Πως και ποιοι άνεργοι δικαιούνται παροχές ασθενείας απο το ΙΚΑ

2014-06-04 15:25

Οδηγίες δίνει το ΙΚΑ με εγκύκλιο του σχετικά με ασφάλιση των ανέργων απο το Ίδρυμα και την παροχή ασφαλιστικής ικανότητας αλλά και την χορήγηση βιβλιαρίου υγείας για παροχές ασθενείας. Η εγκύκλιος δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το τι ισχύει εάν οι άνεργοι πιάσουν δουλειά.

Με τις διατάξεις απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν στον κλάδο ασθένείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , οι νέοι άνεργοι ηλικίας μέχρι 29 ετών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εγκύκλιο 4/1999.  Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρχίζει από την συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ισχύουν μέχρι και σήμερα (δηλαδή, δύο μήνες ανεργία) . 

Το δικαίωμα παρέχεται αφού γίνει αίτηση στο Υποκατάστημα για χορήγηση βιβλιαρίου υγείας, το οποίο ισχύει μετά την συμπλήρωση δύο μηνών από την αίτηση. 

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους ανέργους ηλικίας 29 έως 55 ετών, να υπαχθούν στον κλάδο ασθένειας σε είδος του φορέα, στον οποίο ασφαλίζονταν κατά την διακοπή της εργασίας τους, άλιλως, αν έχουν πραγματοποιήσει ασφάλιση σε περισσότερους φορείς, να υπαχθούν στον φορέα, στον οποίο έχουν ασφαλισθεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Δικαίωμα να υπαχθούν στην ασφάλιση κλαδου ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έχουν τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στην εγκύκλιο 5/2000. 

Η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται για ένα εξάμηνο, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μπορεί να παραταθεί για τέσσερα (4) εξάμηνα και λήγει με την συμπλήρωση της διετίας. 

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα, να υπαχθούν στον κλάδο ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι μακροχρόνιοι άνεργοι, που έχουν ηλικία άνω των 55 ετών και έχουν πραγματοποιήσει τρεις χιλιάδες (3.000) ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ή σε άλλον οργανισμό κύριας ασφάλισης, έχουν δε, εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την αίτηση για υπαγωγή τους . 

Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανέργων άνω των 55 ετών, στην περίπτωση που διακόπτεται η ανεργία, λόγω ανάληψης εργασίας, γίνεται γνωστό ότι και στις τρεις κατηγορίες ανέργων διατηρείται το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι την θεμελίωση δικαιώματος παροχών από την ανάληψη εργασίας, αλλά όχι πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία υπαγωγής στην νέα ασφάλιση.

 

 

dikaiologitika.gr