Αγωνιστές απ'το Δίλοφο (Μπρούφλιανη) στην Επανάσταση τού 1821

2021-03-27 20:34

Τα στοιχεία  τού άρθρου, είναι από το βιβλίο "Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά τού 21" τού συντοπίτη μας Νίκου Κ. Αντωνόπουλου,τ.Επιθεωρητή Δημ. Εκπαίδευσης, ο οποίος τα συγκέντρωσε μετά από πολυετή έρευνα στα διάφορα αρχεία τού Ελληνικού κράτους

 

Αγωνιστές απ'το Δίλοφο (Μπρούφλιανη) στην Επανάσταση τού 1821

 

Αδάμ Νικολός, στρατιώτης. Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Αθανασίου Δημήτριος, υπαξιωματικός. Πρότ. για χάλκ. νομισμ. Φ. 196, Κ. 16α

Αθανασίου Ζωιτός, αξιωματ. Α.Π.Μ.Υ. 5.880. Ελαβε αργυρ. αριστ. Φ. 277, Κ. 37

Ανδριτζοδήμου Γεώργιος, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1

Φεβρουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 37.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυ-

διού, εξόδου του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Ανδρίτζου Δήμος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1 Φεβρουά-

ριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 45.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Αετού, Κρεμμυδιού, εξόδου

του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Αντωνίου Γιάννης, στρατιώτης. Αίτηση 15 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ. και

Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, εξόδου του Μεσολογγίου κ.ά.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 174, Κ. 7

Βάγιας Γεώργιος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου

1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 40.

Μάχες: Υπάτης, δυο φορές, πολιορκίας του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 32

Βάγιας Ιωάννης, στρατιώτης. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Βάγιας Κώστας, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου

1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 46.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, εξόδου του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά. Στις μάχες της

Αθήνας υπό τον Καραϊσκάκη. ' Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 38

Βασιλείου Αναγνώστης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου

1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 6 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, εξόδου του Μεσολογγιού κ.ά. Φ. 254

Βασιλογεωργόπουλος Γεώργιος Αίτηση κοινή με 5 συγχωριανούς του 21 Φε-

βρουάριου 1844. Πιστοποιητικό κοινό των Μ. και Ν. Κοντογιάννη 20 Φεβρουάριου

1844.

Μάχες: Υπάτης, κατά του Ομέρ Βρυώνη, Αετού, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κ.ά.

Φ. 275

Βασιλογεωργόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης. Όπως ο Γεώργιος Βασιλο-

γεωργόπουλος. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 275 και Φ. 174, Κ. 7

Βασιλογεωργόπουλος Ιωάννης. Οπως ο Γεώργ. Βασιλογεωργόπουλος. Φ. 275

Βενέτης Ιωάννης. Αίτηση 1 Μαρτίου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη

20 Φεβρουάριου 1844. Υπηρέτησε την Επανάσταση υπό τους οπλαρχηγούς

αυτούς και υπό τον Καραϊσκάκη.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Αγ. Βλασίου, ’ Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου

του Μεσολογγιού κ.ά. Φ. 275

Γατόπουλος Χρηστός. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Γάτος Πολυζώης, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου

1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη Ιανουάριου 1843.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 56

Γάτου Γεώργιος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Γεραντώνης Γεώργιος, αξιωματικός ζ’ τάξεως. Α.Ν.Μ.Υ. 2.121

Αίτηση ανταμοιβής του γιου του Ευσταθίου 22 Μαΐου 1865. ’ Εγγραφο του υπουρ-

γείου στρατιωτικών με το οποίο του ανακοινώθηκε η προαγωγή στον βαθμό της

χιλιαρχίας.

Γεραντώνης Δημήτριος του Σπάρου, αξιωματικός. Έλαβε αργυρό αριστείο.

Φ. 277, Κ. 37 και Φ. 17, Κ. 1

Γεραντώνης Ευστάθιος του Γεωργ., υπαξ. γ’ τάξ. Α.Π.Μ.Υ. 6.514

Αίτηση ανταμοιβής 25 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Γ. Βελή και Νικ. Κοντογιάννη 22

Ιουνίου 1865. Και δεύτερο πιστοποιητικό Β. Μαυροβουνιώτη, I. Κλίμακος και I.

Βελέντζα 1 Δεκεμβρίου 1844.

Μάχες: Υπάτης κατά του Νεπρεβίστα (1821) και κατά του Δράμαλη, Καλλιακούδας,

Άμπλιανης και Μεσολογγιού, υπό τον Σκαλτσοδήμο* Χαϊδαριού, Αράχωβας, Διστό-

μου και Αμφισσας, υπό τον Καραϊσκάκη· Τροιζονιών, υπό τον Γ. Δυοβουνιώτη· Αιτω-

λικού, Βόνιτσας και Ναυπάκτου, υπό τον Church.

