Νέα

Τροποποίηση δελτίων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού

2014-06-04 23:48

Όσοι αγρότες θέλουν να τροποποιήσουν Δελτία Αγροτικού Εξηλεκτρισμού που αφορούν γεωτρήσεις – υδροληψίες με Άδειες Χρήσης Νερού σε ισχύ, πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Νο1

 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ)

 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΦΡΕΑΤΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

 Α ) ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ: Άδεια χρήσης νερού ( φωτ/φο). Τοπογραφικά αγροτεμαχίων (απλά). Παλιό Δελτίο Νο 1 ( από αρχείο ΔΕΗ). Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ. Φωτ/φο ταυτότητας. 

Β ) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΛΟΥΝ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΤΟΕΒ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ): Βεβαίωση από ΤΟΕΒ – Δήμους ( ιδιοκτήτες / ενοικιαστές-έκταση-αριθμοί τεμαχίων- θέση – είδος καλλ/γιας- ποσότητα ετήσιας χρήσης νερού). Τοπογραφικά αγροτεμαχίων (απλά) Παλιό Δελτίο Νο 1 ( από αρχείο ΔΕΗ) Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ Φωτ/φο ταυτότητας. Σύσταση Ομάδας (όταν η χρήση είναι ομαδική). Τίτλο ιδιοκτησίας για το αγροτεμάχιο που βρίσκεται η παροχή. 

Γ ) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ . ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν1. 

 

 

dikaiologitika.gr

Πρόγραμμα νέων αγροτών :Επιπλέον μόρια για όσους εχουν ήδη γη

2014-06-04 23:41

Με εγκύκλιο, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά του φακέλου ένταξης στο Μέτρο 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι επιπλέον μοριοδότηση θα παρέχεται στους νέους αγρότες που έχουν στην ιδιοκτησία τους ήδη γη για καλλιέργεια.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι τίτλοι νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται με το φάκελο υποψηφιότητας και οι αξιολογητές θα αξιολογούν -μοριοδοτούν ( π.χ. μοριοδότηση για ιδιόκτητα αγροτεμάχια ) με βάση αυτούς.

 Ειδικότερα η εγκύκλιος αναφέρει ότι κατά τον υπολογισμό της βαθμολογίας των κριτηρίων ένταξης, στο 4ο κριτήριο ένταξης «ποσοστό εισοδήματος που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζώα (υφιστάμενη κατάσταση)» συμπεριλαμβάνεται στο ποσοστό και βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο ίδιος ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα (δεν βαθμολογείται η κατοχή από τον υποψήφιο γεωργικής έκτασης κατά ψιλή κυριότητα ή επικαρπία καθώς και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του υποψηφίου). Όπως έχουμε αναφέρει στην αρ. 5639/11-3-2014 διευκρινιστική εγκύκλιο (Ερώτηση – Απάντηση Νο 16), οι τίτλοι νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται με το φάκελο υποψηφιότητας και οι αξιολογητές θα αξιολογούν -μοριοδοτούν ( π.χ. μοριοδότηση για ιδιόκτητα αγροτεμάχια ) με βάση αυτούς.  

Παράλληλα γίνεται γνωστό ότι η ιδιοκτησία δενδροκομικών καλλιεργειών (ελιά, αμπέλι κλπ) με μέγεθος άνω των 0,5 ΜΑΕ για τις οποίες δεν αποδεικνύεται από τις φορολογικές δηλώσεις η εκ μίσθωσή τους, προσδιορίζει εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που οι αξιολογητές και ο φορέας εφαρμογής κρίνουν ότι αποδεικνύεται από τα διαθέσιμα στοιχεία (ΟΣΔΕ, φορολογικές δηλώσεις κτλ) ότι οι εν λόγω εκτάσεις καλλιεργούνταν στο παρελθόν από άλλο άτομο δύναται να προσδιορισθεί ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, η ημερομηνία έναρξης της καλλιέργειας των εν λόγω εκτάσεων από τον υποψήφιο. 

Για στάβλους ή μελισσοκομικά εργαστήρια απαιτείται η ύπαρξη και υποβολή τους με το Φάκελο υποψηφιότητας δικαιολογητικών νόμιμης κατοχής ή εφόσον έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) δεν απαιτείται η υποβολή τους στο φάκελο υποψηφιότητας του νέου γεωργού (αρ. 5639/11-3-2014 διευκρινιστική εγκύκλιος-Ερώτηση–Απάντηση Νο 107).

 Στις περιπτώσεις που δεν έχει δηλωθεί στο ΟΣΔΕ (στάβλος ή μελισσοκομικό εργαστήριο) αρκεί η δήλωση του στο επιχειρηματικό σχέδιο και η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατοχής (μισθωτήριο ή τίτλος ιδιοκτησίας). Στις περιπτώσεις υποψηφίων ή δικαιούχων που δηλώνουν στο επιχειρηματικό σχέδιο διπλές κυψέλες, μπορεί να γίνει αποδεκτή η υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι έχει στην κατοχή του διπλές κυψέλες και να υπολογιστούν οι ώρες εργασίας και το εισόδημα βάσει των δεικτών που αντιστοιχούν στις διπλές κυψέλες.

