Θυσία στους θεσμούς η απαλλαγή των επιδοτήσεων από φορολογία

2015-03-04 08:20

Να κόψουν τιµολόγιο για όλες τις επιδοτήσεις που πληρώθηκαν την περσινή χρονιά, ακόµα κι αν αυτές αφορούν το 2013, προτρέπουν τους αγρότες οι λογιστές ούτως ώστε να είναι σε κάθε περίπτωση καλυµµένοι απέναντι στη φορολογική διοίκηση.

Έτσι, τιµολόγια πρέπει να κοπούν για την ενιαία ενίσχυση (προκαταβολή και εξόφληση), την εξισωτική αλλά και τη συνδεδεµένη µε την ηµεροµηνία πληρωµής που εµφανίζεται στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα µε τον κατατοπιστικό οδηγό που έδωσε στη δηµοσιότητα ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων Νοµού Καρδίτσας, Γιώργος Παπαδηµητρίου.
Το κείµενο του κ. Παπαδηµητρίου, αποσπάσµατα του οποίου αναδηµοσιεύουµε σήµερα, περιέχει και χρήσιµες απαντήσεις για την καταχώρηση εκκαθαρίσεων των συνεταιρισµών και του ΦΠΑ:

Επιδοτήσεις
   Άλλο η τιµολόγηση επιδοτήσεων και άλλο η φορολόγησή τους. 
   Για το 2014 πρέπει να τιµολογηθούν όλες οι επιδοτήσεις που υπάρχουν στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο επιλέγουµε ως έτος ενίσχυσης το 2014.
  Εκδίδουµε τιµολόγια για την ενιαία ενίσχυση (προκαταβολή και εξόφληση), εξισωτική, συνδεδεµένη κ.λπ., οι οποίες εµφανίζονται µε ηµεροµηνία πληρωµής το 2014. Τα τιµολόγια εκδίδονται µε ηµεροµηνία πληρωµής (όπως αυτή εµφανίζεται στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ).
  ∆εν εκδίδεται τιµολόγιο για τον ΕΦΚ.
   Αν κάποιος έχει εκδώσει τιµολόγιο για τον ΕΦΚ και εµφάνισε την κίνηση στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ, δεν χρειάζεται να προβεί σε τροποποιητική δήλωση. 
   Οµοίως, αν έχει σταλεί περιοδική ΦΠΑ περιλαµβάνοντας τις επιδοτήσεις, ή χωρίς τις επιδοτήσεις, δεν υπάρχει λόγος να προβεί σε τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ.
   Όλα τα τιµολόγια θα πρέπει να εµφανιστούν στη Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προµηθευτών και Συναλλαγών (ΜΥΦ) του 2014.
   Οι επιδοτήσεις καταχωρούνται στον κωδικό 310 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, ενώ τα τιµολόγια που αφορούν σε πωλήσεις προϊόντων που έγιναν µε απαλλαγή ΦΠΑ, θα πρέπει να εµφανίζονται στον κωδικό 309.
  Σε καµία περίπτωση δεν διενεργούµε pro-rata.
   Για τις επιδοτήσεις που αφορούν το 2013 και έχουν ηµεροµηνία πληρωµής το 2014, θα εκδώσουµε τιµολόγιο και θα εµφανιστούν στη ΜΥΦ όπως και οι υπόλοιπες.
   Για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2014 και έγινε η πληρωµή τους το 2015, δεν εκδίδουµε τιµολόγιο.
   Στην περίπτωση που δεν υπάρξει διάταξη περί απαλλαγής και τελικά φορολογηθούν οι επιδοτήσεις, τότε:
   α) Τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2013 (οι οποίες πληρώθηκαν το 2014, εκδώσαµε τιµολόγιο και τις στείλαµε στη ΜΥΦ), δεν θα τις λάβουµε καθόλου υπόψη στο Ε-3, αφού έχουν υπολογιστεί στον αντικειµενικό προσδιορισµό των καθαρών κερδών του 2013.
   β) Τις επιδοτήσεις που αφορούν το 2014 (πληρώθηκαν το 2015 και δεν εκδώσαµε τιµολόγιο αφού δεν προβλέπεται), θα τις συµπεριλάβουµε στον υπολογισµό των κερδών 2014, γιατί έχουµε αυτοτέλεια των χρήσεων.

