Μαθητικός διαγωνισμός: «Οι μαθητές της Στερεάς Ελλάδας γράφουν για την ιστορία του σχολείου τους».

2015-01-20 21:23

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής στο μαθητικό διαγωνισμό: «Οι μαθητές της Στερεάς Ελλάδας
γράφουν για την ιστορία του σχολείου τους».
Προσκαλούνται οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, (Ν/Γ, Δημοτικά, Γυμνάσια –Λύκεια) της Στερεάς Ελλάδας να συμμετάσχουν στο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα: «Οι μαθητές της Στερεάς Ελλάδας γράφουν για την ιστορία του σχολείου τους».
Η πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί και εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ, (αρ. πρωτ. Φ14/1005/21/2443/Δ1 30-12-2014), αποτελεί πρωτοβουλία των Τμημάτων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Στερεάς Ελλάδας, μια περιφέρεια με πλούσια όσο και ενδιαφέρουσα ιστορία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας, στα οποία η ιστορία σχολικών μονάδων αποτελεί ξεχωριστό όσο και σημαντικό τμήμα της.
Επειδή θεωρούμε ότι μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκύπτουν πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία,παρακαλούμε όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, (εκπαιδευτικούς, Δ/ντές Σχολικών Μονάδων, Σχολικούς Συμβούλους, Δ/ντές Εκπ/σης, υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων κλπ), να ενθαρρύνετε με τον καλύτερο τρόπο και να υποστηρίξετε, επιστημονικά, παιδαγωγικά και διοικητικά τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Μπορεί να υλοποιηθεί
στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, των Βιωματικών δράσεων, των προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας και των Ερευνητικών Εργασιών, καθώς και να συνεχιστεί για το επόμενο σχολικό έτος.
Επισημαίνεται ότι στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν και σχολικές μονάδες, που ήδη έχουν υλοποιήσει παρόμοια προγράμματα, προσαρμοσμένα στη μορφή που περιγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.
Σας επισυνάπτουμε την ολοκληρωμένη πρόταση που καταθέσαμε στο ΥΠΑΙΘ, όπου
περιγράφεται αναλυτικότερα το σκεπτικό και η διαδικασία του διαγωνισμού. O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
Πρόταση
Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ Στερεάς Ελλάδας υποβάλλει προς έγκριση πρόταση
για την πραγματοποίηση διαγωνισμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τον τίτλο, «Οι μαθητές
της Στερεάς Ελλάδας γράφουν για την ιστορία του σχολείου τους».
Η πρόταση αποτελεί πρωτοβουλία των Τμημάτων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Στερεάς Ελλάδας, μια περιφέρεια με πλούσια όσο και
ενδιαφέρουσα ιστορία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας, στα οποία η ιστορία σχολικών μονάδων αποτελεί ξεχωριστό όσο
και σημαντικό τμήμα της με πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς
αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.
Στόχοι
Η υλοποίηση προγράμματος με αντικείμενο την ανάδειξη της ιστορίας κάθε σχολικής μονάδας
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει τη μορφή ερευνητικής εργασίας (project), μεγαλύτερης ή
μικρότερης έκτασης, (εφόσον απευθύνεται ακόμα και σε παιδιά νηπιαγωγείου), όπου οι μαθητές θα
«αναδείξουν» κομμάτια από την ιστορία μαθητών και εκπαιδευτικών παλαιότερων γενεών, θα
γνωρίσουν τον διαφορετικό τρόπο και τις διαφορετικές συνθήκες εκπαίδευσής τους, θα
καταγράψουν, θα συγκρίνουν, θα συλλέξουν και θα κατηγοριοποιήσουν αντικείμενα και μαρτυρίες.
Μέσα από μια τέτοια προσπάθεια αναμένεται η καλλιέργεια σημαντικών παιδαγωγικών στόχων:
• Η εξοικείωση των μαθητών με ερευνητικές δεξιότητες
• Η ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» και της συνέχειας και κατ’ επέκταση η
ευαισθητοποίηση των μαθητών και η καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών για το
σχολικό τους χώρο,
• Η συνειδητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινωνίας για την
ειδική φυσιογνωμία της σχολικής τους μονάδας, το ρόλο της στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και
την πορεία εξέλιξης των εκπαιδευτικών θεσμών μέσα από τη δημιουργική, γόνιμη σύνδεση του
χθες με το σήμερα.
• Η δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων, από το υλικό που θα προκύψει, με την ιστορία
εκπαίδευσης της Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς με την προσθήκη νέων
στοιχείων. Στόχος μακροπρόθεσμος είναι η καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας για όλα τα
Σχολεία της Στερεάς είτε βρίσκονται σε λειτουργία είτε όχι σε συνεργασία με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών και άλλων φορέων με παρεμφερή
ενδιαφέροντα.