 Σε συνέχεια της παραγράφου 5 της αρ. 5607/11-3-2014 διευκρινιστικής εγκυκλίου και σύμφωνα με το αρ. 1474/64971/29-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ –Τμήμα Μελισσοκομίας–Σηροτροφίας του ΥΠΑΑΤ, μπορεί να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο απόκτησης μελισσοσμηνών, εφόσον δεν υπάρχουν νόμιμα παραστατικά μεταβίβασης μελισσοσμηνών (τιμολόγια ή αποδείξεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς/πώλησης μελισσοσμηνών ή συμβολαιογραφικές πράξεις παραχώρησης ή δωρεάς μελισσοσμηνών θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ), υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86, με όλες τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει για τον υπογράφοντα τη δήλωση.  

Όσο αφορά το Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του μελετητή, πρέπει να τηρούνται οι φορολογικές διατάξεις. Κατά συνέπεια, γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχει θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ είτε θεωρημένο αντίγραφο της τριμηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης συμφωνητικών που υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια ΔΥΟ ανά τρίμηνο (που περιλαμβάνει και το εν λόγω συμφωνητικό). Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης της αρχικής απόφασης έγκρισης πράξης δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω τροποποίησης απόφασης έγκρισης. 

Ομοίως, δε ν μπορεί να αυξηθεί ή να επανέλθει στο αρχικό ύψος ενίσχυσης που μειώθηκε κατόπιν τροποποίησης της αρχικής απόφασης ένταξης. Επίσης γίνεται γνωστό ότι οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ήδη έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. 

Αυτό σημαίνει ότι είναι αποδεκτά ως δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας δημόσια έγγραφα που δεν είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αλλά απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. 
 

 

 

dikaiologitika.gr

Ποιοι ''κερδίζουν'' από τις αλλαγές στο κοινωνικό μέρισμα - Αναλυτικοί πίνακες

2014-06-04 20:25

Ποιοι ''κερδίζουν'' από τις αλλαγές στο κοινωνικό μέρισμα - Αναλυτικοί πίνακες

Από τον Βασίλη Αγγελόπουλο

Με δεδομένο ότι στο εξής για την χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2013, όπως θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι ενδέχεται να φτάσουν τους 320 χιλιάδες, οι πολίτες που θα λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα από το κοινωνικό μέρισμα

Ήδη αναμένεται στις 10 Ιουνίου θα καταβληθεί το κοινωνικό μέρισμα μέρισμα σε 115 χιλιάδες νοικοκυριά. Άλλες 50 χιλιάδες αιτήσεις που είχαν γίνει αποδεκτές μέχρι τέλος Μαΐου, αλλά δεν καταβλήθηκε το ποσό για λόγους ελέγχου αυτών, αξιολογούνται.

Σε χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (συμμετείχαν ο υφυπουργός Εργασίας, Β. Κεγκέρογλου, ο γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρη, και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Φ. Σαχινίδης, Γ. Κουτρουμάνης και Χρ. Πρωτόπαππας) αποφασίστηκαν μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, πέραν της αξιοποίησης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Έτσι, εκτιμάται ότι θα έχουν κάποια ελπίδα να πάρουν την ενίσχυση ορισμένοι από όσους έμειναν άνεργοι πέρυσι και εφόσον δεν φιλοξενούνται (περίπου 40 χιλιάδες άτομα ) αλλά και όσοι δεν κάλυπταν τα κριτήρια το 2012 αλλά τα καλύπτουν το 2013 (λόγω μείωσης εισοδήματος) .

Παράλληλα αυξάνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. Το εισοδηματικό όριο διευρύνεται από 6.000 ευρώ στις 7.050 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Συνεπώς, για οικογένεια με δύο παιδιά το συνολικό όριο εισοδήματος (με έτος αναφοράς το 2013) διαμορφώνεται στα 11.750 ευρώ από 10.000 ευρώ.

Για τη χορήγηση του βοηθήματος θα λαμβάνονται υπόψη και περιουσιακά κριτήρια. Η ακίνητη περιουσία πρέπει να είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 125.000 ευρώ, αν οι δικαιούχοι είναι άγαμοι χωρίς παιδιά, ή μέχρι 250.000 ευρώ εάν είναι έγγαμοι. Το ποσό του βοηθήματος ανέρχεται σε 500 ευρώ και προσαυξάνεται ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών φθάνοντας τα 666,7 ευρώ για ζευγάρι χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, τα 750 ευρώ για ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο, τα 833,30 ευρώ για ζευγάρι με 2 εξαρτώμενα τέκνα, κ.ο.κ. . Δηλαδή το βασικό ποσό του βοηθήματος των 500 ευρώ προσαυξάνεται κατά 166,7 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 83,3 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά ποιο είναι το ποσό του επιδόματος που αναλογεί στους δικαιούχους ανά περίπτωση με βάση το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και την αντικειμενική αξία από την ακίνητη περιουσία.

