Δήμος Μακρακώμης-Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 23/07/2014

2014-07-20 17:19

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα
του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα.
την 23 η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων 

στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 
 
 
1. Έκτακτη επισκευή αυτοκινήτων. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
2. Έκτακτη επισκευή γεωτρήσεων. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
3.Συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή παραλαβή των έργων: α) Δίκτυο ύδρευσης Μα ρμάρων, β) Διαμόρφωση πλατείας Τ. Κ. 
Μεγάλης Κάψης και γ) Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Πρέσσερα» της Τ. Κ. Παλαιοβράχας. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
4. Έγκριση μελετών έργων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
5. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 65/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Οργάνωση άρδευσης).  ΚΥΡΙΑΖΗΣ
 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Πέτρου Δεληγιάννη για παράταση υλοτομίας.  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
 
7.Περί χορήγησης Παράτασης Περαίωσης Εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
8. Απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για το Μαθητικό Κέντρο και τους Παιδικούς Σταθμούς.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
9. Περί λειτουργίας νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. Κλωνίου  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 ΦΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