Απο 10 Ιουνίου η νέα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

2014-06-02 16:40

Απο 10 Ιουνίου η νέα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Απο 10 Ιουνίου η νέα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Τι αλλάζει με τις νέες; διατάξεις του νόμου 4210/2013 για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που δημοσιεύεται σήμερα .

Οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύσουν από 10 Ιουνίου 2014  Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπογράφει η υφυπουργός Διοικητικής μεταρρύθμισης κ .Χριστοφιλοπούλου με τις νέες ρυθμίσεις ενδυναμώνεται το Πρόγραμμα Διαύγεια με την παροχή πληρέστερης διαφάνειας της δράσης της Διοίκησης την ενίσχυση της ισχύος των αναρτημένων εγγράφων και τον εμπλουτισμό των δυνατοτήτων απλούστευσης των διαδικασιών των δημόσιων φορέων. 

Επίσης, αντιμετωπίζονται τα ερμηνευτικά και διαχειριστικά ζητήματα που είχαν προκύψει κατά την υλοποίηση του προγράμματος Διαύγεια από τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος Περαιτέρω, ενισχύονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διοικητική δράση όπως οι αρχές της νομιμότητας, της λογοδοσίας, της χρηστής και αδιάφθορης διοίκησης, της εξυπηρέτησης και προστασίας του πολίτη, της εγγύτερης και πλησιέστερης προς τον πολίτη διοίκησης. 

Τέλος, επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός του διοικητικού και επιχειρησιακού σχήματος του προγράμματος Διαύγεια και η αποτελεσματική διαχείρισή του μέσω της ανάθεσης του επιχειρησιακού συντονισμού και της ευθύνης λειτουργίας του στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Από την 21η Νοεμβρίου 2013, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4210/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει αρχίσει η ισχύς του άρθρου 23 αυτού, οι διατάξεις του οποίου επιφέρουν τις εξής σημαντικές αλλαγές: Με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου, ορίζεται ότι οι πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» ισχύουν από την ανάρτηση τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Συνεπώς, η ανάρτηση των ως άνω πράξεων στο Πρόγραμμα Διαύγεια αποκτά εξέχουσα σημασία, εφόσον η ανάρτησή τους ανάγεται σε όρο όχι μόνο εκτέλεσης αλλά και ισχύος αυτών. Με την ως άνω διάταξη ισχυροποιείται σημαντικά το Πρόγραμμα Διαύγεια και αποτρέπεται κάθε είδους καταστρατήγηση της υποχρέωσης των φορέων για αμελλητί ανάρτηση. 

Οι αναρτητέες πράξεις όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι οι αναρτημένες πράξεις στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση και αρκεί η επίκληση του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (AΔA) για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους, τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων. 

Με βάση την ανωτέρω διάταξη καλούνται οι υπηρεσίες: να ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους για την διευκόλυνση και την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που επιτυγχάνουν αν απλώς επικαλεστούν τον Α.Δ.Α. μιας αναρτημένης πράξης για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, αντί να προσκομίσουν το σχετικό έγγραφο. να αποδέχονται αντί του εγγράφου, την επίκληση του Α.Δ.Α. από τον πολίτη, αναζητώντας αυτεπάγγελτα την αναρτημένη πράξη από την ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια.  να χρησιμοποιούν τον Α.Δ.Α. για τη μεταξύ τους επικοινωνία να αντικαταστήσουν άμεσα κατά τις διαδικασίες τους την υποχρέωση προσκόμισης εγγράφου που είναι αναρτημένο στο Διαύγεια με την απλή επίκληση του σχετικού Α.Δ.Α. Το Πρόγραμμα Διαύγεια μπορεί να αξιοποιηθεί για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των επιχειρησιακών διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της αποκλειστικής χρήσης του αναρτημένου εγγράφου στις διαδικασίες διακίνησης εγγράφων μεταξύ των Φορέων και των οργανωτικών μονάδων τους. 

Η 'ακρίβεια' των αναρτημένων εγγράφων διασφαλίζεται πλήρως μέσω πολλαπλών και επάλληλα εφαρμοζόμενων τεχνολογικών μέσων, καθόσον: (α) Όλοι οι χρήστες που εκτελούν τις αναρτήσεις έχουν παραλάβει από την Ομάδα Διοίκησης Έργου του Προγράμματος Διαύγεια του Φορέα τους προσωπικούς κωδικούς χρήσης και κάθε ανάρτηση συνδέεται μοναδικά με το χρήστη που εκτέλεσε την ανάρτηση, (β) Στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια έχει εφαρμοστεί μοντέλο εξασφάλισης της εγκυρότητας των αναρτημένων πράξεων ενώ παρέχεται και μηχανισμός που επιτρέπει έλεγχο για το αν κάποιο ηλεκτρονικό έγγραφο που έχει διακινηθεί με άλλα μέσα προέρχεται από το σύστημα του Προγράμματος Διαύγεια. 