 

       

Οικογενειακή κατάσταση

Φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως

Ακίνητη περιουσία (αντικειμενική αξία) έως

Ποσό

επιδόματος

 

Παλιό όριο

Νέο όριο

   

Άγαμος

6.000 ευρώ

7.050 ευρώ

125.000 ευρώ

500 ευρώ

Έγγαμος χωρίς παιδιά - Μονογονεϊκή με 1 παιδί

8.000 ευρώ

9.400 ευρώ

200.000 ευρώ

666,67 ευρώ

Έγγαμος με 1 παιδί - Μονογονεϊκή με 2 παιδιά

9.000 ευρώ

10.575 ευρώ

200.000 ευρώ

750 ευρώ

Έγγαμος με 2 παιδιά – Μονογονεϊκή με 3 παιδιά

10.000 ευρώ

11.750 ευρώ

200.000 ευρώ

833,33 ευρώ

Έγγαμος με 3 παιδιά -Μονογονεϊκή με 4 παιδιά

11.000 ευρώ

12.925 ευρώ

200.000 ευρώ

916,67 ευρώ

Έγγαμος με 4 παιδιά -

Μονογονεϊκή με 5 παιδιά

12.000 ευρώ

14.100 ευρώ

200.000 ευρώ

1.000 ευρώ

Έγγαμος με 5 παιδιά –Μονογονεϊκή με 6 παιδιά

13.000 ευρώ

15.275 ευρώ

200.000 ευρώ

1.083,33

 

 

ΠΗΓΗ dikaiologitika.gr

ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή "μαμούθ" σε 19 εταιρείες εντόπισε μετά έλεγχο

2014-06-04 20:14

ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή "μαμούθ" σε 19 εταιρείες εντόπισε μετά έλεγχο

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο της πάταξης του Οικονομικού Εγκλήματος, της απάτης, της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις και τον έλεγχο αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας, πραγματοποίησε κατά τον μήνα Μάιο 2014 έρευνες και ελέγχους σε εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος με σημαντικά αποτελέσματα.

Παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ανακάλυψε έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, ύψους 214.423.000 ευρώ σε 19 επιχειρήσεις.

Πρόκειται για:

1. Επιχειρήσεις φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων- εύρεσης εργασίας στο Περιστέρι.

2. Εργολάβο τεχνικών έργων στην Αθήνα.

3. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών συσκευών.

4. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κινητών τηλεφώνων στην Αθήνα.

5. Διαφημιστική επιχείρηση στο Ίλιον και επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων.

- Επίσης καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, ύψους 6.045.000 ευρώ, σε οφθαλμίατρο στην Αθήνα για τα έτη 2000- 2011.

- Σε οδοντίατρο στη Βούλα καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.700.000 ευρώ για τα έτη 2002- 2008.

- Σε επιχείρηση συμφερόντων του ως άνω οδοντιάτρου, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 3.760.000 ευρώ για τα έτη 2005- 2008.

- Σε άλλη επιχείρηση συμφερόντων του ιδίου, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.120.000 ευρώ για τα έτη 2009- 2011.

 - Έμπορος οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών στην Γλυφάδα, δεν εξέδωσε για τα έτη 2002- 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 828.000 ευρώ.

Ο έλεγχος του οδοντιάτρου, της εμπόρου και των δύο ως άνω επιχειρήσεων, σχετίζεται και με τον έλεγχο προσώπων που αναφέρονται στη «λίστα Λαγκάρντ» για την οποία διενεργείται έλεγχος κατόπιν παραγγελίας των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος.

- Δικηγόρος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε κατά τα έτη 2000- 2012 φορολογικά στοιχεία ύψους 1.520.000 ευρώ.

- Φυσικό πρόσωπο- ιδιώτης στο Αιγάλεω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 9.438.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.

- Φορολογικός σύμβουλος στην Αθήνα, προσαύξησε την περιουσία του κατά 6.229.672 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.

- Δικηγόρος στην Αθήνα, από το έτος 2000 έως το 2012, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.500.000 ευρώ, χωρίς να δηλωθεί.

- Δημόσιος υπάλληλος στο Μαρούσι- ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.200.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία.

- Για έξι φυσικά πρόσωπα, προέκυψε ότι απέκρυψαν εισοδήματα 1.200.000 ευρώ.

- Η Επιχειρησιακή Δ/νση Αθηνών, καταλόγισε σε νοσηλευτικό ίδρυμα στον Πειραιά, για λήψη δύο εικονικών φορολογικών στοιχείων πρόστιμο 520.000 ευρώ.

1. Σε τρεις επιχειρήσεις κατασκευών καταλογίστηκε πρόστιμο 2.800.000 ευρώ για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

2. Στο πλαίσιο των ερευνών για τα εξοπλιστικά προγράμματα, σε δύο επιχειρήσεις και ισάριθμα φυσικά πρόσωπα καταλογίστηκαν πρόστιμα από ΦΜΥ και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους 3.384.000 ευρώ, που κατεβλήθησαν.

