Νέος διακανονισμός για οφειλές στους Δήμους και τα ΝΠΙΔ-Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμα σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης

2014-10-02 01:32

Νέος διακανονισμός για οφειλές στους δήμους και τα ΝΠΙΔ

Ρύθμιση για τις οφειλές και προς τα νομικά πρόσωπα των δήμων περιλαμβάνει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την χρηματοδότηση των κομμάτων, το οποίο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ρύθμιση είναι κατ’ αναλογία εκείνης που ισχύει για τους δήμους και προβλέπει:

  • εξόφληση εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολή ή σε δόσεις με αντίστοιχη απαλλαγή που κυμαίνεται από 10% έως 80% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων.
  • παρατείνεται μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2014 (έληξε στις 14 Αυγούστου) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους οφειλέτες προς τον Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα για τις υπαγωγή στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  • διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων και καταλαμβάνει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς του δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Σήμερα η ρύθμιση ήταν μέχρι τις 14 Απριλίου 2014 και μόνο προς τους δήμους.
  • παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Τα ποσοστά απαλλαγής τελούν αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται υποχρεωτικά πλήρης απαλλαγή κατά 100%, ενώ τίθενται ανώτατα όρια στον αριθμό των δόσεων και κατώτατα όρια στο ύψος κάθε δόσης.

Επίσης με την ίδια τροπολογία συστήνεται στο υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή για την σύνταξη Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον:

  • παρέχεται και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών που απολύονται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία τους η δυνατότητα να παραμείνουν μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Σημειώνεται ότι σήμερα αυτή η δυνατότητα υπάρχει μόνο για τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων.
  • παρατείνονται μέχρι την συμβασιοποίηση με την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) οι συμβάσεις του προσωπικού που ασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» του ΕΠΑΝΑΔ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Παρέχεται η δυνατότητα διάθεση με υπουργική απόφαση ποσού από τους ΚΑΠ των Δήμων για την μισθοδοσία του προσωπικού αυτού κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 μέχρι την συμβασιοποίηση με την ΕΕΤΑΑ.
  • διασαφηνίζεται το νομικό καθεστώς σύναψης από τους δήμους συμβάσεων μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού των δήμων.