ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2014-09-11 14:18

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ 1. περ. γ΄ και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (Α' 87)

 Την υπ' αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι 

και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 

2010», όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου είναι 

16.468 κάτοικοι.

 Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον 

ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

 Το γεγονός ότι ο Δήμος Μακρακώμης έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

 Τις διατάξεις της εγκυκλίου 43/2014 με αριθμ. Πρωτ. 30565/06-08-2014 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με 

την οποία η θητεία των Αντιδημάρχων κατά τη Δημοτική Περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 

2014 έως 31η Αυγούστου 2019 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2,5 ετών. 

 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης, (ΦΕΚ Β΄/3002/12-11-

2012)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του 
Δήμου Μακρακώμης, με θητεία από 04-09-2014 έως 28-02-2017, εντός της τρέχουσας 
δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:
 
Τον κ. Μπήτο Κων/νο του Παναγιώτη καθ’ ύλην και κατά τόπον άμισθο Αντιδήμαρχο 
για τη Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
Πολιτικής Προστασίας ( άρθρο 75 Ν. 3463/2006 περ. ζ) Πολιτικής Προστασίας)
Αθλητισμού (άρθρο 75 παρ. 11στ,12στ &31στ του Ν. 3463/2006)

Επιπλέον,

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην 
Δημοτική ενότητα.
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού και 
μηχανημάτων που βρίσκονται στην δημοτική ενότητα.
• Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά 
διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν 
στην δημοτική ενότητα.
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων 
και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων 
τους.
• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο 
Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα.
 
Τον κ. Ζήση Βασίλειο του Ζήση καθ’ ύλην και κατά τόπον έμμισθο Αντιδήμαρχο για τη 
Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες 
Τον κ. Ζήση Βασίλειο του Ζήση καθ’ ύλην και κατά τόπον έμμισθο Αντιδήμαρχο για τη 
Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες 
 Ανάπτυξης (άρθρο 75 παρ. 1α, 2α,3α,4α,5α,6α,8α,9α,10α,11α & 12ατου Ν. 3463/2006) 
 Απασχόλησης ( άρθρο 75 Ν. 3463/2006 περ. δ) Απασχόλησης). 
 Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιπλέον

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην 
Δημοτική ενότητα.
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού και 
μηχανημάτων που βρίσκονται στην δημοτική ενότητα.
• Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά 
διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν 
στην δημοτική ενότητα.
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων 
και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων 
τους.
• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο 
Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα.
 
Τον κ. Μαγουλά Αθανάσιο του Νικολάου καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο, στον οποίο 
μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και Οικισμών (άρθρο 
75 Ν. 3463/2006 περ. γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και 
Οικισμών εκτός της παρ. 1γ.), 
 Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (άρθρο 75 Ν. 3463/2006 περ. ε) 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης)
 
Τον κ. Μπότση Βασίλειο του Γεωργίου καθ’ ύλην και κατά τόπον έμμισθο Αντιδήμαρχο 
για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού & Τυμφρηστού, στον οποίο 
μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες 
Ανάπτυξης (άρθρο 75 παρ. 7ατου Ν. 3463/2006)
 Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και Οικισμών
(άρθρο 75 Ν. 3463/2006 περ. γ)

Επιπλέον

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες. 
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις 
Δημοτικές Ενότητες
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού και 
μηχανημάτων που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες 
• Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά 
διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν 
στις Δημοτικές Ενότητες.
• Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους 
των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο 
Δήμαρχος, που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες.
 
 
Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ’ ύλην Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί 
ο Δήμαρχος.
• Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας 
Σπερχειάδος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Μαγουλάς Αθανάσιος 
του Νικολάου.
• Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας 
Μακρακώμης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Μπότσης Βασίλειος 
του Γεωργίου. 
• Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου 
Γεωργίου Τυμφρηστού και Τυμφρηστού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο 
Μπήτος Κων/νος του Παναγιώτη
 
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος Μπήτος Κων/νος του Παναγιώτη που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο 
Ζήση Βασίλειο του Ζήση.
 
Δ. Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι: Τελούν Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του Δημάρχου.
 
Ε. Ορίζει Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Μακρακώμης , με θητεία από 
04-09-2014 έως 28-02-2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, 
όπως παρακάτω: 
1.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μέρρα 
Κων/νο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:4
 Περιβάλλοντος , (άρθρο 75 Ν. 3463/2006 περ. β) Περιβάλλοντος) 
 Πολιτισμού (άρθρο 75 παρ. 5στ,6στ, 8στ, 9στ,10στ, 29στ &30στ του Ν. 3463/2006)
 Παιδείας (άρθρο 75 παρ.1στ,2στ,3στ,4στ,7στ,13στ,14στ,15στ,16,στ,17στ,18στ,19στ,20στ,21στ,22στ,23στ,
24στ,25στ,26στ,27στ &28στ του Ν. 3463/2006)
2. Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καραγκούνη 
Αθανάσιο του Ευαγγέλου και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
 Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας, Αλιείας (άρθρο 75 Ν. 3463/2006 περ. η) 
Αγροτικής Ανάπτυξης-Κτηνοτροφίας Αλιείας) 
 Ανάπτυξης (άρθρο 75 παρ. 13α & 14ατου Ν. 3463/2006)
 Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία
εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Μακρακώμης .
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