3. Κατά τον έλεγχο δέκα φυσικών προσώπων, συνεπεία εισαγγελικών παραγγελιών, για διάφορα τιμήματα εταιρικών μεριδίων κατεβλήθησαν φόροι ύψους 650.000 ευρώ.

- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, διενεργεί έλεγχο σε βάρος φυσικού προσώπου το οποίο δήλωνε ιατρός και εργαζόταν στο κέντρο Υγείας Σκύρου.

Ο ανωτέρω είχε υφαρπάξει δύο αστυνομικές ταυτότητες με πλαστά στοιχεία και είχε εκδώσει δύο ΑΦΜ σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Συνολικά είχε τρία ΑΦΜ. Η έρευνα συνεχίζεται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, καταλόγισε ποσό 14.830.000 ευρώ σε δέκα επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για μη απόδοση ΦΠΑ και διοικητικά πρόστιμα. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας ελαστικών, καφετέρια, ενεχυροδανειστήρια, έναν ιδιωτικό υπάλληλο και έναν αγρότη.

- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, καταλόγισε ποσά ύψους 2.680.000 ευρώ σε τρεις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών για μη απόδοση ΦΠΑ, σε ιατρό ποσό 727.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδημάτων και σε λογιστή ποσό 926.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδήματος και ΦΠΑ.

- Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλινίκης, ολοκλήρωσε τον έλεγχο σε 13 off shore εταιρείες, με επιβολή φόρων ύψους 1.644.000 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων.

- Πέντε φυσικά πρόσωπα που ελέγχθησαν από την ως άνω Διεύθυνση απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 948.000 ευρώ.

- Επιχείρηση μετά από έλεγχο κλήθηκε να επιστρέψει στο Υπουργείο Ανάπτυξης επιχορήγηση ύψους 800.000 ευρώ που είχε λάβει παρατύπως.

- Σε 20 επιχειρήσεις επεβλήθη πρόστιμο 8.226.000 ευρώ γιατί έλαβαν εικονικά τιμολόγια για να καλύψουν τα κέρδη τους και κυρίως να ωφεληθούν τον αναλογούντα ΦΠΑ.

- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, καταλόγισε παραβάσεις ύψους 5.300.000 ευρώ, σε δύο κατασκευαστικές εταιρείες στην Αθήνα, ένα ελαιοτριβείο στην Αιτωλοακαρνανία και μια εμπορική επιχείρηση στον Πύργο, για έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.

- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας καταλόγισε ποσά (φόρους και πρόστιμα) ύψους 2.000.000 ευρώ σε δύο επιχειρήσεις για ανακριβή δήλωση ΦΠΑ και λήψη εικονικών τιμολογίων.

- Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου κατασχέθηκαν στη Θεσσαλονίκη 26.141.000 τσιγάρα, με αναλογούντες δασμούς και φόρους ύψους 4.461.000 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία σε βάρος αλλοδαπού από τη Βουλγαρία και απεστάλη στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Άλλη μια... πρωτιά του θρυλικού παπιού της Honda

2014-06-04 16:28

Άλλη μια... πρωτιά του θρυλικού παπιού της Honda

Είναι το πρώτο όχημα στον κόσμο που καλύπτεται από τρισδιάστατη πατέντα

Είναι ένα σύμβολο, όχι μόνον της επιτυχίας της Honda αλλά της γοητείας που ασκούν οι δύο τροχοί. 

Είχε καθιερωθεί με μια εμπνευασμένη διαφημιστική καμπάνια «You Meet the Nicest People on a Honda» στην δεκαετία του 1960 που το έστειλε στην κορυφή των πωλήσεων. Tο 2005 είχαν διατεθεί 50 εκατ. αντίτυπα, νούμερο που εκτοξεύτηκε στα 60 εκατ. μετά από 3 μόλις χρόνια. 

Τώρα στην πατρίδα του την Ιαπωνία, το παπί πρωτοπορεί και πάλι. Διότι έγινε το πρώτο όχημα στον κόσμο που καλύπτεται από πατέντα όχι μόνον για την τεχνολογία του αλλά και για το σχήμα του. Δηλαδή καλύπτεται από μια πατέντα τριών διαστάσεων.

Οι «τρισδιάστατες» (!;) πατέντες είναι κάτι σπάνιο στον κόσμο της πνευματικής ιδιοκτησίας και ουσιαστικά ανύπαρκτο στον κόσμο των καταναλωτικών αντικειμένων.

Η προστασία της εμφάνισης του παπιού είναι λοιπόν κάτι το μοναδικό. Προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί είναι βέβαιο πως θα υπάρξει συνέχεια. Από την Piaggio για παράδειγμα, της οποίας η μάχη ενάντια στους «σινικούς» κλώνους είναι γνωστή και συχνά έχει απασχολήσει. 

