Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μακρακώμης-Πέμπτη 25/09/2014

2014-09-22 10:44
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
 σας προσκαλώ 
 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα 
του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα
 την 25η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 για την συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
1. Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών 
Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) για την πενταετία 1/9/2014- 31/8/2019. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
2.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
3.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για τον 
Θερμαλισμό- Αειφορία – Πολιτισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της πράξης 
«Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Μακρακώμης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 
7.219,36€ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων ποσού άνω των 7.219,36€ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών- εργασιών και 
μεταφορών Π.Δ 28/80. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
8.
Αποδοχή αίτησης για πρακτική άσκηση του Φοιτητή της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης 
Έργων ΤΕΙ Λάρισας Χρήστου Βλάχου του Σεραφείμ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
9. Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου, στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Ο.Τ.Α. 
Φθιώτιδος από πηγές ΚΑΝΑΛΙΑ Πύργου Υπάτης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
10.
Απευθείας ανάθεση «Προμήθειας τροφίμων για το Μαθητικό 
Κέντρο και τους Παιδικούς Σταθμούς Σπερχειάδας- Μακρακώμης –
προμήθεια σε είδος-χορήγηση γάλακτος».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
11. Έγκριση και παραλαβή μελετών ΔΗΜΑΡΧΟΣ
12.
Περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση 
τηλεπικοινωνιακών καμπινών της εταιρίας «HELLAS ON LINE A.E» 
στις Δημοτικές Κοινότητες Σπερχειάδας και Μακρακώμης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
13. Τροποποίηση της αριθ. 222/2012 απόφασης Δ.Σ που αφορά την 
ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μακρακώμης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
14. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για τους παιδικούς σταθμούς ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣπερχειάδας- Μακρακώμης.
15. Περί ορισμού μελών στην Α/βάθμια και στην Β/Βάθμια σχολική 
επιτροπή του Δήμου Μακρακώμης. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ
16. Περί παραχώρησης χώρου στο Σύλλογο (Σύλλογος Φίλων 
Πουγκακίων). ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ
17.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κληρονόμων 
Αλεξάνδρου και Ευαγγελίας Κλεφτοδήμου για εντός οικισμού Τ.Κ. 
Φτέρης.
ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ
18. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας Δήμου Μακρακώμης. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ
19.
Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών 
χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών της 
ΠΕ Φθιώτιδας.
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ
20.
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Διαχείριση 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Μακρακώμης» κωδικός ΜΙS
483867).
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ
21. Περί ορισμού εκπροσώπου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
της Αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ». ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ
22. Αποδοχή επιχορήγησης 30.000,00€ για «Βοήθεια ένδειας και 
αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ
23. Ορισμός Διαπαραταξιακών Επιτροπών για την παραλαβή και 
παράδοση Δασικών Προϊόντων ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 
24. Περί παράτασης εργασιών καθαρισμού δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. 
Σπερχειάδας και Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου
ΜΠΟΤΣΗΣ 
ΒΑΣ
25. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