Επιστολή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη προς Υπουργούς για το ζήτημα των βοσκοτόπων

2014-09-19 17:01

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γ. Καρασμάνη, τον Αναπληρωτή

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Π. Κουκουλόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό

Περιβάλλοντος Ενέργειας Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ν Ταγαρά απέστειλε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,

Κώστας Μπακογιάννης, στην οποία εντοπίζει το μείζον πρόβλημα που έχει προκληθεί με την επιλεξιμότητα

των βοσκότοπων και υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για την επίλυση του προβλήματος προκειμένου

να αρθεί η αδικία που υπάρχει για πολλούς κτηνοτρόφους μας.

Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης αναφέρει ότι, η εφαρµογή του «Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης για τους Βοσκότοπους» που πραγµατοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το 2013 είχε ως
αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων που είναι διαθέσιµες για
τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γεγονός που επηρεάζει τις ενισχύσεις που
λαµβάνουν καθώς και την επιβίωσή τους.
Οι βοσκότοποι, αποτελούν ένα ανεκτίµητο πόρο για την κτηνοτροφία µας, και παίζουν
σηµαντικό ρόλο στη βιωσιµότητα της, µε καταλυτική συµβολή στη µείωση του κόστους
παραγωγής.
Επισηµαίνει ότι, το πρόβληµα που ανέκυψε, από την «λάθος» καταγραφή των
βοσκοτόπων αντιµετωπίστηκε τόσο σε εθνικό επίπεδο µε το Νόµο 4264/14 όσο και ευρωπαϊκό
από το 2015 και µετά, ωστόσο παραµένει η εκκρεµότητα για τα έτη 2013 και 2014.
Προτείνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Περιβάλλοντος να αναλάβουν αµέσως πρωτοβουλία για την αναγνώριση της
επιλεξιµότητας αλπικών, προστατευόµενων και δασικών εκτάσεων για την διετία 2013-2014,
όπως δηλαδή ισχύει για µετά το 2015. Καταλήγοντας τονίζει ότι, η επιβίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής
κτηνοτροφίας δεν είναι θέµα που αφορά µόνο τους κτηνοτρόφους αλλά είναι όρος επιβίωσης της
ίδιας της πατρίδας µας και θα πρέπει να προχωρήσουν τα συναρµόδια Υπουργεία σε άµεσες
διορθωτικές παρεµβάσεις διότι οι συνέπειες για τους κτηνοτρόφους µας θα είναι καταστροφικές
αν λάβει κανείς υπόψη και τις σηµερινές δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες οι οποίες έχουν
επιδράσει αρνητικά και στον κτηνοτροφικό κλάδο.