Μορφή και δομή ερευνητικής εργασίας (project)
Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του project τόσο ως προς τη συλλογή και
κατηγοριοποίηση του υλικού όσο και ως προς τα κριτήρια επιλογής των καλύτερων εργασιών,
προτείνεται η τελική δομή κάθε εργασίας να οργανώνεται σε τέσσερα τμήματα περιλαμβάνοντας τα
εξής:
1. Ένα περιεκτικό κείμενο μικρής έκτασης, (πχ 2-5 σελίδων), με την ιστορία του σχολείου,
(έτος ίδρυσης, σημαντικοί σταθμοί στη λειτουργία του, πχ πόλεμοι, αλλαγή χρήσης, ο ρόλος του
στην τοπική κοινωνία κλπ). Το κείμενο με την ιστορία του σχολείου, που η σύνθεσή του αποτελεί
προϊόν αναζήτησης από ποικίλες πηγές, μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και να
εμπλουτίζεται, όταν προκύπτουν νέα στοιχεία. Επίσης μπορεί να ενταχθεί στις προγραμματισμένες
δράσεις του σχολείου για ένα, δύο ή και περισσότερα συνεχή σχολικά έτη. Το κείμενο αυτό μπορεί
να συνοδεύεται και με στατιστικά στοιχεία (ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία μαθητών και
εκπαιδευτικών σε διαφορετικές περιόδους, σημαντικά πρόσωπα που αποφοίτησαν κλπ)
2. Ένα αρχείο με οπτικό υλικό από την ιστορία του σχολείου σε ψηφιακή μορφή. Η συλλογή,
η οργάνωση, (πχ ανά δεκαετία, μαθητές – εκπαιδευτικοί κλπ), η επεξεργασία (πχ λεζάντα με τιςαπαραίτητες πληροφορίες, όπως έτος φωτογραφίας, πρόσωπα κλπ ,όπου αυτό φυσικά είναι δυνατό)
και ψηφιοποίηση (σκανάρισμα) του οπτικού υλικού θα γίνει με τη φροντίδα των μαθητών .
3. Ένα αρχείο με τα βίντεο των μαθητών από συνεντεύξεις και αφηγήσεις στιγμιότυπων &
εμπειριών παλαιότερων εποχών συγκεκριμένης διάρκειας (πχ η διάρκειά τους να μην ξεπερνά τα
5΄)
4. Έναν κατάλογο με υπάρχοντα αντικείμενα που αποτελούν μέρος της ιστορίας του σχολείου
τους και τα οποία κατά την άποψή τους αξίζει να διασωθούν και να εκτεθούν σε ένα υποθετικό
μελλοντικό Μουσείο της Εκπαίδευσης. (πχ παλιά θρανία, εποπτικά όργανα, στολές, σπάνια βιβλία,
αντικείμενα μαθητή όπως πλάκες, πένες, τετράδια κλπ)
Υλικό προς διερεύνηση
Το προς διερεύνηση υλικό μπορεί να προέρχεται από τις παρακάτω πηγές:
- Τα αρχεία του σχολείου
- Οπτικό υλικό (κυρίως φωτογραφικό) από το ίδιο το σχολείο, από υλικό των μαθητών ή
συγγενικών τους προσώπων, από άτομα που σε κάποια περίοδο υπήρξαν μαθητές του
σχολείου ή πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας, από βιβλιοθήκες, εφημερίδες κλπ
- Από βίντεο με αφηγήσεις γεγονότων της σχολικής ζωής παλαιότερων εποχών
- Από αντικείμενα της σχολικής ζωής που διασώζονται είτε σε κάποιο χώρο του σχολείου
είτε σε ιδιωτικές συλλογές και προσωπικά ενθύμια
Επιλογή και βράβευση εργασιών
Από τα προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν, θα επιλεγούν ανά Δ/νση τα τρία (3)
επικρατέστερα. Επισημαίνεται ότι ένα σχολείο, μια τάξη ή μια ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών
μπορεί να επιλέξουν για την τρέχουσα σχολική περίοδο την υλοποίηση μίας ή μέρους από τις
τέσσερις προτεινόμενες κατηγορίες του προγράμματος, συμπληρώνοντας και ολοκληρώνοντας με
υλικό που θα συλλέγουν τα επόμενα σχολικά έτη, χωρίς αυτό να αποκλείει τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό. Επίσης την εργασία μπορεί να αναλάβει ένα τμήμα ή μια τάξη ως προς το συντονισμό,
αυτό όμως που προτείνεται και είναι ζητούμενο προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην όλη
προσπάθεια, ολόκληρο το σχολείο να ενεργοποιηθεί αναλαμβάνοντας να συνδράμει στις επί μέρους
διαδικασίες (πχ να εμπλακεί στη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας του υλικού).
Τα επιλεγέντα προγράμματα ανά Δ/νση θα βραβευτούν με έπαθλο που θα εξασφαλιστεί από
χορηγία δημόσιου ή μη κερδοσκοπικού φορέα. Τη βράβευση των μαθητικών εργασιών, θα
αναλάβει σε ειδική τελετή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και ∆ιάσωσης Σχολικού Υλικού με πιθανή
συμμετοχή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Τα επιλεγέντα προγράμματα, τέλος, καθώς και
ενδιαφέροντα επί μέρους στοιχεία της ιστορίας των σχολικών μονάδων που θα προκύψουν, θα
παρουσιαστούν σε συνέδριο για την ιστορία της εκπαίδευσης που προγραμματίζεται προς το τέλος
της σχολικής χρονιάς στους Δελφούς.
Η υλοποίηση του προγράμματος και η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
κ.α.α.
Η νόμιμη αναπληρώτριά του Πρ/νη
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας