν τα όπλα. ’ Ελαβε μέρος

στις σημαντικότερες μάχες/υπό τον Ν. Μ. Κοντογιάννη.

Ζουλούμης Γεώργιος, αξιωματικός. Πρόταση για αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 53

Ζούπας Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Θεοδώρου Αθανάσιος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Θραψιμιώτης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Καϊτζιώτης Βλάχος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Καϊτζιώτης Ζάχος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Καϊτζιώτης Ιωάννης του An., υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 286, Κ. 56

Καϊτζιώτης Μήτζος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Καλαμάρας Α. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Καρπούζης Δημήτριος του Γ., αξιωματικός. Αίτηση 4 Σεπτ. 1839. Γεννήθηκε στη

Μπρούφλιανη. Πρόταση για αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 53

Κατζόγιαννος Βασίλειος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Κατζόγιαννος Προυβλάτης, αξιωματικός. Α.Μ.Α. 3.249. Αίτηση ανταμοιβής 17

Νοεμβρίου 1841. Σε αίτηση του γιου του με ημερομηνία 24 Μαΐου 1865, «προς την

επί των αρχαίων εκδουλεύσεων εξεταστικήν επιτροπήν», ονομάζεται Κατσό-

γιαννος Μπρουφλιανίτης. Είχε λάβει τον βαθμό του ταξιάρχου.

Κίσσας Ιωάννης, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουά-

ριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 40.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, εξόδου του Μεσολογγιού κ.ά.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 56

Κίτζιου Γεώργιος, αξιωματικός. Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 288, Κ. 61

Κόλιας Δημήτριος. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 47.

Μάχες: Υπάτης, πολιορκίας κι εξόδου του Μεσολογγιού κ.ά. Φ. 254

Κομπούρης Γεώργιος, αξιωματικός. Πρόταση για αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 53

Κορδοπάτη Γεώργιος του Ζαχαρή, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με τρεις συγχω-

ριανούς του 20 Ιανουάριου 1844.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Κωνσταντίνου Γεώργιος, στρατιώτης. Αίτηση 5 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης, 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Κωνσταντίνου Νικόλαος, στρατιώτης. Αίτηση 9 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Λαμπάκης Γεώργιος, υπαξιωματ. Πρότ. για χάλκινο νομισματ. Φ. 196, Κ. 16α

Λεπιδάρας Ζωητός. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17. Κ.1

Λιλής Αθανάσιος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με τρεις συγχωριανούς του 20 Ιανου-

άριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 35.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομερ Βρυώνη, Καλλιακούδας, ’ Αμπλιανης, Κρεμμυδιού,

εξόδου του Μεσολογγιού και Αθήνας. * Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 252καιΦ. 286, Κ. 32

Λιλής Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Λιούτος Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Λύρης Αθανάσιος, στρατιώτης. * Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ.38

Λύρης Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Μαλιάκης Σπάρος του Ιωάννη, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του

8 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 32

Μαμαλούγκας Αναστάσιος, στρατιώτης. Αίτηση 9 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιη-

τικό Μ.και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Μάνικάς Γεώργιος του Κων/νου, υπαξιωματικός γ' τάξεως Α.Π.Μ.Υ. 7.680

Αίτηση ανταμοιβής 25 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Χρ. Χατζηπέτρου, I. Κλίμακος

και Παπακώστα Τζαμάλα 10 Μαρτίου 1847.

Μάχες: Αετού, υπό τον Σκαλτσοδήμο* Αράχωβας, υπό τον X'' Πέτρου* Διστόμου

και Αμπλιανης, υπό τον Πανουργιά.

Μηλιώνης Κώστας, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Μίγκας Δημήτριος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Μπαστάς ή Μπασθιάς Ιωάννης, υπαξιωμ. ’ Ελαβε χάλκ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 56

Μπισόπουλος Γεώργιος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1 Φε-

βρουάριου 1844. Πιστοποιητ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 35.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου του

Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Μπισόπουλος Δήμος στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1 Φεβρου-

άριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 45.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου

του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Μπισόπουλος Ελευθέριος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1

Φεβρουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: ’ Ιδιες με τον Γ. Μπισόπουλο. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Μπισόπουλος Κώστας, στρατιώτης. Οπως ο Γ. Μπισόπουλος. Ετών 42.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Μπουρόπουλος Ιωάννης του Γ. Αίτηση κοινή με πέντε συγχωριανούς του 21

Φεβρουάριου 1844. Πιστοποιητικό κοινό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 20 Φεβρουάριου

1844.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Καλλιακούδας, Αετού κ.ά. Φ. 275

Νικολαίδης Δημήτριος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 280, Κ. 39

Νικολάου Γιαννάκης, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 2.917

Αίτηση ανταμοιβής 1 Ιουνίου 1869. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 10 Νοεμ-

βρίου 1846.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλλιακούδας, πολιορκίας του

Μεσολογγιού, Τροιζονιών, Πειραιά και Αθήνας.

Παλαιοδημόπουλος Ευστάθιος, υπαξιωμ. Πρότ. γιαχάλκ. νομισμ. Φ. 196, Κ. 16α

Παλιός Ιωάννης, αξιωματικός. Α.Π.Μ.Υ. 5.557

Αίτηση ανταμοιβής 27 Μαΐου 1865. Δικαστική πράξη 24 Μαΐου 1865 με μάρτυρες

τον Ευστάθιο Γεραντώνη και τον Στέργιο Ζάκα. Γεννήθηκε στη Μπρούφλιανη και

ήταν 68 ετών. Πρόταση για αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 53

Παπαγεωργάκη Γιαννάκης, γιος του Παπαγεωργάκη Παπαϊωάννου. Κατάλ. Ανδρ.