Γιατί η τρισδιάστατη πατέντα; Παρά την ηλικία του και την «ξεπερασμένη» τεχνολογία του, το Super Cub εξακολουθεί να παράγεται σε 15 εργοστάσια της Honda σε 14 διαφορετικές χώρες της υφηλίου. Στις οποίες κυρίαρχες ως προς το ύψος της παραγωγής είναι -καμμία έκπληξη εδώ- είναι οι Ταϋλάνδη, η Ινδονησία, το Βιετνάμ, η Βραζιλία, η Κίνα και η Νιγηρία.

Η δημοφιλία του παπιού το έχει κάνει στόχο αντιγραφής σε τεράστιους αριθμούς. Και αυτό είναι που προσπαθεί να αποτρέψει η Honda, πατεντάροντας το σχήμα του, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία είπατε; Ναι, διότι η προστασία του εκεί, αυτομάτως επεκτείνεται και σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες με τον WIPO (Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας). 

Η υπογραφή των συμφωνιών αυτών είναι ουσιαστικός όρος για να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να προσεγγίσουν τις πλούσιες αγορές των αναπτυγμένων χωρών.

 

Πόσα παίρνουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, ευρωβουλευτές

2014-06-04 16:20

Πόσα παίρνουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, ευρωβουλευτές

Αναλυτικά παραδείγματα για τις αμοιβές των αιρετών


Τα τελευταία χρόνια οι αποδοχές των αιρετών έχουν συρρικνωθεί, ακολουθούν όμως αναλογικά τις μειώσεις των αποδοχών των υπόλοιπων Ελλήνων; Για τον καθορισμό των απολαβών των δημοτικών εκπροσώπων, ο νόμος 3852/2010, γνωστός και ως «Καλλικράτης», παίρνει ως μέτρο τον μισθό του γενικού γραμματέα υπουργείων και με βάση πληθυσμιακά κριτήρια καθορίζει τις αποδοχές των εκλεγμένων.

Για παράδειγμα, οι πρώτοι «καλλικρατικοί» μισθοί δημάρχων σε δήμους 20.000 έως 100.000 κατοίκων αναλογούσαν στο 80% του μισθού του γενικού γραμματέα, ενώ οι μισθοί των αντιδημάρχων στο 50% αυτών των δημάρχων. Με το «μεσοπρόθεσμο» πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, οι αποδοχές του γ.γ. μειώθηκαν σημαντικά συμπαρασύροντας και τους μισθούς των αιρετών οι οποίοι αναδιαμορφώθηκαν. Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου αμείβεται πλέον με 4.750,00 ευρώ μηνιαίως, ο Περιφερειάρχης με 4.275,00 ευρώ και οι αντιπεριφερειάρχες με 3.260,25 ευρώ.

Οι μεγάλοι Δήμοι

Με βάση λοιπόν τον επί της παρούσης ισχύοντα μισθό του γενικού γραμματέα του υπουργείου, ο νικητής της μάχης στο Δήμο Αθηναίων, στο αξίωμα του δημάρχου θα λαμβάνει μηνιαίως το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 4.275,00. Σε αντίστοιχους δήμους άνω των 100.000 κατοίκων, όπως μεταξύ άλλων ο δήμος Περιστερίου, Αχαρνών, Πειραιώς, Καλλιθέας, Νίκαιας κ.ά. ο αντιδήμαρχος θα αμείβεται με 2.137,50 ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου με 900,00 ευρώ, ποσό αρκετά μικρότερο από αυτά των υπολοίπων.

Οι μεσαίοι δήμοι

Σε πληθυσμιακά μικρότερους δήμους, 20.000 έως 100.000 κατοίκων, όπως ο δήμος Ζωγράφου, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Αγίου Δημητρίου και Νέας Σμύρνης η αμοιβή του δημάρχου ανέρχεται στα 3.420,00, του αντιδημάρχου στις 1.710,00 ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα λαμβάνει μηνιαίως 720,00 ευρώ.

Οι μικροί δήμοι

Οι αντίστοιχες αμοιβές σε δήμους ακόμα μικρότερους των οποίων οι κάτοικοί δεν ξεπερνούν τους 20.000, είναι και πάλι υψηλότερες από το σύνολο των αμοιβών που ενδέχεται να λαμβάνει σήμερα μια τετραμελής οικογένεια. Για τον δήμαρχο το ποσό αμοιβής είναι 2.565,00, για τον αντιδήμαρχο 1.282,50 ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων κυμαίνονται στα όρια του σημερινού κατώτατου μισθού με 540,00 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάργηση των αποζημιώσεων και των επιδομάτων συμμετοχής σε δημοτικά συμβούλια που λάμβαναν μέχρι πρότινος οι δημοτικοί σύμβουλοι. Τα μόνα, σύμφωνα με το υπουργείο εσωτερικών, έσοδα που αυτή τη στιγμή απολαμβάνει όποιος αιρετός ασκεί το λειτούργημα του δημοτικού συμβούλου είναι τα έξοδα κίνησης τα οποία καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αφορούν κυρίως σε μεγάλους δήμους και καλύπτονται μόνο όταν προκύπτει ανάγκη μετακίνησης.

