Έως 31 Οκτωβρίου τα δικαιολογητικά για τις άδειες πωλητών στις λαϊκές αγορές της Λαμίας

2014-10-16 16:34

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση έως την 31η Οκτωβρίου 2014 των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών γνωστοποιεί με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο απασχόλησης, Τουρισμού και Εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων.


Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση όλες οι άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2 του Ν.4264/2014, λήγουν στις 31/10/2014 (άσχετα με την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτές). Ο Δήμος Λαμιέων με την υπ' αριθ. 310/2014 Απόφασή του Δημοτικού του Συμβουλίου καθόρισε ως τελευταία ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών την 31η Οκτωβρίου 2014.


Καλούνται οι αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών – μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαμιέων να υποβάλλουν για την ανανέωση της άδειάς τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
*Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
*Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.
*Βεβαίωση περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν.3462/2006 «Δημοτικός Κώδικας»).


*Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη (2012 – 2013 – 2014).
*Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Για όσους πωλούν οπωρολαχανικά ή άλλα τρόφιμα: πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση (εκδίδεται από ιατρό παθολόγο , ιδιώτη ή Νοσοκομειακό).


*Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (διατίθεται από το αρμόδιο Γραφείο του Δήμου) στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι χορήγησης της άδειας, ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
*Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας.


Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται από τον αδειούχο, στον αρμόδιο για τις λαϊκές αγορές υπάλληλο του Δήμου μας κ. Νικολάου (Δημαρχείο, ισόγειο - Γραφείο 9, τηλ.: 22313 51088).


Από το Γραφείο Τύπου

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Γραφείου Τύπου
& Επικοινωνίας