Σαφάκα Λουκ. σ. 105 .

Παπαγεωργίου Δημήτριος. Οπως ο Γεώργιος Βασιλογεωργόπουλος. Φ. 275

Παπαϊωάννου Αντώνης, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Παπαϊωάννου Γεώργ. τοϋ Δημητρ. ’ Οπως ο Γεώργ. Παπαγεωργόπουλος. Φ. 275

Παπαϊωάννου Παπαγεωργάκης, αξιωματικός. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς

του 8 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Ετών 45.

Μάχες: Υπάτης δύο φορές, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά.

Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 254 και Φ. 289, Κ. 59

Παπακατζίκα Παπαγεώργιος ή Παπαγεωργάκης, αξιωματικός. ’ Ελαβε αργυρό

αριστείο. Φ. 288, Κ. 61

Υπάρχουν υποψίες ότι ο αγωνιστής τούτος δεν είναι άλλος από τον προηγούμενο

Παπαγεωργάκη Παπαϊωάννου. Αν το επώνυμο του πατέρα του ήταν Κατζίκας, ήταν

δυνατό να υπέβαλε και δεύτερη αίτηση για αριστείο, όχι ως Παπαϊωάννου αλλά ως

Παπακατζίκας.

Παπακώστας Ιωάννης, στρατιώτης. Αίτηση 30 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ.

και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Πετζικας ή Πανζίκας Δήμος, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς

του 8 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Ετών 37.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 288, Κ. 62

Πολυζογόπουλος Κατσόγιαννος, αξιωματικός. ’ Ελαβε αργ. αριστ. Φ. 282, Κ. 41

Πολυζογόπουλος Παπακωνσταντής, υπαξιωματικός. Πρόταση για χάλκινο

νομισματόσημο. Φ. 196, Κ. 16α

Πολύζος Δημήτριος, στρατιώτης. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Πολύζος Πολύμερος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Πολυζώης Γεώργιος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Πολυζώης Παναγιώτης, στρατιώτης. Αίτηση 5 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Πολυμεροπολύζου Βλάχος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Πολύμερος Σκόντρας. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1 Φεβρουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 48.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Αετού, ’Αμπλιανης, Γιαννιτσούς, Κρεμμυ-

διού, εξόδου του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά. Φ. 268.

Πολύμερος Χαράλαμπος. Οπως ο Σκόντρας. Ετών 37 (1844). Φ.268

Ρήγας Γεώργιος, υπαξιωματικός. Α.Π.Μ.Σ. 2.881

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 56

Ρήγας Χρήστος, υπαξιωματικός.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 56

Σφίκας Ιωάννης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου 1844. Πιστο-

ποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη. Ετών 39.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας κι εξόδου του Μεσολογγιού. Φ. 254

Τζιτζοδήμου Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τζιτζοδήμου Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τριανταφύλλου Αθανάσιος, στρατιώτης.

Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. καιΝ.

Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 32

Τριανταφύλλου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τριανταφύλλου Δήμος, στρατιώτης. Αίτηση 9 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ.

και Ευ. Κοντογιάννη 5 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης 1821, Βασιλικών, Καλλιακούδας, εξόδου του Μεσολογγιού κ.ά.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 191, Κ. 8

Τριανταφύλλου Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Φλώρος Γιάννης του Γ., αξιωματικός. Αίτηση 15 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, εξόδου του Μεσολογγιού κ.ά.

Έλαβε αργυρό· αριστείο. Φ. 134 και Φ. 288, Κ. 61

Φράγκου Αθανάσιος του Ιωάννη. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουά-

ριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά. Φ. 254

 

 

118.700 Ευρώ στον Δήμο Μακρακώμης από την Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων

2021-03-26 22:31

Με σημερινή απόφαση τού αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στυλιανού Πέτσα υλοποιείται έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000 € προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

Γιά τον Δήμο Μακρακώμης το ποσό είναι 118.700 ευρώ

Δείτε όλη την απόφαση ΕΔΩ

ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμιών για απόσυρση ταμειακών μηχανών

2021-03-26 22:02

Παράταση προθεσμιών υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων - απόσυρσης και αναβάθμισης ταμειακών μηχανών

Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνονται οι προθεσμίες:

Ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2020, μέχρι την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021.

Διόρθωσης των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Απόσυρσης και αναβάθμισης των ταμειακών μηχανών, μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

 

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

2021-03-26 21:37

Η αλλαγή ώρας θα γίνει αυτή την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021.

Στις 3:00 , οι δείκτες του ρολογιού μας θα πρέπει να πάνε 1 ώρα μπροστά και να δείχνουν 4:00 το πρωί!

Θυμίζουμε πως η διαδικασία σε υπολογιστές και κινητά γίνεται αυτόματα!

Μένουμε για πάντα με την θερινή ώρα;
Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αλλαγή ώρας θα πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για όσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα.

Για τα κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2021.

Η οριστική απόφαση αναφορικά με το πότε η πρόταση της Επιτροπής θα αποκτήσει νομική ισχύ, εξαρτάται από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Να σημειώσουμε πως το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει οριστικοποιήσει ακόμη τη θέση του…συνεπώς τα πάντα είναι ακόμη στον αέρα.

