ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2014-07-18 10:23

 

Πρόσκληση  Δημοτικού Συμβουλίου για την κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 18/07/2014

 

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση (λόγω καταληκτικής ημερομηνίας)

στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα

την 18η Ιουλίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00,για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μακρακώμης στη δράση

«Εναρμόνιση Οικογενειακής καιΕπαγγελματικής Ζωής» και

ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Δήμου, στο πλαίσιο της υπ’

αριθμόν 1551/2-7-2014 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

 

2.Έγκριση αναγκαιότητας σύνταξης μελέτης για την υλοποίηση

και παρακολούθηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής

Ζωής» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για

την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για φύλαξη

νηπίων και βρεφών, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

3.Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, για την

κατάθεσ η αίτηση προσφοράς του Δήμου Μακρακώμης, στο

πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 1551/2-7-2014, πρόσκλησης της

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