Λαμία: Αναβάθμιση των νοσοκομείων Θεσσαλίας και Στερεάς με σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα απεικονιστικής ιατρικής

2014-07-03 21:05

Συνάντηση μεταξύ του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ και των Διοικητών των Νοσοκομείων της Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκε  στο Γ.Ν Λαμίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ιατροί των διαγνωστικών τμημάτων, πληροφορικοί και διοικητικά στελέχη των παραπάνω Νοσοκομείων, όπου παρουσιάστηκαν σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα απεικονιστικής ιατρικής, που προτίθεται να προωθήσει η 5η ΥΠΕ στα Νοσοκομεία ευθύνης της.

Πιο αναλυτικά, η 5η ΥΠΕ υλοποιεί το στρατηγικό της σχεδιασμό υιοθετώντας για τα Νοσοκομεία της, σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Ένας ιδιαίτερα κρίσιμος τομέας της πληροφορικής στο χώρο της υγείας είναι τα πληροφοριακά συστήματα των ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων.

Ήδη από τα μέσα του 2013 ξεκίνησε μια προσπάθεια μηχανογράφησης στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ) η οποία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του τμήματος και έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του ίδιου του Τμήματος αλλά και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το ίδιο σύστημα  προτίθεται η Υγειονομική Περιφέρεια άμεσα να επεκτείνει σε όλα τα Νοσοκομεία Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Έτσι η 5η Υγειονομική Περιφέρεια με τα Νοσοκομεία της , πρώτη από όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες εισέρχεται στη νέα εποχή.

Πιο αναλυτικά :

Στη σημερινή εποχή, η ακριβής και έγκαιρη διάγνωση, η εκτίμηση της πορείας μιας νόσου, αλλά και ο σχεδιασμός θεραπευτικών παρεμβάσεων βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στην ιατρική απεικόνιση και εξαρτώνται τόσο από τη συλλογή των απεικονιστικών δεδομένων όσο και από την ερμηνεία – διαχείριση των λαμβανομένων εικόνων.

Ο ρόλος και η συμβολή της ιατρικής απεικόνισης στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία έχει ενισχυθεί θεαματικά εξαιτίας, όχι μόνο των εξελίξεων στα ανιχνευτικά – απεικονιστικά συστήματα, αλλά και στην τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΤΠΕ).

Δεδομένου ότι, τα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό ιατρικής απεικόνισης, η αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτός παρέχει και η ομαδοποίηση και συγκέντρωσή της σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα ή η δυνατότητα άμεσης διάθεσης – διασποράς της πληροφορίας στις αντίστοιχες μονάδες και χρήστες, θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για κάθε Νοσοκομείο όσο και για την ίδια την Υγειονομική Περιφέρεια.

Τα οφέλη αυτά θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Ειδικότερα για την αξιοποίηση της πληροφορίας που μπορούν να παρέχουν οι απεικονιστικές μονάδες των μονάδων υγείας μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε στις παρακάτω ενέργειες:

 • Δημιουργία πρώτυπου ενιαίου κεντρικού ιατρικού φακέλου ασθενούς στον οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλα τα Νοσοκομεία και θα μπορούν να τον ενημερώνουν όταν απαιτείται.
 • Δημιουργία συστήματος συγκέντρωσης, αποθήκευσης και ομαδοποίησης απεικονιστικών εξετάσεων ασθενών στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι ακτινολόγοι αλλά και οι κλινικοί ιατροί όλων των νοσοκομείων.
 • Διασύνδεση του συστήματος ιατρικού φακέλου ασθενούς με το ΑΜΚΑ και την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση για αυτόματη άντληση και ανταλλαγή δεδομένων.
 • Διασύνδεση με το σύστημα οικονομικής διαχείρισης για παρακολούθηση των δαπανών απεικονιστικών εξετάσεων
 • Δημιουργία ενός συστήματος διοικητικής πληροφόρησης το οποίο θα παράγει ένα σύνολο από στατιστικά στοιχεία με σκοπό να συνδράμει στο έργο της διοίκησης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των μονάδων υγείας και των πόρων τους.

Τα οφέλη που αποκομίζουν τα Νοσοκομεία και η 5η ΥΠΕ είναι τα εξής:

 • Πρώτιστο όφελος θα έχει ο ασθενής, αφού χωρίς τις γνωστές ταλαιπωρίες και γραφειοκρατία, όλα τα στοιχεία του θα είναι διαθέσιμα με ασφάλεια αυτομάτως στους ιατρούς που καλούνται να τoν υπηρετήσουν.
 • Εξοικονόμηση πόρων.
 • Δημιουργία ενός σύγχρονου, ενοποιημένου, κεντρικού συστήματος για όλες τις μονάδες υγείας.
 • Αρχειοθέτηση όλων των σχετικών με κάθε ασθενή εγγράφων, εξετάσεων, διαγνώσεων κλπ που υπάρχουν σε κάθε είδους ηλεκτρονική μορφή δημιουργώντας έτσι ένα ενιαίο, κεντρικό και πλήρη φάκελο ιατρικού ιστορικού του ασθενούς (ElectronicHealthRecordPatientMedicalRecord) ο οποίος θα είναι διαθέσιμος σε όλες τις μονάδες υγείας.
 • Άμεση πρόσβαση των ιατρών όλων των μονάδων υγείας (ακτινολόγων και κλινικών ιατρών) στις εξετάσεις των ασθενών μέσω του συστήματος.
 • Συγκέντρωση σε ένα κεντρικό σημείο όλων των πληροφοριών για τη λειτουργία των ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων των μονάδων υγείας (επισκέψεις ασθενών, πλήθος εξετάσεων, κόστος εξετάσεων κλπ).
 • Άμεση Πληροφόρηση της Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία των μονάδων υγείας.
 • Εύκολη και άμεση πρόσβαση σε επιτελικές συγκεντρωτικές πληροφορίες που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας και προώθηση της λειτουργίας των μονάδων υγείας εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος.
 • Μείωση κόστους συντήρησης ξεχωριστών συστημάτων και υποδομών.
 • Μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών για διενέργεια εξετάσεων.
 • Διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.
 • Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
 • Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και αξιοποίηση των στοιχείων των εξετάσεων των ασθενών με σκοπό την περεταίρω βελτίωση της ιατρικής γνώσης και επιστήμης.

Τέλος είναι αυτονόητο ότι η αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στη λήψη κρίσιμων για τη ζωή του ασθενούς αποφάσεων, στην ιατρική εκπαίδευση και στην έρευνα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ασφάλειας των συστημάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα των πληροφοριών αλλά και το δικαίωμα του ασθενούς στην τήρηση του απορρήτου των προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων.

 

 

 

 

372.gr/