Τα μισθολόγια της Ευρωβουλής

Οι εκλεκτοί που θα μας εκπροσωπήσουν στο ευρωκοινοβούλιο από την άλλη θα έχουν πολύ υψηλότερες απολαβές, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων τους που απαιτεί την εκτός έδρας παρουσία στο μεγαλύτερο μέρος της θητείας τους. Το ύψος του συγκεκριμένου μισθολογίου δικαιολογεί, σύμφωνα με εκπροσώπους του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, και η ανάγκη να τυγχάνουν της κατάλληλης υποστήριξης ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους σε υψηλό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και ιδιαιτερότητα των καθηκόντων τους σε τεχνικό γλωσσικό και θεσμικό επίπεδο.

Ο μηνιαίος μισθός των βουλευτών του ΕΚ, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου γραφείου του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην Αθήνα, ορίζεται στο 38,5% του βασικού μισθού ενός δικαστή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανέρχεται στις 7.807,12 ευρώ, χωρίς τον φόρο. Πρέπει να σημειωθεί πως ο μισθός καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και υπόκειται σε φόρο της Ε.Ε. , μετά την παρακράτηση του οποίου ο μισθός ανέρχεται σε 6.083,91 ευρώ.

Αναφορικά με την σύνταξη οι βουλευτές απολαμβάνουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης από την ηλικία των 63 ετών αφού έχουν διατελέσει έστω και μία θητεία και το κόστος της καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Το ποσό της σύνταξης ορίζεται στο 3,5% επί του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της εντολής χωρίς να μπορεί να υπερβεί το 70% συνολικά.

Εκτός όμως από τις προαναφερθείσες μισθολογικές απολαβές, ένας ευρωβουλευτής εισπράττει και διάφορες αποζημιώσεις για την κάλυψη δαπανών συναφών με το επάγγελμα.

Για κάθε ημέρα που οι βουλευτές ασκούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και υπογράφουν την κατάσταση παρόντων του κοινοβουλίου λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση ύψους 298 ευρώ για κάλυψη τροφής και στέγης. Επίσης λαμβάνουν έξοδα μετακίνησης για αεροπορικά εισιτήρια διακεκριμένης θέσης, σιδηροδρομικούς ναύλους πρώτης θέσης ή 0,49 ευρώ ανά χιλιόμετρο της διαδρομής με αυτοκίνητο. Η συγκεκριμένη παροχή έχει τροποποιηθεί σε σχέση με παλαιότερα που οι ευρωβουλευτές λάμβαναν 500 ευρώ για κάθε ταξίδι που έκαναν ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που θα έκλειναν. Λαμβάνουν όμως και άλλες 4.148 ευρώ ετησίως δηλαδή 350 περίπου ευρώ μηνιαίως και για λοιπά ταξίδια που αναγκάζονται να κάνουν εκτός των συνόρων του κράτους μέλους καταγωγής τους.

Εάν και η συμμετοχή των ευρωβουλευτών στις συνεδριάσεις φαίνεται να πριμοδοτείται η απουσία από ονομαστική ψηφοφορία φαίνεται αντιστοίχως να τιμωρείται αφού η αδικαιολόγητη αποχή τους από αυτές μειώνει στο μισό την ημερήσια αποζημίωση που λαμβάνουν.

Το κοινοβούλιο μεριμνά και για την ιατρική τους περίθαλψη επιστρέφοντάς τους τα 2/3 των ιατρικών τους εξόδων.

Τέλος οι ευρωβουλευτές μπορούν να επιλέγουν το δικό τους προσωπικό στο πλαίσιο προϋπολογισμού που ορίζει το Κοινοβούλιο αλλά δεν μπορούν πλέον να διορίζουν ως συνεργάτες τους στενά συγγενικά τους πρόσωπα.
 

 

Βόμβες Μιχαλολιάκου: Δεν έχετε αποδείξεις, οι χειροπέδες είναι τίτλος τιμής

2014-06-04 15:45

Ο Αρχηγός της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ  Νίκος Μιχαλολιάκος πήρε το λόγο στη Βουλή και είπε πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί σε αυτό τον τόνο.