Υπεροχή του αναρτημένου κειμένου έναντι του πρωτοτύπου - διόρθωση σφαλμάτων Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου ορίζεται ότι σε περίπτωση διαφοράς του αναρτημένου κειμένου και του κειμένου της πράξης, ισχύει το αναρτημένο. Με τη συγκεκριμένη διάταξη ορίζεται σαφώς η υπεροχή του αναρτημένου κειμένου έναντι του πρωτοτύπου της πράξης. 

Με την ίδια διάταξη προβλέπεται ότι με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που την εξέδωσε γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο. Ανάρτηση δαπανών Με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 στην παρ. 4 του αρθρ. 2 του Ν.3861/2010 (Α' 112) προστίθεται περίπτωση 6 α ως εξής: "6 α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου» 

Με τη διάταξη αυτή αποσαφηνίζεται πλήρως και αναφέρεται ρητώς η ισχύουσα υποχρέωση καταχώρισης και ανάρτησης των αντίστοιχων τελικών πράξεων που οριστικοποιούν και εξοφλούν (χρησιμοποίηση πίστωσης) τις επιμέρους δαπάνες των φορέων, οποιασδήποτε μορφής κατά την κρίση της υπηρεσίας, έκδοσης πράξης/εντολής που εκτελεί την αναληφθείσα και εγκριθείσα δαπάνη κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών. Οι πράξεις αυτές, ανάλογα με την πρακτική που εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού από τους επιμέρους φορείς μπορεί να έχουν την μορφή π.χ. είτε απόφασης έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου είτε τίτλου πληρωμής εκκαθαρισμένων απαιτήσεων πιστωτών του Δημοσίου σε βάρος πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού είτε πράξης πληρωμής ή εκκαθάρισης σταθερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών κ.ο.κ. Οι ανωτέρω τελικές πράξεις περιέχουν ολογράφως και αριθμητικώς το ακριβές ποσό που θα δαπανηθεί για την εκπλήρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων ή των σκοπών του Δημοσίου και αποτελούν ουσιώδες στάδιο της διαδικασίας πραγματοποίησης - υλοποίησης μιας δημοσίας δαπάνης και ουσιώδες στοιχείο πληροφόρησης και αποτύπωσης της εκτέλεσης της δημοσίας δαπάνης.

 Επίσης, οι πράξεις αυτές ως επί το πλείστον αναφέρουν το είδος και την αιτία (σκοπιμότητα) της δαπάνης, τα στοιχεία του δικαιούχου (για παράδειγμα: Ονοματεπώνυμο, Δ/νση, Α.Δ.Τ., επωνυμία και έδρα αναδόχου, ΑΦΜ, αριθμ. τιμολογίου, κωδικός είδους CPV, αρμόδια ΔΟΥ κ.ο.κ.), την ανάλυση του ποσού και την κατανομή του σε περίπτωση τμηματικής πραγματοποίησης, το οικονομικό έτος πραγματοποίησης της δαπάνης, τον κωδικό αριθμό εξόδου κ.α. και καταχωρούνται στην κατηγορία - είδος πράξης «Δαπάνες» με τις σχετικές αναλήψεις υποχρέωσης και εγκρίσεις δαπάνης ως μεταδεδομένα. Με την ανωτέρω διάταξη αποσκοπείται η αντιμετώπιση των ερμηνευτικών ζητημάτων σχετικά με την ανάρτηση ή όχι των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά το νόμο υπηρεσίες του Δημοσίου όπως οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και ρυθμίζεται η συνακόλουθη ανομοιογένεια και ποικιλία των πρακτικών που εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού από τους επιμέρους φορείς που σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεοι για ανάρτηση των δαπανών τους. 

Ταυτόχρονα αποσαφηνίζεται ότι αναρτώνται στο Διαδίκτυο υποχρεωτικά, όπως άλλωστε ήδη ισχύει και με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε, οι προηγούμενες κατά σειρά πράξεις των δαπανών της Διοίκησης που εκδίδονται όπως οι αναλήψεις υποχρέωσης δαπάνης (κατά την έννοια του Π.Δ. 113/2010) και οι εγκρίσεις δαπανών, όταν αυτές αποτελούν αυτοτελείς πράξεις. 