Σε ανακοίνωση του το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει:
Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας,
σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001,
σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ..

Αλλαγή και στις ώρες κοινής ησυχίας
Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.

Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.

Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

25η Μαρτίου-Μήνυμα Προέδρου Κοινότητας Σπερχειάδας

2021-03-25 14:01

25η Μαρτίου 1821- 25η Μαρτίου 2021:

200 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και του αγώνα για ελευθερία, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας μας, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Πριν δύο αιώνες, οι Έλληνες παραμέρισαν το "εγώ", ενώθηκαν κάτω από το "εμείς" και κατόρθωσαν να δημιουργήσουν το νέο, ανεξάρτητο και δημοκρατικό ελληνικό κράτος.

Με απαράμιλλη γενναιότητα, θάρρος και τόλμη, έδωσαν μάχες άνισες που όμως κατάφεραν να τις κερδίσουν. 

Μάχες που ξεπέρασαν τα σύνορά μας και χάραξαν τη δική τους πορεία στην παγκόσμια ιστορία.

Στη σύγχρονη Ελλάδα, οι μάχες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μπορεί να είναι διαφορετικές. 

Απαιτούν όμως ανάλογη δύναμη και ομοψυχία, σαν αυτή που ενέπνευσε τους προγόνους μας για να κατακτήσουν όλα αυτά που εμείς, σήμερα, θεωρούμε δεδομένα. 

Να κατακτήσουν μια πατρίδα ελεύθερη και δημοκρατική.

Με το χέρι στην καρδιά και με μυαλό καθαρό από κάθε διχαστική σκέψη, ας κοιτάξουμε κατάματα το παρελθόν μας για να αντλήσουμε δύναμη, πίστη και αισιοδοξία για να πορευτούμε σε ενα μέλλον καλύτερο. 

Χρόνια πολλά Ελλάδα μας! 

 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Σπερχειάδας

Νίκος Τζιβελέκας

Μήνυμα Δημάρχου Γιώργου Χαντζή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

2021-03-25 13:59
Μήνυμα Δημάρχου Γιώργου Χαντζή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
 

«Αγαπητοί μου συνδημότες,

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου σηματοδοτεί την κορυφαία στιγμή της νεότερης ελληνικής ιστορίας στην πορεία της σύγχρονης Ελλάδας που ενέπνευσε και τους μετέπειτα αγώνες του ελληνικού λαού.

Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και το μήνυμα παραμένει επίκαιρο:

«Ο αγώνας για την πατρίδα, την ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία είναι διαρκής».

Ο τρόπος εορτασμού, λόγω της εφαρμογής των μέτρων εναντίον της εξάπλωσης του Covid-19, χωρίς τις εθιμοτυπικές εκδηλώσεις και παρελάσεις, δεν αφαιρεί ούτε ελάχιστο από το άσβεστο της φλόγας της μνήμης όλων εκείνων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τη δημοκρατία, για αρχές και αξίες που πάνω τους στηρίχθηκε η πορεία και η διαδρομή των Ελλήνων.

Ο Δήμος μας και οι δημότες του, τιμούμε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενωμένοι, περήφανοι, με σεβασμό στα ιδανικά και στη θυσία των προγόνων μας.

Η Εθνική μας επέτειος ας λειτουργήσει ως έμπνευση και κίνητρο ώστε να αποδείξουμε ότι, την κρίσιμη αυτή ώρα της πανδημίας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συσπειρωνόμαστε, αγωνιζόμαστε με αίσθημα υπευθυνότητας και κοινωνικής ευθύνης, και όπως και τότε, έτσι και τώρα, γεμίζει την ψυχή μας η ακλόνητη πίστη, πως θα τα καταφέρουμε να βγούμε και πάλι νικητές.

«Μένουμε σπίτι και υψώνουμε την Ελληνική σημαία στο μπαλκόνι μας, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και ειλικρινούς πατριωτισμού!»

Χρόνια πολλά σε όλους!

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΧΑΝΤΖΗΣ

 

200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση - ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

2021-03-25 13:54

dim000

Σήμερα που τιμούμε τα 200 χρόνια είναι σκόπιμο και χρήσιμο να θυμηθούμε τα λόγια των πρωτεργατών της Επανάστασης του 1821.

"Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; Όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λένε «εμείς». Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθομεν γνώση, αν θέλομεν να φκιάσομεν χωριόν, να ζήσομεν όλοι μαζί."
(Απομνημονεύματα Γιάννη Μακρυγιάννη)

"Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Ημείς, αν δεν είμεθα τρελλοί, δεν εκάναμε την επανάσταση, διατί ηθέλαμε συλλογισθεί πρώτον δια πολεμοφόδια, καβαλλαρία μας, πυροβολικό μας, πυροτοθήκες μας, τα μαγαζιά μας, ηθέλαμε λογαριάσει τη δύναμη την εδική μας, την τούρκικη δύναμη. Τώρα όπου ενικήσαμε, όπου ετελειώσαμε με καλό τον πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, επαινόμεθα. Αν δεν ευτυχούσαμε, ηθέλαμε τρώγει κατάρες, αναθέματα."
(Απομνημονεύματα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη)

Τιμή και Δόξα στους Έλληνες Ήρωες!

dim02

Χρ. Σταικούρας: Μήνυμα για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου και τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

2021-03-25 11:28

Φθιώτιδα: Υλοποιείται η ολοκλήρωση της επαρχιακής οδού ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 16.11.2020

Λαμία, 24 Μαρτίου 2021

Εφέτος, ο διπλός εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Επετείου της 25ης Μαρτίου είναι ξεχωριστός.