 • Ντροπή σας ψευτοδημοκράτες!
 • Ο Σαμαράς έβαλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή, δεν την έβαλε καμμία δικαιοσύνη.
 • Ζούμε σε κράτος εισαγγελέων. Παρέμβαση ωμή στη δικαιοσύνη.
 • Σας ομιλεί ο αρχηγός του 3ου κόμματος της χώρας.
 • Ευχαριστώ τους ψηφοφόρους που ψήφισαν εναντια στη χούντα του Βενιζέλου και του Σαμαρά.
 • Μόνο στην Ελλάδα και στο Σουδάν είναι φυλακισμένοι οι βουλευτές.
 • Το σόου με τις χειροπέδες ήταν ένα τέχνασμα για να μας πάτε στο 2%.
 • Στην υπόθεση Τεμπονέρα, στην Καλαμάτα με τις ντουφεκιές, στο Ηράκλειο με τον Κεφαλογιάννη δεν υπήρχε πολιτική ευθύνη;
 • Το 1985, μέλος της ΕΠΕΝ δολοφονεί έναν συγχωριανό του. Ο Μάκης Βορίδης ήταν αρχηγός της ΕΠΕΝ. Εκεί δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες;
 • Ψαχνατε σαν γκάνγκστερ λεφτά και όπλα στα σπίτια μας. Πού είναι το μαύρο χρήμα; Πού είναι το οπλοστάσιο;
 • Πού είναι το βίντεο Μπαλτάκου; Γιατί δεν το συζητάτε; Το αφήνετε για το Σεπτέμβριο; Aυτά που είπε στον Κασιδιάρη τα είχε πει και σε μένα.
 • Διαλύσατε τον Καρατζαφέρη, τώρα θέλετε να διαλύσετε τη Χρυσή Αυγή.
 • Φτιάξατε κατηγορητήριο εναντίον μας βλέποντας τις δημοσκοπήσεις.
 • Δεν τη φοβόμαστε τη φυλακή. Οι χειροπέδες είναι τίτλος τιμής για μένα και είμαι περήφανος που βρίσκομαι στη φυλακή για τις ιδέες μου.
 • Εγώ γνώρισα το Μπαλτάκο το 1973 στο γραφείο της ΕΟΚΑ Β' και μετά στο εθνικιστικό κίνημα. Οποτε ήθελε να μου πει κάτι μου έλεγε να βγούμε στο μπαλκόνι γιατί φοβόταν τους κοριούς και τις κάμερες.
 • Ο Γιώργος Μουρούτης και δύο υπουργοί της κυβέρνησης ήταν σε μυστικές επαφές μαζί μας.
 • Είστε μια πολιτική σκευωρία. Και ο Μαυρογιαλούρος είχε φιλότιμο.
 • Είμαι αμετανόητος εθνικιστής και χρυσαυγίτης. Είμαι πρόθυμος ακόμα και να πεθάνω μέσα στη φυλακή.
 • Καλώ τους 536.000 Έλληνες πολίτες που μας στήριξαν να δώσουν τον μεγάλο αγώνα για να πέσει αυτή η κυβέρνηση.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ


 

Δύο δισ. ευρώ ξεχασμένα στα υπόγεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων -Θα δοθούν σε ευπαθείς ομάδες

2014-06-04 15:41

Δύο δισ. ευρώ ξεχασμένα στα υπόγεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων -Θα δοθούν σε ευπαθείς ομάδες

Μετά τους αδρανείς λογαριασμούς, άλλος ένας κρυμμένος θησαυρός που εδώ και χρόνια δεν έχει κατόχους, περιέρχεται στο Δημόσιο για αξιοποίηση.

Πρόκειται για αρκετά σεβαστό ποσό που πλέον αποδεσμεύεται από τα... υπόγεια του Ταμείου και μπορούν να δοθούν για κοινωνικές δράσεις του κράτους και φυσικά σε ευπαθείς ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως αυτό το ποσό βρίσκεται περίπου έναν αιώνα στα αζήτημα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια καταγραφής των παρακαταθηκών του Ταμείου Παρακαταθηκών. Σήμερα, οι χρηματικές παρακαταθήκες που φυλάσσονται στο ΤΠΔ ανέρχονται σε σχεδόν δύο δισ. ευρώ.

Πρόκειται για χρυσό, χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας τα οποία φυλάσσονται (από κατασχέσεις του ΣΔΟΕ, της αστυνομίας κλπ), αλλά δεν έχουν αποτιμηθεί.

Από τις παρακαταθήκες αυτές, «αφαιρούνται», αφού δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν, χρήματα που επιστρέφονται εμπρόθεσμα στους δικαιούχους και απλώς φυλάσσονται στο Ταμείο, όπως π.χ. εγγυήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις. Θα πρέπει να προστεθούν όμως, όταν θα εκτιμηθεί η αξία τους, οι ράβδοι χρυσού, ξένα νομίσματα και ό,τι άλλο φυλάσσεται στο ΤΠΔ και θα μπορεί να περιέλθει στην κατοχή του Δημοσίου.

Μια παρόμοια προσπάθεια εκποίησης παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων, είχε γίνει στις αρχές του περασμένου αιώνα, όμως τώρα η κυβέρνηση ενεργεί πιο συντονισμένα. Συγκεκριμένα επιθυμεί να μηχανογραφηθεί η παρακολούθηση και εκτίμηση του «θησαυρού» των αζήτητων παρακαταθηκών. Επιπλέον να αλλάξει μέσα στο καλοκαίρι και να συντομεύσει τις προθεσμίες επιστροφής ή απόδοσης στο Δημόσιο των αζήτητων παρακαταθηκών. Τέλος με διαδικασίες-εξπρές να έχει τη δυνατότητα το Δημόσιο να παίρνει τα χρήματα και το χρυσό από τις αζήτητες παρακαταθήκες.

