Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxisnet αλλάζουν

2014-07-05 09:34

Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxisnet αλλάζουν

Στόχος να ενσωματωθούν οι τελευταίες νομοθετικές αλλαγές

Σε προσαρμογές μικρής κλίμακας στο νέο Taxisnet προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να ενσωματώσει τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές του 2014 και κυρίως τις άμεσα αναγκαίες ρυθμίσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Προκειμένου να προχωρήσει στην παραμετροποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που λειτουργούν παραγωγικά το υπουργείο Οικονομικών προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη υπολογίζεται σε 123.000 ευρώ και ο ανάδοχος θα παραδώσει το λογισμικό σταδιακά και μέσα σε 4 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος Taxisnet που απαιτούν προσαρμογή είναι, ενδεικτικά:

-Υποβολή της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ οικονομικού έτους 2014 για περίοδο αποδοχών 01/01/2013 - 31/12/2013.

- Υποβολή προσωρινής δήλωσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας 2014.

-Υποβολή δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων. Για το οικονομικό έτος 2014 υπάρχουν νέες εκδόσεις εντύπων για τα έντυπα Ε5,Φ10,Φ13.Τα έντυπα Φ11 και Φ14 καταργούνται και οι κανόνες επιχειρησιακής λογικής που διέπουν τα εν λόγω έντυπα ενσωματώνονται στα Φ10 και Φ13 αντίστοιχα.

-Τροποποίηση της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο Φ2) και εκκαθαριστικής δήλωσης (έντυπο Φ1) ως προς τον τρόπο πληρωμής (τροποποίηση του αριθμού των δόσεων και του τρόπου υπολογισμού τους). Διαχείριση των περιπτώσεων όπου υπάρχει υποβολή τροποποιητικής περιοδικής δήλωσης λόγω μείωσης του οφειλόμενου φόρου με προσαρμογές στους κανόνες των κωδικών του εντύπου και δημιουργία ΑΦΕΚ μείωσης κατά την αποστολή των δηλώσεων στο TAXIS.

-Προσαρμογή των εντύπων Ε20 και Ε21 για την υποδοχή του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών και την αυτόματη συμπλήρωση του πίνακα 2 από τα στοιχεία της προσωρινής δήλωσης.

-Υποβολή του Εντύπου Ειδικού Φόρου Ακινήτων έτους 2014.