Η συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης καθιστά την ημέρα έμφορτη από πρόσθετο ιστορικό και συμβολικό βάρος και την αναδεικνύει ως πολύτιμη ευκαιρία απολογισμού, αναστοχασμού, εθνικής αυτογνωσίας αλλά και οραματισμού.

Ευκαιρία που προσφέρεται σε μια συγκυρία με πρωτόγνωρες – σε παγκόσμιο επίπεδο – δυσκολίες, εξαιτίας της πανδημίας. Δυσκολίες οι οποίες δεν μας επιτρέπουν μεν να προσδώσουμε στους εορτασμούς όλη τη λαμπρότητα που θα επιθυμούσαμε, αλλά δεν μπορούν να στερήσουν από την ιδιαίτερη αυτή επέτειο την ακτινοβολία και τα σημαντικά διδάγματά της.

Το 1821 δεν είναι απλώς μία από τις, πολλές, σελίδες που έγραψε το Έθνος με χρυσά γράμματα στη μακραίωνη διαδρομή του. Είναι μια τομή στην ιστορία μας. Είναι η ιδρυτική πράξη της σύγχρονης Ελλάδας.

Η εμβέλεια και η σημασία του ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας μας, καθώς δηλώνει την αποφασιστικότητα και την πίστη ενός Έθνους να επιβιώσει, να δημιουργήσει ανεξάρτητο κράτος, να διαφυλάξει τα ιερά και τα όσια της πατρίδας του.

Με το σκεπτικό αυτό, αποτίουμε φόρο τιμής στους ήρωες, τους πρωτεργάτες και όλους τους συντελεστές της Ελληνικής Επανάστασης, που ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο της Πατρίδας και θυσιάστηκαν για την Απελευθέρωση και την Ανεξαρτησία της, «φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής», όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στην ιστορική προκήρυξή του «Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος».

Η πολυπόθητη Ελευθερία και η δημιουργία του νεότερου Ελληνικού Κράτους κατακτήθηκαν ύστερα από πολυετείς πολεμικές, πολιτικές και διπλωματικές μάχες. Μεσολάβησαν περιφανείς νίκες αλλά και οδυνηρές ήττες, αναρίθμητες φωτεινές πράξεις ηρωισμού, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας αλλά και σκοτεινές στιγμές διχόνοιας και διχασμού. Ωστόσο, σε κάθε δύσκολη καμπή, επικρατούσε η συνείδηση της κοινής ταυτότητας και του κοινού, ιερού σκοπού των αγωνιστών του ’21. Σκοπός ο οποίος ήταν «η ανάκτησις των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής», όπως προσδιορίζεται στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Εθνικής Συνέλευσης της Επιδαύρου, τον Ιανουάριο του 1822.

Η 25η Μαρτίου και η πορεία μέχρι την Απελευθέρωση και την επίσημη ίδρυση του νεότερου Ελληνικού Κράτους, κι από ’κει ως τις μέρες μας, αποδεικνύουν περίτρανα πως, όταν υπερισχύει η ενότητα και η ομοψυχία – όταν «είμαστε εις το ‘εμείς’ κι όχι εις το ‘εγώ’», όπως τόνισε ο Στρατηγός Μακρυγιάννης –, οι Έλληνες καταφέρνουν θαύματα, ακόμα και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες. Υπερνικούν ανυπέρβλητα εμπόδια και κραταιούς αντιπάλους, επιδεικνύουν ανεξάντλητες αντοχές, καταφέρνουν να σηκώσουν ξανά γρήγορα το κεφάλι μετά από δοκιμασίες και καταστροφές, προοδεύουν και χτίζουν με ορμή ένα καλύτερο αύριο.

Στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία της πανδημίας που αντιμετωπίζουμε, έχουμε χρέος όλοι μας, μακριά από διχασμούς, να επιδείξουμε συλλογική συνείδηση, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, ώστε να βγούμε νικητές από τη σκληρή μάχη με τον κορονοϊό, με το μικρότερο δυνατό προσωπικό και κοινωνικό κόστος, και να διασφαλίσουμε τις συνθήκες για γρήγορη και ισχυρή ανάκαμψη.

Η ημέρα αυτή ας είναι η αφορμή να αξιολογήσουμε συνολικά, με δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, την ιστορική μας διαδρομή, και ιδίως τα 200 χρόνια ελεύθερου νεοελληνικού βίου.

Χρόνια κατά τα οποία ο Ελληνισμός έκανε βήματα προς τα εμπρός, χωρίς να λείψουν και τα πισωγυρίσματα. Ωστόσο, τα βήματα προς το μέλλον ήταν πάντοτε μεγαλύτερα και περισσότερα. Το ισοζύγιο είναι συντριπτικά θετικό: το Ελληνικό Κράτος μεγάλωσε σε έκταση, ισχυροποιήθηκε, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη και όλους τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, αναδείχθηκε σε διαχρονικό πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η οικονομία του αναπτύχθηκε, παρά τις επανειλημμένες δοκιμασίες, και οι πολίτες του βελτίωσαν θεαματικά το βιοτικό και μορφωτικό τους επίπεδο.