Στο «μάτι» του ΥΠΟΙΚ μπαίνουν αζήτητα κοσμήματα, χρυσά νομίσματα, τιμαλφή και άλλες αυτούσιες παρακαταθήκες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), με στόχο να αξιοποιηθούν από το κράτος, αρχής γενομένης από το τέλος του έτους.

 

Ηλεκτρονικό βιβλιάριο ασφάλισης για όλους

2014-06-04 15:37

Ηλεκτρονική ασφάλιση -Τι είναι το πρόγραμμα «Άτλας» που βάζει τέλος στην θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας

Τέλος στη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας βάζει το υπουργείο Εργασίας με το νέο πρόγραμμα «Ατλας». 
Παράλληλα δημιουργούνται ψηφιακοί λογαριασμοί ασφάλισης και οι πολίτες με μία απλή επίσκεψη σε ειδική ιστοσελίδα που βρίσκεται υπό σχεδίαση θα έχουν πλήρη πρόσβαση στην εργασιακή τους πορεία. 

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται σε απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος για το θέμα αυτό θα επισκεφθεί την Παρασκευή την ΗΔΙΚΑ (όπου συγκεντρώνονται τα στοιχεία για όλους τους ασφαλισμένους). Με τις νέες παρεμβάσεις θα υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, θα αντιμετωπιστούν φαινόμενα παραβατικότητας και θα εξοικονομηθούν πόροι για τα Ταμεία. 

Με την προωθούμενη μεταρρύθμιση δεν θα απαιτείται κανένα πρόσθετο στοιχείο (π.χ. καρτέλες ενσήμων, βιβλιάρια ασθενείας) για την πρόσβαση των ασφαλισμένων στα Ταμεία, τα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες. Παράλληλα στις 23 Φεβρουαρίου- καθιερώνεται το «ασφαλιστικό βιογραφικό» στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι ασφαλισμένοι και τα Ταμεία ανά πάσα στιγμή με ένα απλό «κλικ» στον υπολογιστή. 

Στην απόφαση του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση προβλέπεται: 

1. Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης. Τα Ταμεία θα ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το Μητρώο για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Θα υπάρχει διασύνδεση -μέσω της ΗΔΙΚΑ- του Μητρώου με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και με τα νοσοκομεία ή άλλους παρόχους υγείας προκειμένου να ελέγχεται ηλεκτρονικά το δικαίωμα των ασφαλισμένων σε παροχές σε είδος. 
Υπολογίζεται πως θα εξοικονομηθεί ετησίως 1,5 εκατ. ευρώ από τη διακοπή εκτύπωσης και ταχυδρομικής αποστολής αυτοκόλλητων ετικετών για περίπου τρία εκατομμύρια ασφαλισμένους. Το κέρδος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο καθώς με το νέο σύστημα θα μπει τέλος και στις πλαστές θεωρήσεις βιβλιαρίων ασθενείας. Στην απόφαση προβλέπεται πως τα Ταμεία «υποχρεούνται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους να αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των ασφαλισμένων -άμεσα και έμμεσα- δικαιούχων περίθαλψης. 
Η λειτουργία Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

2. Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Εργοδοτών μέσω του οποίου χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα. Θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα ασφάλισης, του εργοδότη (στην περίπτωση των νομικών προσώπων, της εκπροσώπησης, έδρας, επωνυμίας κ.ά.), της κατηγορίας της επιχείρησης και των τυχόν οφειλών ή ρυθμίσεων. Τα Ταμεία θα στέλνουν στην ΗΔΙΚΑ -εντός μηνός από την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών- ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των εργοδοτών που υπάρχουν στο πληροφοριακό τους σύστημα με ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας. 

3. Δημιουργία Ψηφιακού Λογαριασμού Ασφάλισης. Θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία εργοδότη κ.ά. Στους νέους ψηφιακούς λογαριασμούς ασφάλισης θα ενσωματωθούν μέσα στο καλοκαίρι 29 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έως σήμερα. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να βρουν ανά πάσα στιγμή τον ακριβή αριθμό ενσήμων, ενώ στόχος είναι να ενημερώνονται ηλεκτρονικά μόλις φτάσει η ώρα της συνταξιοδότησης.


4/6/2014
Πηγή: www.enikos.gr 

ΜΕΧΡΙ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

2014-06-04 15:30

 

Μέχρι 27 Ιουνίου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι μελισσοκόμοι της περιοχής μας που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2. «Οικονομική στήριξη της νομαδικής».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην έδρα του Κέντρου Μελισσοκομίας της περιοχής μας, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Φθιώτιδας – Ελ. Βενιζέλου 1 – τηλ. 2231353163 καθώς επίσης και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας στη Χαλκίδα – τηλ. 22210-20507.

Προϊόντα: 8311 - 8320 από 8521
<< 830 | 831 | 832 | 833 | 834 >>