Έτσι επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη διαχείριση των πόρων της Διοίκησης με την πλήρη, λεπτομερή και ακριβή αποτύπωση του ποσού που τελικά δαπανάται για λόγους ευρύτατης δημοσιότητας και ελέγχου της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών (του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του), σε όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας πραγματοποίησης δημοσίων δαπανών. 

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα για το ηλεκτρονικό σύστημα να εξάγει ομοιογενή δεδομένα των δαπανών αυτών.  Ρητή αναφορά στα όργανα που έχουν εκ του νόμου υποχρέωση έκδοσης αναρτητέων πράξεων Παράλληλα στις νέες διατάξεις γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση ανάρτησης πράξεων που έχουν εκδοθεί από όργανα που έχουν εκ του νόμου αρμοδιότητα για την έκδοσή τους. 

Έτσι, αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3861/2010 για οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή οποιασδήποτε αντιφατικής ερμηνείας, όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής του νόμου Ν. 3861/2010, με βάση το οργανικό κριτήριο και συγκεκριμένα αναφορικά με μονοπρόσωπα όργανα τα οποία δεν κατονομάζονται ούτε τους έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή αρμοδιότητα από τα εκεί αναφερόμενα πρόσωπα και κατά συνέπεια εξέφραζαν επιφυλάξεις για την εκ του νόμου υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων που εκδίδουν.

 Για παράδειγμα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας αρμόδιος εκ του νόμου (Ν.2971/2001, αρθρ. 27, παρ. 2) για την έκδοση του πρωτόκολλου κατεδάφισης κτισμάτων τα οποία έχουν ανεγερθεί χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, υποχρεούται για την ανάρτηση της ως άνω πράξης στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Ανάθεση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ευθύνης λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια, στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) 

Ανατίθενται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι εξής αρμοδιότητες: • ο επιχειρησιακός συντονισμός και τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος «Διαύγεια» στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου • η ευθύνη της λειτουργίας του κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων • η τήρηση κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε επισημανθεί ότι για ερωτήσεις που αφορούν σε θέματα επιχειρησιακά και διαδικαστικά, καθώς και θέματα τεχνικής φύσεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας και υποβολής ερωτημάτων και παρατηρήσεων στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr/help. 

Για τυχόν νομικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να προσφεύγουν, δια των ΟΔΕ των Υπουργείων τους, στις διοικητικές ή νομικές υπηρεσίες των Υπουργείων αυτών, ώστε να λάβουν σχετική πληροφόρηση και υποστήριξη. Προετοιμασία Φορέων για τη νέα λειτουργικότητα του προγράμματος Διαύγεια 

Σύμφωνα με την απόφαση που παρουσίαζει το dikaiologitika.gr την 10η Ιουνίου 2014 θα γίνει η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" για το σύνολο των υπόχρεων φορέων. Από την ημερομηνία αυτή, οι αναρτήσεις των πράξεων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην εφαρμογή με την νέα λειτουργικότητα και θα πάψει η λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος. Το νέο πληροφοριακό σύστημα είναι αναβαθμισμένο τεχνικά και επιχειρησιακά σε πολλά σημεία, προσφέροντας επιπλέον νέα σημαντική λειτουργικότητα. 

Βασικοί στόχοι είναι η διευκόλυνση των φορέων στην ανάρτηση αποφάσεων αλλά και του πολίτη στην αναζήτηση της πληροφορίας, συνεχίζοντας να παρέχει ανοιχτές μεθόδους για την επεξεργασία των στοιχείων που διατηρεί από τρίτα συστήματα. Λεπτομέρειες για ζητήματα υποστήριξης και εκπαίδευσης, εγχειρίδια χρήσης καθώς και στοιχεία πρόσβασης στο δοκιμαστικό περιβάλλον του νέου Διαύγεια έχουν ήδη σταλεί ηλεκτρονικά στις ΟΔΕ Διαύγεια και τους χρήστες όλων των ενταγμένων φορέων. 

Προκειμένου για μέλη ΟΔΕ του ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή και χρήστες που δεν έχουν λάβει γνώση των παραπάνω παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέσω του εκπροσώπου της ΟΔΕ στην οποία έχουν οριστεί ως μέλη, με την ΟΔΕ του εποπτεύοντα φορέα τους, ή με την ΥΑΠ στα στοιχεία επικοινωνίας της εγκύκλιου αυτής. Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη νέα λειτουργικότητα του προγράμματος Διαύγεια καλείστε να προετοιμασθείτε για την συλλογή και επεξεργασία, όπου αυτή απαιτείται, των παρακάτω: Μητρώο Φορέων Δημοσίου - Οργανόγραμμα Φορέων Ενόψει της υποχρέωσης των φορέων, βάσει του αρθρ. 8 του Ν. 3861/2010 να αναρτούν το οργανόγραμμά τους, θα πρέπει οι φορείς να προετοιμαστούν κατάλληλα για την συγκέντρωση των παρακάτω βασικών στοιχείων του φορέα τους: Βασικά στοιχεία φορέα: Όνομα (ελληνικά και αγγλικά), ΑΦΜ, ΦΕΚ οργανισμού (πιο πρόσφατο), ιστοσελίδα, πλήρης διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. Κώδικας), τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) επικοινωνίας με το Φορέα, στοιχεία υπεύθυνου διαχείρισης του Μητρώου. 