Εκκαθαρίσεις και ΦΠΑ
   Οι εκκαθαρίσεις που δόθηκαν από τους Συνεταιρισµούς στα µέλη τους και είναι του κανονικού καθεστώτος, θα καταχωρηθούν στον κωδικό 309.
   Οµοίως θα καταχωρηθούν τα τιµολόγια πώλησης µε απαλλαγή ΦΠΑ, όπως επίσης και τα τιµολόγια που έχουν προκύψει από την αυτοτιµολόγηση των εµπόρων κ.λπ.
   Οι εκκαθαρίσεις στις ΜΥΦ, θα καταχωρηθούν ως πωλήσεις που ψάχνουν απέναντι αντισυµβαλλόµενο (τιµολόγια εκροών) και όχι ως µη διασταυρούµενη πώληση.
  Αν υπάρχουν κρατήσεις στην εκκαθάριση (οι οποίες αφορούν έξοδα του Συνεταιρισµού), µε τον ίδιο αριθµό παραστατικού θα καταχωρηθούν ως έξοδα, τα οποία ψάχνουν απέναντι επίσης αντισυµβαλλόµενο (τιµολόγια εισροών) και όχι ως µη διασταυρούµενο έξοδο.
   Το ποσό της εκκαθάρισης που πάει στη ΜΥΦ, είναι το αρχικό ποσό χωρίς να αφαιρεθεί η προµήθεια. Η αφαίρεση της προµήθειας γίνεται για να δούµε αν το υπόλοιπο είναι κάτω από 15.000,00 ευρώ  και κατ’ επέκταση αν πρέπει να παραµείνει στο κανονικό καθεστώς.
   ∆εν προκύπτει από πουθενά και δεν υπάρχει υποχρέωση, να συµφωνεί η περιοδική ΦΠΑ µε το Ε3 και µε τις ΜΥΦ. Εποµένως δεν υπάρχει λόγος, κάποιος ο οποίος έχει υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ µε ή χωρίς τις επιδοτήσεις, να προβεί σε τροποποιητική δήλωση και να τις καταχωρήσει ή να τις διαγράψει αντίστοιχα.
  Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται µηδενικές (τελείως) για τα πρώτα τρία 3µηνα και σωρευτικά όλα τα έσοδα και τα έξοδα στο 4ο 3µηνο.
   Για τους αγρότες οι οποίοι µέχρι το 2013 υπέβαλλαν ανά 3µηνο περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, το πιστωτικό υπόλοιπο καταχωρείται στον κωδικό 402.
   Στον ίδιο κωδικό καταχωρείται και το ποσό που προέκυψε από τη δήλωση αποθεµάτων που υπεβλήθη.
Για όσους προέκυψε πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ σηµαντικό και θέλουν να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής στη ∆.Ο.Υ., θα πρέπει το ποσό αυτό να αναγραφεί στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 503, ενώ στον κωδικό 504 θα γίνει διαγράµµιση στη στήλη 4.
  Αν έχει ήδη υποβληθεί η περιοδική ΦΠΑ χωρίς να αναγράφεται το ποσό για επιστροφή στον κωδικό αυτό, θα γίνει τροποποιητική περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
   Η αίτηση στη ∆.Ο.Υ. για επιστροφή γίνεται εξαιτίας διαφοράς συντελεστή (πωλήσεις µε απαλλαγή ΦΠΑ ή εξαγωγή, ενώ οι αγορές Α’ υλών & δαπανών είναι µε ΦΠΑ).