ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδικασία για ενστάσεις και καταστάσεις της εξισωτικής 2014

2015-01-08 15:58

Την διαδικασία ανάρτησης των καταστάσεων δικαιούχων με ή χωρίς κυρώσεις, επιλαχόντων και απορριπτόμενων και για την υποβολή ένστασης για την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2014 (Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007-2013)  καθορίζει με εγκύκλιο του ο ΟΠΕΚΕΠΕ

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 Απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οφείλει να προβεί στην
έκδοση των κάτωθι καταστάσεων για την Εξισωτική Αποζημίωση 2014:
i. Ονομαστική κατάσταση παραγωγών των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται.
Η εκτύπωση της εν λόγω κατάστασης πραγματοποιείται από το μενού «ΟΣΔΕ 2014» 
«ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ»  «Κατάσταση Απορριφθέντων
Εξισωτικής». Στη φόρμα που εμφανίζεται γίνεται επιλογή του Φορέα ή/και της Νομ.
Αυτοδιοίκησης ή/και της ΔΑΟΚ και στο πεδίο «Αξιολόγηση» καταχωρείται
υποχρεωτικά ο αριθμός 1 ή γίνεται επιλογή του «1- 1η
Ένταξη 2014 [Δεκέμβριος 2014]».
Η κατάσταση που εμφανίζεται έχει τον τίτλο «Κατάσταση απορριπτομένων με βάση τα
κριτήρια επιλεξιμότητας» και σε αυτή αναγράφονται και οι λόγοι απόρριψης κάθε
παραγωγού.
ii. Ονομαστική κατάσταση παραγωγών που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για
ένταξη στα Μέτρα 211 και 212 με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία επιλέξιμων εκτάσεων
και ζώων.
Η εκτύπωση της εν λόγω κατάστασης πραγματοποιείται από το μενού «ΟΣΔΕ 2014» 
«ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ»  «Κατάσταση Ένταξης Εξισωτικής
2014». Στη φόρμα που εμφανίζεται γίνεται επιλογή του Φορέα ή/και της Νομ.
Αυτοδιοίκησης ή/και της ΔΑΟΚ και στο πεδίο «Αξιολόγηση» καταχωρείται υποχρεωτικά
Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα Τηλ.: 210.880.2618, 210.880.2672 Fax: 210.880.2448ο αριθμός 1 ή γίνεται επιλογή του «1- 1η
Ένταξη 2014 [Δεκέμβριος 2014]». Η κατάσταση
που εμφανίζεται έχει τον τίτλο «Κατάσταση ένταξης δικαιούχων με βάση τα κριτήρια
επιλεξιμότητας-Επιλαχόντες» και σε αυτή αναγράφεται το ποσό ένταξης προ κυρώσεων
που αντιστοιχεί σε κάθε παραγωγό, το ποσό κύρωσης, αν υπάρχει τέτοια, και το τελικό
ποσό μετά την κύρωση. Επίσης αναγράφεται αν ο παραγωγός έχει ποινές από Πολλαπλή
Συμμόρφωση ετών 2007-2013, από Πολυετείς Κυρώσεις ετών 2011 – 2013 και από
Αχρεωστήτως Καταβληθέντα Ποσά ετών 2008-2013. Επιπλέον, εμφανίζεται η στήλη
«ΕΠ/ΧΩΝ» , η οποία φέρει ένδειξη «ΟΧΙ» ή «ΝΑΙ». Στη συγκεκριμένη πληρωμή
αναγράφεται «ΟΧΙ» για το σύνολο των παραγωγών, καθώς δεν υπάρχουν επιλαχόντες.
Περιγραφή της διαδικασίας ανάρτησης και υποβολής ενστάσεων:
 Οι Περιφερειακές Δ/νσεις ή/και οι Περιφερειακές Μονάδες ή/και τα Νομαρχιακά
Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαβιβάζουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τις ανωτέρω
καταστάσεις στους Φορείς προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να μεριμνήσουν για την
ανάρτησή τους στους συνήθεις τόπους ανακοινώσεων των Δήμων και Κοινοτήτων.
Οι καταστάσεις, για την καλύτερη ενημέρωση των παραγωγών, δύναται να αναρτώνται
και στους πίνακες ανακοινώσεων των Φορέων.
Οι Περιφερειακές Δ/νσεις ή/και οι Περιφερειακές Μονάδες ή/και τα Νομαρχιακά
Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. φέρουν την ευθύνη παρακολούθησης του χρόνου
ανάρτησης των καταστάσεων στους τόπους ανακοινώσεων των οικείων τους Δήμων και
Κοινοτήτων, προκειμένου να λάβει χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 Κατά την ανάρτηση των καταστάσεων (στους Δήμους και τις Κοινότητες) συντάσσεται
αποδεικτικό ανάρτησης ενώπιον δύο (2) μαρτύρων. Αντίγραφο του αποδεικτικού
αποστέλλεται αμέσως (το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών) στην οικεία
Περιφερειακή Δ/νση ή Περιφερειακή Μονάδα ή Νομαρχιακό Γραφείο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 Ενστάσεις θα μπορούν υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης των καταστάσεων στους Δήμους και τις
Κοινότητες. Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, δε θα γίνονται δεκτές ενστάσεις,
παρά μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με την τήρηση της προβλεπόμενης υπάρχουσας
διαδικασίας περί χαρακτηρισμού ως ανωτέρας βίας.
 Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εγγράφως:
- είτε απ’ ευθείας στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ή Περιφερειακή Μονάδα ή
Νομαρχιακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα Τηλ.: 210.880.2618, 210.880.2672 Fax: 210.880.2448- είτε στους Φορείς οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει να τις αποστέλλουν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ή Περιφερειακή
Μονάδα ή Νομαρχιακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 Για την υποβολή των ενστάσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται το συνημμένο Υπόδειγμα
Ένστασης (Υπόδειγμα 2 της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 ΥΑ).
 Για τις περιπτώσεις παραγωγών που εμπίπτουν στο σημείο (ii) της περίπτωσης
16 της παραγράφου 3 του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 Απόφασης
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (παραγωγοί που δεν έχουν
ολοκληρώσει την υποχρεωτική πενταετία, που παντρεύτηκαν μεταξύ τους πριν την υποβολή
των Αιτήσεων Ένταξης/Πληρωμής Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012 και υπέβαλαν και
οι δύο Αίτηση Ένταξης/Πληρωμής Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012) θα πρέπει να
χρησιμοποιείται το συνημμένο Υπόδειγμα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα 4
της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 ΥΑ).
 Στην ένστασή του ο παραγωγός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής
της σχετικής ένστασης (αναφέροντας π.χ. τυχόν λάθη που εντόπισε στα αποτελέσματα
του διοικητικού ελέγχου) καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο
προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