ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ

2014-08-01 16:52

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.2168/1993-ΑΡΘΡΟ 59 ΤΟΥ    ν.4249/2014

Οι κυριότερες αλλαγές είναι :
   Τα κυνηγετικά όπλα χωρίς Άδεια κατοχής (αδήλωτα) δεν υφίστανται ποινική ευθύνη αν δηλωθούν αυτοβούλως και το κόστος έκδοσης άδειας κατοχής ανέρχεται στα  60 € (αντί των 120 € που ίσχυε).
Τα κυνηγετικά όπλα για τα οποία έχει λήξει η άδειά τους, όταν ανανεώνονται εκπρόθεσμα με πρωτοβουλία του κατόχου, το κόστος ανέρχεται  στα  30 € (αντί των 120 € που ίσχυε).
      Δεν υφίσταται ποινική ευθύνη του κατόχου για τα δύο πρώτα χρόνια μετά τη λήξη της Άδειας Κατοχής του Κυνηγετικού όπλου (ΑΚΚΟ)s.
 Αναλυτικότερα:
  • Οι κάτοχοι αδήλωτων κυνηγετικών όπλων, δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια, εάν προσέλθουν με δική τους πρωτοβουλία και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των απαραίτητων αδειών κατοχής, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ σε παράβολα, αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.
  • Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων που έχει εκδοθεί άδεια κατοχής αλλά έχει λήξη η ισχύς της, δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια, εφόσον προσέλθουν στις αστυνομικές υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών, από την ημερομηνία λήξης της αδείας και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ σε παράβολα αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.
  • Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων που έχει εκδοθεί άδεια κατοχής αλλά έχει λήξη η ισχύς της, δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια, εφόσον προσέλθουν στις αστυνομικές υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία, μετά το πέρας της διετίας από την ημερομηνία λήξης της αδείας και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ σε παράβολα αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ, που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις, εφόσον δεν έχουν πριν με οποιοδήποτε τρόπο εξεταστεί από αρμόδια Αρχή για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.
Οι κάτοχοι των κυνηγετικών όπλων που έχει εκδοθεί άδεια κατοχής αλλά έχει λήξη η ισχύς της, θα έχουν νομικές συνέπειες, εάν μετά το πέρας της διετίας δεν έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και με οποιοδήποτε τρόπο εξεταστούν ή ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές για παράνομη κατοχή. Στην περίπτωση αυτή θα κινείται αυτεπάγγελτα από τις Αστυνομικές Αρχές η ποινική διαδικασία σε βάρος των κατόχων κυνηγετικών όπλων.l