Ας εμπνευστούμε, λοιπόν, από τις ορθές επιλογές και τις επιτυχίες που σημειώθηκαν στον διάβα του χρόνου, ας αντλήσουμε διδάγματα από τα σφάλματα, τις αποτυχίες και τις χαμένες ευκαιρίες. Ας οραματιστούμε πώς θα ενδυναμώσουμε περαιτέρω τη συνολική ισχύ της χώρας και πώς θα διαμορφώσουμε – με ενότητα, σκληρή δουλειά, σύνεση, αυτοπεποίθηση και δημιουργικό πνεύμα – τις προϋποθέσεις για ένα μέλλον ευημερίας, αντάξιο των δυνατοτήτων μας και των ευκαιριών που δικαιούνται τα παιδιά μας.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, για τη μεγάλη, ιστορική, επέτειο και θρησκευτική εορτή!

Μήνυμα Βουλευτή Φθιώτιδας Θέμη Χειμάρα για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου

2021-03-25 11:04

«Ενωμένοι ξεπερνάμε κάθε δυσκολία, σηκωνόμαστε έπειτα από κάθε πτώση, πετυχαίνουμε το ακατόρθωτο. 

Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτοί είμαστε οι Έλληνες!» 

Μήνυμα του Βουλευτή ΝΔ Φθιώτιδας Θέμη Χειμάρα 

για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

 «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε ως ένα παράτολμο και ριψοκίνδυνο εγχείρημα, που  οδήγησε στην αυγή μιας νέας εποχής για το Έθνος μας.

Αποτελεί γεγονός τεράστιας εθνικής σημασίας, αλλά και σημείο αναφοράς στην παγκόσμια ιστορία, ως το τρανό παράδειγμα ενός Έθνους, που παρά τα αριθμητικά μειονεκτήματα, τόλμησε να υψώσει το ανάστημά του απέναντι στην πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Όπως έλεγε ο  ίδιος ο Γ. Κολοκοτρώνης " Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Ημείς αν δεν είμεθα τρελοί δεν εκάναμεν την επανάστασιν …". 

Έτσι και έγινε. 

Χρειάστηκε μια "χούφτα" γενναίων και τολμηρών Ελλήνων για να οραματιστούν την ελεύθερη πατρίδα όπως ο Ρήγας Φεραίος, ο Σκουφάς, ο Τσακάλωφ και ο Ξάνθος, να θυσιάσουν τη ζωή τους για την ελευθερία όπως ο Αθανάσιος Διάκος, να χαρίσουν όλη τους την περιουσία στον Αγώνα όπως η Μπουμπουλίνα, να χτίσουν από το μηδέν το ελληνικό κράτος όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας. 

Να διατρανώσουν τον διακαή πόθο τους για ελευθερία και να αντιταχθούν στον Οθωμανικό ζυγό, μαγνητίζοντας το βλέμμα όλης της έως τότε αμέτοχης Ευρώπης, σε τούτη τη γωνιά της Γηραιάς Ηπείρου, στη μικρή μα τόσο δυνατή Ελλάδα.

Μια "χούφτα Έλληνες" κατόρθωσαν να πετύχουν το χιλιοειπωμένο μα πέρα για πέρα αληθινό: οι Έλληνες μονιασμένοι, όταν "Είμαστε εις το ‟εμείς” και όχι εις το ‟εγώ” (Ι. Μακρυγιάννης), μπορούμε να κάνουμε θαύματα. 

Φέτος, συμπληρώνονται 200 χρόνια από την κήρυξη της επανάστασης και του αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας.  

Η Επανάσταση του 1821, αναμφίβολα αποτελεί καταστατικό στοιχείο της ελληνικής Ιστορίας, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε κορυφαίο γεγονός για τη σύγχρονη Ιστορία της Ευρώπης, με τον απόηχό της να φθάνει ως στις μέρες μας.

Σήμερα, οι εχθροί και οι απειλές έχουν πλέον λάβει άλλη μορφή, δεν παύουν όμως να ταλανίζουν το έθνος μας και να δημιουργούν μεγάλα εμπόδια, προκλήσεις και αυξημένη αβεβαιότητα.

Είναι ανάγκη, να αντλήσουμε διδάγματα και να εμπνευστούμε από το ένδοξο παρελθόν μας.  

Άλλωστε, έχουμε  ηθική υποχρέωση ως Πολιτεία να αποδίδουμε τιμή και παράλληλα ευγνωμοσύνη σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για τη δημιουργία ενός κράτους σύγχρονου, ανεξάρτητου, και δημοκρατικού, αναδεικνύοντας το συμβολισμό και τη σημασία του αγώνα των Ελλήνων στα πέρατα της Οικουμένης.

Η φετινή 25η Μαρτίου δεν είναι απλά μια επέτειος. 

Μπορεί να γίνει η αφορμή για εθνική περισυλλογή και ενδοσκόπηση, ώστε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε από την αρχή, τις αξίες και τα ιδανικά των προγόνων μας, που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια, στην νέα εποχή που ξημερώνει για την Ελλάδα και για ολόκληρο τον κόσμο. 

Η θυσία των Αγωνιστών του 21 καθιστά σαφές, πως είμαστε λαός και Έθνος της Ελευθερίας - που αγωνίζεται με αυταπάρνηση, αυτοθυσία για ιδανικά. 

