ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 18/06/2014

2014-06-16 10:21

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
σας προσκαλώ
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα
του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα
την 18 η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1 Περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση
τηλεπικοινωνιακών καμπινών της εταιρίας "HELLAS ON LINE
Α.Ε." στις δημοτικές ενότητες Σπερχειάδας και Μακρακώμης.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
2.
Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου και σύνταξη
έκθεσης κατάστασης εσόδων & εξόδων του Δήμου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3.
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4.
Κατανομή πίστωσης ποσού 75.900,00EURO για την κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας. ΜΠΟΤΣΗΣ
5.
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για τις ανάγκες
πυροπροστασίας. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
6.
Έγκριση και παραλαβή μελέτης: Τοπογραφική μελέτη για την
αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ) ή
(ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ) του Δήμου Μακρακώμης.
ΜΠΟΤΣΗΣ
7.
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της
πράξης υλοποίησης καινοτόμων δράσεων για την προβολή των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Μακρακώμης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
8.
Τροποποίηση- διόρθωση της αριθ. 38/2014 απόφασης Δ.Σ.
περί παράτασης προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία
γραφείου ΟΑΕΔ στο Δήμο μας.
ΜΠΟΤΣΗΣ
9.
Περί χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου:
«Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Φτέρης». ΜΠΟΤΣΗΣ
10.
Αλλαγή ονομασίας γηπέδου από Δημοτικό Στάδιο Μακρακώμης
σε Στάδιο Λεωνίδας Γιαννέλος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
11. Έγκριση μελετών έργων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
12. Ορισμός Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώου Αρρένων. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
13.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος των κ. κ.
Στεφανή Παύλου και Στεφανή Ηλία. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών. ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΗΣ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΦΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