Συνεδριάζει Το Δ.Σ. Του Δήμου Μακρακώμης

2014-03-28 15:26

Συνεδριάζει Το Δ.Σ. Του Δήμου Μακρακώμης  Τετάρτη 02/04/2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5του Ν. 3852/2010, 
 σας προσκαλώ 
 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα 
του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα 
 την 2α Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
1. 
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
2. 
Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου και σύνταξη 
έκθεσης κατάστασης εσόδων και εξόδων του Δήμου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
3. 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής 
του έργου « Εσωτερική οδοποιία οικισμού Τ.Δ. Αγίου Σώστη 
(Διλόφου)». 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
4. 
Αποδοχή της σύμφωνης γνώμης προέγκρισης δημοπράτησης και 
καθορισμός τρόπου δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: 
"Βελτίωση αρδευτικού δικτύου στη θέση (δυο ρέματα) στο Δ.Δ. 
Αρχανίου". 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
5. 
Έγκριση μελέτης της υπηρεσίας "Λειτουργία και συντήρηση 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Σπερχειάδας- 
Μακρακώμης του Δήμου Μακρακώμης" και καθορισμός τρόπου 
ανάθεσης. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
6. 
Λήψη απόφασης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την έκταση 
του κοιμητηρίου Δ.Κ. Μακρακώμης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
7. 
Έγκριση Π.Π.Π. του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 
στο νεκροταφείο Δ.Ε. Μακρακώμης" . ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
8. 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή δικτύου άρδευσης στο 
Τ.Δ. Φτέρης". ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
9. 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: "Μετατροπή 
κτιρίου σε κτίριο μαθητικής εστίας Δ. Κ. Μακρακώμης". ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
10. Έγκριση μελετών έργων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
11. 
Περί χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου 
"Κατασκευή και σήμανση μονοπατιών στο δάσος Μουντζουράκη 
Κοινότητας Τυμφρηστού". 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
12. 
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο "Έλεγχος 
απορροής & στερεοπαροχής Τ.Κ. Ασβεστίου" ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
13. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ΔΗΜΑΡΧΟΣ τηλεπικοινωνιακών καμπινών της εταιρίας "HELLAS ON LINE
Α. Ε" μπροστά στα κτίρια του Ο.Τ.Ε. στη Δημοτική Ενότητα 
Σπερχειάδας και στην Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης. 
14. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ. 
15. Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ. 
16. 
Περί παραχώρησης αίθουσας στον πολιτιστικό & εξωραϊστικό 
σύλλογο Νεολαίας Τσούκας. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ. 
17. Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘ. 
18. Διαγραφή μέρους οφειλής άρδευσης. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡ. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 ΦΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