Μειωμένη στα 60 εκατ. ευρώ η εξισωτική του 2014

2014-06-14 08:38

Στα 60 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης του 2014, για τους αγροτο- κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, σύμφωνα με τις δύο σχετικές αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου, το ποσό αυτό θα ενισχυθεί περαιτέρω με κονδύλια που δεν έχουν απορροδηθεί από άλλα Μέτρα, όπως συνέβει και πέρυσι.

 Οι αποφάσεις αυτές αναρτήθηκαν την ώρα που η πρώτη δόση για την εξισωτική του 2013 υπολογίζεται ότι θα καταβληθεί στους δικαιούχους στο τέλος Ιουνίου.

Πρόκειται για τις αποφάσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση του Μέτρου 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα» και του Μέτρου 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών».

Σύμφωνα με τις αποφάσεις στο μέτρο Μέτρου 211 εγκρίνεται πίστωση ύψους, 45.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενώ για το Μέτρο 212 ανέρχεται σε 15.000.000 ευρώ. Συνολικά 60 εκατ. ευρώ.

Το Μέτρο 211

1.Την ένταξη της Πράξης: Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα του Μέτρου 211 του ΠΑΑ 2007-2013.

2. Αντικείμενο της Πράξης

Συνίσταται στην ενίσχυση γεωργών μονίμων κατοίκων ορεινών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα (Μέτρο 211). Στόχος είναι η ενθάρρυνση της συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές κυρίως για την αξιοποίηση των φυσικών τους πόρων.

3. Φορέας Εφαρμογής: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του

ΥΠΑΑΤ.

4. Φορέας Πληρωμών: Ο Οργανισμός Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πράξης

Έναρξη: 2014

Λήξη: 2015

6. Το συνολικό κόστος της Πράξης αυτής για το Μέτρο 211 ανέρχεται σε 45.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό που ορίζεται στο ισχύον χρηματοδοτικό σχήμα, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

7. Το έργο χρηματοδοτείται κατά το τμήμα που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες του ΠΑΑ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 5323.

 

Μέτρο 212

1. Την ένταξη της Πράξης: Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα του Μέτρου 212 του ΠΑΑ 2007-2013.

2. Αντικείμενο της Πράξης

Συνίσταται στην ενίσχυση γεωργών μονίμων κατοίκων περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών (Μέτρο 212). Στόχος είναι η ενθάρρυνση της συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές κυρίως για την αξιοποίηση των φυσικών τους πόρων.

3. Φορέας Εφαρμογής: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του

ΥΠΑΑΤ.

4. Φορέας Πληρωμών: Ο Οργανισμός Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πράξης

Έναρξη: 2014

Λήξη: 2015

6. Το συνολικό κόστος της Πράξης αυτής για το Μέτρο 212 ανέρχεται σε 15.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό που ορίζεται στο ισχύον χρηματοδοτικό σχήμα, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

7. Το έργο χρηματοδοτείται κατά το τμήμα που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες του ΠΑΑ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 5323.

 

Βρείτε εδώ τις σχετικές αποφάσεις:

Χρηματοδότηση του Μέτρου 212 για το 2014.pdf

Χρηματοδότηση του Μέτρου 211 για το 2014.pdf

 

 

 

 

 

agronews.gr