Για εμάς τους Έλληνες, η Ελευθερία δεν αποτελεί απλά και μόνο ένα δικαίωμα προς υπεράσπιση. Έχει χροιά βαθιά υπαρξιακή, αποτελεί αξία άμεσα συνυφασμένη με την υπόσταση του ίδιου του ανθρώπου. 

Η ομοψυχία, η αλληλεγγύη, η ενότητα και η πίστη που χαρακτήριζε τον αγώνα για Εθνική Ανεξαρτησία το 1821, είναι τα εφόδιά μας στους σύγχρονους πολέμους που καλούμαστε να υπερασπιστούμε τις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες, τα εθνικά μας κεκτημένα, την ίδια μας τη ζωή. 

Κοντά σε αυτά, η ελπίδα που μας δίνει το μήνυμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μας οπλίζει με θάρρος, δύναμη και επιμονή. 

Για να ξεπερνάμε με επιτυχία κάθε δυσκολία, για να σηκωνόμαστε μετά από κάθε πτώση, για να πετυχαίνουμε ακόμα και το ακατόρθωτο.

Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτοί είμαστε οι Έλληνες!

Χρόνια πολλά!»

 
 

Αγωνιστές απ'την Παλαιοβράχα στην Επανάσταση τού 1821

2021-03-24 21:44

 

Τα στοιχεία  τού άρθρου, είναι από το βιβλίο "Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά τού 21" τού συντοπίτη μας Νίκου Κ. Αντωνόπουλου,τ.Επιθεωρητή Δημ. Εκπαίδευσης, ο οποίος τα συγκέντρωσε μετά από πολυετή έρευνα στα διάφορα αρχεία τού Ελληνικού κράτους

 

Αγωνιστές απ'την Παλαιοβράχα στην Επανάσταση τού 1821

 

Αγραφιώτης Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ.32

Αθανασίου Ανδρίτζος, αξιωματικός. Α.Π.Μ.Υ. 5.657. Αίτηση 18 Νοεμβρίου 1841.

Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822 και Καλλιακούδας. Είχε υπό τις οδηγίες του 25

περίπου στρατιώτες. Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 134 και Φ. 276, Κ. 35

Αθανασίου Ιωάννης του Ανδρίτσου, υπαξιωματικός.

Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και

Ν. Κοντογιάννη Ιανουάριου 1844. Ετών 40. Υπηρέτησε υπό τους ίδιους και τον

Καραίσκάκη.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές. Αετού, Γιαννιτσούς, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, πο-

λιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά. Ελαβε χάλκ. αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ. 32

Αναγνώστου Αντώνης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Αναστασίου Ιωάννης, στρατιώτης. Αίτηση 14 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 9 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού. Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 206, Φ. 134 και Φ. 286, Κ. 32

Αναστασίου Κων/νος, υπαξιωματικός γ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.664

Αίτηση ανταμοιβής του γιου του Ευαγγέλου 8 Ιουνίου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και

Ν. Κοντογιάννη 18 Νοεμβρίου 1844. Υπηρέτησε υπό τους Μ. Κοντογιάννη, Γ.

Βαλτινό και Καραίσκάκη κι έλαβε μέρος στις μάχες:

Νεοκάστρου, Λιδωρικιού, Μεσολογγιού απέξω, Καροπούλων, Πετροχωριου, Καρ-

πενησιού, Ρίβιου, Καρβασαρά, Δόμβραινας, Διστόμου, Φοντάνας. Αράχωβας και

Αθήνας. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48 και Φ.252

Αναστασίου Λάμπος, αξιωματικός. Αίτηση ανταμοιβής 21 Απριλίου 1865.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 8 Νοεμβρίου 1846.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, Νεοκάστρου, Κρεμμυδιού, Καρβασαρά,

Ρίβιου, Ρίγανης και Πετροχωριού, υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς- Μεσολογγιού

απέξω, υπό τον Ευ. Κοντογιάννη και γενικό αρχηνό τον Καραίσκάκη- Τροιζονιών και

Αθήνας, υπό τον Ν. Κοντογιάννη.Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 288, Κ. 61 και Φ. 284, Κ. 48

Αναστασίου ή Αναστασόπουλος Λάμπρος, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 2.238

Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 16 Νοεμβρίου

1841.Μάχες: Υπάτης. Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Νεοκάστρου καιΜεσολογγιού απέξω.

Φ. 134 και Φ 174, Κ. 7

Αποστόλου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Αποστόλου Κώστας, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Αποστόλου Παναγιώταρος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 282, Κ. 42

Αρβανίτης Αθανάσιος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Αρβανίτης Τάσιος, στρατιώτης. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Γεωργίου Αντώνης, στρατιώτης. Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και

Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Καλλιακούδας, υπό τον Ν. Μ. Κοντογιάννη· Κρεμμυδιού, υπό τον Μ.

Κοντογιάννη· Μεσολογγιού μέσα, όπου τραυματίστηκε, υπό τον Σπ. Κοντογιάννη·

Αράχωβας, υπό τον Ν. Κ. Κοντογιάννη.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Γεωργίου ή Γεωργόπουλος Δημήτριος, υπαξιωματικός.

Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. κσι Ν.

Κοντογιάννη Ιανουάριου 1844. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας κ.ά.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ. 32

Γεωργίου ή Γεωργόπουλος Κώστας, στρατ. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 272, Κ. 26

Γεωργόπουλος Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Γκίκα Κώστας του I., υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Δασκαλόπουλος Αποστολής, υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.638

Αίτηση ανταμοιβής 9 Νοεμβρίου 1846. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια

ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών του 1821 και κατά του Δράμαλη το

1822, Καλλιακούδας, Νεοκάστρου, Κρεμμυδιού, Καρβασαρά και μέσα στο

Μεσολόγγι (υπό τους Σπ. και Ν. Κοντογιάννη).

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32 και Φ. 252

Δασκαλόπουλος Γεώργιος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28

Ιανουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Άμπλιανης και Μεσολογγιού απέξω.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ.32

Δάσκαλος Ιωάννης,υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Δημητρίου Βαγγέλης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο, Φ. 272, Κ. 26

Δημητρίου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Δημητρίου Νικόλαος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Ευσταθίου ή Τζατζαμπράτζας Γεώργιος, αξιωματικός.

Αίτηση 1 Φεβρουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 15 Ιανουάριου

1844. Ετών 50.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών και κατά του Ομέρ Βρυώνη,

Καλλιακούδας, εξόδου του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά.

Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 286, Κ. 32 και Φ. 288, Κ. 61

Ζητουνιάτου Ανδρέας του Αρ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 282, Κ. 38

Ζητουνιάτου Ευστάθιος του Αρ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 282, Κ.38

Ζώρης Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Θεοδωρή Αλέξης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Ιωάννου Αθανάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ.26

Ιωάννου Αναστάσιος, υπαξιωματικός. Αίτηση 14 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευαγγ. Κοντογιάννη 9 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογ-

γιού. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 286, Κ. 32

Καραγιαννόπουλος Δημήτριος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Καραθανάσης Κώστας, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28

Ιανουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 39.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Αετού, Καλλιακούδας, Αμπλιανης,

Κρεμμυδιού, Μεσολογγιού απέξω και Αθήνας.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 272, Κ. 26

Καρέλης Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Καρέλης Νικόλαος του Γ., στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Κατζανός Γεώργιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Κατζανός Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Κολοβόπουλος Γιαννάκης, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28

Ιανουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, εξόδου του Μεσολογ-

γιού και Αθήνας. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ. 32

Κοντοκώστας, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Κραββαρίτης ή Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, υπαξ. γ τάξ. Α.Π.Μ.Υ. 8.081

Αίτηση ανταμοιβής 24 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Ευ. και Ν. Κοντογιάννη 9 Οκτω-

βρίου 1859. Γεννήθηκε το έτος 1806 και είχε ανάδοχο τον Ξάνθο Λάμπου. Πολέ-

μησε τους εχθρούς από την αρχή ως το τέλος της Επαναστάσεως και παραβρέθηκε

σε όλες τις μάχες της επαρχίας Νέων Πατρών. Πολέμησε και σε άλλα μέρη.

Κωνσταντίνου Γούλας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Λαμπόπουλος Ευθύμιος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Λάμπου Γεώργιος. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 15 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογγιού

και Αθήνας. Φ. 252

Λάμπρου ή Λαμπρόπουλος Γεώργιος, αξιωματικός.

Αίτηση 4 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερο-

μηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 134 και Φ. 288, Κ. 61

Μαραθιώτης Βασίλης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Μαργαρίτης Γεώργιος, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 2.216

Αίτηση ανταμοιβής 8 Ιουνίου 1865. Πιστοποιητικό Γ. Δυοβουνιώτη, Ν. Πανουργία,

Ευ. Κοντογιάννη κ.ά. 10 Μαρτίου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Βασιλικών, Αγ. Βλασίου, Καλλιακοΰδας, Καρπενησιού,

όπου σκοτώθηκε ο αυτάδελφός του- Μεσολογγιού υπό τον ΓρηγόρηΛιαπατάκαιΜ.

Κοντογιάννη, όπου, κατά την έξοδο, τραυματίστηκε στο δεξιό πόδι Τροιζονιών και

Αθήνας.

Μπαλέσας Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Μπαρτζώκας ή Μπαρτζικόπουλος Γεώργιος, στρατιώτης.

Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν.

Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Αετού, Γιαννιτσούς, Αγάθωνα, Καλλια-

κούδας, Αμπλιανης και Αθήνας.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252, Κ. 26 και Φ. 286, Κ. 32

Μυλωνάς Ιωάννης, στρατιώτης. Α.Π.Μ.Σ. 8.063. Έλαβε σιδηρ. αρ. Φ. 272, Κ. 26

Μωραίτης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Νικολάου ή Νικολόπουλος Γεώργιος, αξιωματικός.

Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν.

Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 46. Υπηρέτησε υπό τους ίδιους, τον

Καραϊσκάκη κι άλλους οπλαρχηγούς.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη και των ντόπιων Οθωμανών, Αετού,

Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογγιού και Αθήνας.

Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 252 και Φ. 288, Κ. 61

Νικολάου ή Νικολόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης.

Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. καιΝ.

Κοντογιάννη 18 Νοεμβρίου 1844. Ετών 43.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσο-

λογγιού και Αθήνας. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252 και 272, Κ. 26

Ντρούκας Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286,Κ. 32

Πανάγου Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Παπαγεωργίου Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Παπαδημητρίου ή Παπαδήμου Αναγνώστης, αξιωματικός. Α.Π.Μ.Υ. 7.690

Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 289, Κ. 59

Παπαδημόπουλος Κοντοσπύρος, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 272, Κ. 26

Παπαλώη (;) Γεώργιος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκ. αριστ. Φ. 282, Κ. 42

Παπατριανταφύλλου Γρηγόρης, αξιωματικός. Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841.

Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη 13 Νοεμβρίου 1841.

Μάχες: Γραβιάς, Κρεμμυδιού, Μεσολογγιού απέξω κ.ά.

Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 134 και Φ. 289, Κ. 59

Πλατανιάς Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Πολίτης Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Ράφτης Δημήτριος, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28

Ιανουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 48

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη και των ντόπιων Οθωμανών, Αετού, Καγκε-

λιών, Γιαννιτσούς, Αγάθωνα, Καλλιακούδας, Άμπλιανης, εξόδου του Μεσολογ-

γιού, όπου σκοτώθηκε ο αδελφός του, και Αθήνας.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ.32

Ράφτης Ιωάννης, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Ρίξου Αναστάσιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Σαλούρος Ιωάννης, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ.26

Σαλούρου Βασίλειος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Σαλωνίτης Ηλίας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Σιάμπαλης Αθανάσιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Σιάμπαλης Γεώργιος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Σουλιώτης Σπύρος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ.42

Σπανός Αθανάσιος, στρατιώτης. Κατάσταση μισθοδοσίας στρατιωτών του 50άρχη

Μαργαρίτη Ιωάννη, από τη Γιαννιτσού. Π. Βασιλείου, σ. 30.

Σταμάτης Αθανάσιος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Σταμάτης Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Τζάμης Κώστας, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του 28 Ιανουάριου

1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουαοίου 1844. Ετών 47.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, εξόδου του Μεσολογ-

γιού και Αθήνας.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 286, Κ. 32

Τζατζαμπράτζας Ιωάννης του Γεωργίου, στρατ. ’ Ελαβε σιδηρ. αρ. Φ. 286, Κ. 32

Τζεργάς Νικόλαος, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Τζιλιμάγκος Γεώργιος, υπαξιωματικός. Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Καλλιακούδας, Μεσολογγιού και Αράχωβας, υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς

Προφήτη Ηλία, υπό τον Γ. Δράκο.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 286, Κ. 32

Τζιλιμάγκος Δημήτριος,υπαξιωματικός. Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιη-

τικό Μ. και Ευ.Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Καλλιακούδας, Μεσολογγιού, Αράχωβας, υπό τους ίδιους οπλαρχηγούς

Προφήτη Ηλία, υπό τον Γ. Δράκο. Ελαβε χάλκ. αριστ.Φ. 134 και Φ. 282, Κ. 42

Τζιφτζής Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τζιφτζής Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τζιφτής Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τρανταφύλλου Γεώργιος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48

Τριανταφύλλου ή Παπατριανταφύλλου Γρηγόρης, υπαξιωματικός.

Αίτηση 17 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερο-

μηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας και Κρεμμυδιού, υπό τον Μ. Κοντο-

γιάννη· Μεσολογγιού απέξω, υπό τον Ευαγγ. Κοντογιάννη· Αράχωβας, υπό τον

Πανουργιά. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 134 και Φ. 282, Κ. 42

Τριανταφύλλου Ευθύμιος του Ν.,στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 286, Κ. 32

Τριανταφύλλου Μήτζος, υπαξιωματικός γ' τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 6.978

Αίτηση ανταμοιβής 24 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 2 Απρι-

λίου 1845.

Μάχες: Υπάτης, Διποτάμων, Σέλιανης, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Γραβιάς,

Νεοκάστρου, Κρεμμυδιού, Λιδωρικιού, Μεσολογγιού απέξω, Πετροχωριού, Καρ-

πενησιού, Καροπούλων, Ρίβιου και Ρίγανης. Μέχρι το 1825 ήταν σημαιοφόρος στο

σώμα του Μ. Κοντογιάννη. Μετά τέθηκε υπό τις οδηγίες του Γ. Βαλτινού.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 284, Κ. 48 και Φ. 252

Τριανταφύλλου Νικόλαος, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς

του 28 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844.

Ετών 47.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου του

Μεσολογγιού και Αθήνας. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 252 και Φ. 285, Κ. 54

Χανής Αθανάσιος του Ν., υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 282, Κ. 42

Χανής Γεώργιος, υπαξιωματικός. Αίτηση 13 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και

Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας και Μεσολογγιοΰ απέξω. Ελαβε

χάλκινο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 282, Κ. 42

Χανής Δημήτριος του Γ., αξιωματικός. Έλαβε αργυρό αριστ. Φ. 289, Κ. 59

Χανής Κώστας του Δ., στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 272, Κ. 26

Χαραυγής Δημήτριος, αξιωματικός. ' Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 289, Κ. 59.

Χατζίσκος Γεώργιος του Γρηγορίου, υπαξ. Πρόταση για χάλκινο νομισματόσημο,

Φ. 196, Κ. 16α

Χατζίσκος Γρηγόριος, αξιωματικός. ' Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 282. Κ. 42 καιΦ.

287, Κ. 55

Χατζίσκος Κων/νος του Ν., υπαξιωματικός. ' Ελαβε χάλκ. αριστ. Φ. 282, Κ. 42

Χατζίσκος Χρηστάκης του Γρηγορίου, αξιωματικός. Πρόταση για αργυρό νομι-

σματόσημο. Φ. 196, Κ. 16α

Προϊόντα: 41 - 50 από 8731
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>