Καταργείται η προϋπηρεσία για την άδεια ασκήσεως τεχνικών επαγγελμάτων

2014-09-24 14:45

Καταργείται η προϋπηρεσία για την άδεια ασκήσεως τεχνικών επαγγελμάτων

Και χωρίς προυπηρεσία θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα τους μια σειρά από τεχνικά επαγγέλματα σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.  Το εν λόγω ΠΔ προβλέπει την αντικατάσταση της υποχρεωτικής προυπηρεσίας για να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης
Συγκεκριμένα το προεδρικό διάταγμα καθορίζει τις προϋποθέσεις αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, που παρέχονται από εγκεκριμένους φορείς  επαγγελματικής κατάρτισης από το ΕΟΠΠΕΠ, για τη λήψη άδειας για την άσκηση αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας

 Ειδικότερα με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται θέματα που αφορούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις έγκρισης των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την αντικατάσταση της προϋπηρεσίας, τα δικαιολογητικά καιτη διαδικασία για την έγκριση των φορέων, τη διαδικασία και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των εγκεκριμένων φορέων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ποια τεχνικά επαγγέλματα αφορά η αντικατάσταση της προυπηρεσίας

 Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε υδραυλικές εγκαταστάσεις

 Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων

 Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων

 Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, ατμολέβητες, καθώς και σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης 

Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε ψυκτικές εγκαταστάσεις Αντικατάσταση προϋπηρεσίας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

Κάθε ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο δύναται να αποτελεί υποσύνολο προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης
 

Αποτελείται από πρακτικό και θεωρητικό μέρος και σχεδιάζεται με γνώμονα τις απαιτήσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις ή εργασίες που σχετίζονται με αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού [Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.].

 Η ελάχιστη διάρκεια του είναι τριάντα (30) ώρες και περιλαμβάνει εικοσιτέσσερις (24) ώρες πρακτικής και έξι (6) ώρες θεωρίας. Ως ώρα για τις ανάγκες του παρόντος λογίζεται διδακτική ώρα σαράντα πέντε (45) λεπτών πλέον διαλείμματος δεκαπέντε (15) λεπτών. 

Η διάρκεια του θεωρητικού μέρους δεν δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια του πρακτικού μέρους. Το θεωρητικό μέρος δύναται να περιλαμβάνει ειδικά θέματα,εφόσον δεν υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής διάρκειας του προγράμματος, τα οποία αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνική ορολογία συναφή με την ασκούμενη δραστηριότητα σε ξένες γλώσσες και οικονομικές γνώσεις. 

Το πρακτικό μέρος διεξάγεται σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον εγκεκριμένου φορέα επαγγελματικής κατάρτισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος ή σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων φορέων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπό μορφή πρακτικής άσκησης. Η διενέργεια του πρακτικού μέρους προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του καταρτιζόμενου και ως εκ τούτου εξ αποστάσεως κατάρτιση ή τηλε−κατάρτιση 

Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και σε αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση αυτού μέσω γραπτών εξετάσεων. Η παρουσία και η συμμετοχή των καταρτιζομένων στην αξιολόγηση είναι υποχρεωτική. 

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση χορηγείται στον καταρτιζόμενο βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης 

Δείτε εδώ όλη την απόφαση

 www.dikaiologitika.gr