Βασικά στοιχεία μονάδων φορέα ή εποπτευόμενων φορέων: Όνομα (ελληνικά και αγγλικά), ΦΕΚ ορισμού της μονάδας ή του εποπτευόμενου φορέα (πιο πρόσφατο), ιστοσελίδα, πλήρης διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. Κώδικας), εποπτεύων φορέας Βασικά στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου (προγράμματος Διαύγεια ή Διοίκησης Προσωπικού ή Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου), υπηρεσιακό email, υπηρεσιακό τηλέφωνο Πρότυπα έντυπα φορέων - Έντυπα αιτήσεων Για την περαιτέρω προώθηση της διαφάνειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, η νέα λειτουργικότητα του προγράμματος προβλέπει την δημοσιοποίηση ψηφιοποιημένων εντύπων / εγγράφων του κάθε φορέα καθώς και λοιπού πληροφοριακού υλικού χρήσιμου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους. Οι φορείς άμεσα θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, συλλέγοντας εγκαίρως τα παρακάτω για να τα αναρτήσουν στο νέο Πρόγραμμα Διαύγεια: • Ψηφιοποιημένα έντυπα αιτήσεων/υπεύθυνων δηλώσεων των οποίων τη συμπλήρωση απαιτούν οι φορείς από τους πολίτες, επιχειρήσεις ή δημοσίους υπαλλήλους για παροχή υπηρεσίας, βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, για ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο (έντυπα αιτήσεων γενικής ή ειδικής χρήσης, ή/και προσυμπληρωμένα παραδείγματα τέτοιων εντύπων, ενοποιημένων κτλ.). 

Ενδεικτικά αναφέρονται: έντυπα αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικού γέννησης, έκδοσης διαβατηρίου, άδειας οδικών μεταφορών, συνταξιοδότησης, πιστοποίησης αναπηρίας, επιχορήγησης, αγροτικής αποζημίωσης, πιστοποιητικού τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών, άδειας κατεδάφισης κτηρίων, επιδόματος τέκνων, αδειών δημοσίων υπαλλήλων, έντυπα καταστατικών εταιριών. • Ψηφιοποιημένα έντυπα διοικητικών ή εκκλησιαστικών εγγράφων. Ενδεικτικά αναφέρονται: έντυπο εγκυκλίου, Υπουργικής Απόφασης, Δήλωσης τέλεσης θρησκευτικού/πολιτικού γάμου, κ.ο.κ. Τα παραπάνω έντυπα/έγγραφα θα πρέπει, πριν από την ανάρτησή τους στο νέο Διαύγεια, να είναι κατά το μέγιστο δυνατό προσυμπληρωμένα από τον φορέα και ανά περίπτωση με τα απαραίτητα στοιχεία (πχ. Υπηρεσία αποδέκτης του εντύπου, βασικό κείμενο, κτλ.), ώστε η συμπλήρωση των στοιχείων του συναλλασσόμενου να είναι η ελάχιστη δυνατή. Όλα τα παραπάνω έντυπα/έγγραφα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα απαραίτητα σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή (ενδεικτικά αναφέρονται οι μορφές .doc, .docx, .odt κ.τ.λ. ενώ στις αποδεκτές μορφές δεν περιλαμβάνονται .pdf, tiff, κ.τ.λ.) ώστε να μπορούν να συμπληρωθούν από τον συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά με απλό τρόπο χωρίς τη χρήση ειδικού λογισμικού. Σε περίπτωση που η συμπλήρωση ενός εντύπου/εγγράφου περιλαμβάνει και οδηγίες ή προσυμπληρωμένο υπόδειγμα, αυτές θα πρέπει να αναρτηθούν ως διακριτά συνοδευτικά έγγραφα στο έντυπο ή να περιλαμβάνονται ως παράρτημα στο έντυπο. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα στελέχη του φορέα τους και σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν. 

Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα στελέχη του φορέα τους και στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας. Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στον ενημερωτικό δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια και στον διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (http://www.yap.gov.gr/,yap@yap.gov.gr). 

 

dikaiologitika.gr