Γεραντώνης Σπάρος, αξιωματικός. ’ Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 277, Κ. 37

Γεωργίου Ευστάθιος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Γεωργίου Ιωάννης. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Γκίζας Αθανάσιος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Γκίζας Γεώργιος, αξιωματικός. Πρόταση για αργ.αριστ. Φ. 17, Κ. 1 καιΦ. 287, Κ. 53

Γκίζας Ιωάννης, υπαξιωματικός. Πρόταση για χάλκ. νομισματ. Φ. 196, Κ. 16α

Γραβάνης Γεώργιος του Νικολάου. Αίτηση κοινή με τρεις συγχωριανούς του

20 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 15 Ιανουάριου 1844.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού, εξόδου του Μεσολογγιού,

Αθήνας κ.ά. Φ. 252

Γραβάνης Γιαννάκης του Νικολάου, υπαξιωματικός.

Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. καιΝ.

Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, εξόδου του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά., υπό τους

ίδιους και τον Καραϊσκάκη. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 56

Γρηγορίου Γεώργιος του X., στρατιώτης. Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 282, Κ. 38

Δημαρά Αυγέρος, αξιωματικός. Πρόταση για αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 53

Δημαρόπουλος Σπάρος, στρατιώτης. Αίτηση 6 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσολογ-

γιού. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Δημητρίου Μήτζος. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 40.

Μάχες: Υπάτης, Καρπενησιού, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσ©-

λογγιού. Φ. 254

Δημητρίου Νικόλαος, υπαξιωματικός. Πρότ. για χάλκ. νομισμ. Φ. 196, Κ. 16α

Ζάνος Γεώργιος, υπαξιωματικός γ’ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 5.536

Ζαπαντιώτη Γεώργιος του Αθαν., στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 286, Κ. 32

Ζαφείρης Δημήτριος του Ιω., υπαξιωμ. Πρότ. για χάλκ. νομισμ. Φ. 196, Κ. 16α

Ζαφείρης Ιωάννης, υπαξιωματικός. Πρόταση’για χάλκ. νομισματ. Φ. 196, Κ. 16α

Ζάχος Κωνσταντης. Οπως ο Γ. Βασιλογεωργόπουλος. Φ. 275

Ζογλοπίτης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Ζογλοπίτης Στέριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Ζουλούμης Αναγνώστης, αξιωματικός. Αίτηση ανταμοιβής της συζύγου του

Ελένης 8 Φεβρ. 1846. Επειδή ήταν αγράμματη, την υπέγραψε ο Γ. Ζουλούμης.

Πιστοποιητικό Μ. Κοντογιάννη 11 Αυγούστου 1846. Στις 25 Μαρτίου του 1825 του

απονεμήθηκε ο βαθμός της χιλιαρχίας.

Οταν κηρύχτηκε η Επανάσταση ήταν προεστός της επαρχίας· εγκατέλειψε τη

θέση του και διέθεσε τον εαυτό του και την περιουσία του στον Επαναστατικό

αγώνα. Παρακίνησε πολλούς συμπατριώτες του να λάβουν τα όπλα. ’ Ελαβε μέρος

στις σημαντικότερες μάχες/υπό τον Ν. Μ. Κοντογιάννη.

Ζουλούμης Γεώργιος, αξιωματικός. Πρόταση για αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 53

Ζούπας Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Θεοδώρου Αθανάσιος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 282, Κ. 42

Θραψιμιώτης Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Καϊτζιώτης Βλάχος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Καϊτζιώτης Ζάχος, υπαξιωματικός. Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Καϊτζιώτης Ιωάννης του An., υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκ. αριστ. Φ. 286, Κ. 56

Καϊτζιώτης Μήτζος, υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 285, Κ. 54

Καλαμάρας Α. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Καρπούζης Δημήτριος του Γ., αξιωματικός. Αίτηση 4 Σεπτ. 1839. Γεννήθηκε στη

Μπρούφλιανη. Πρόταση για αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 53

Κατζόγιαννος Βασίλειος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Κατζόγιαννος Προυβλάτης, αξιωματικός. Α.Μ.Α. 3.249. Αίτηση ανταμοιβής 17

Νοεμβρίου 1841. Σε αίτηση του γιου του με ημερομηνία 24 Μαΐου 1865, «προς την

επί των αρχαίων εκδουλεύσεων εξεταστικήν επιτροπήν», ονομάζεται Κατσό-

γιαννος Μπρουφλιανίτης. Είχε λάβει τον βαθμό του ταξιάρχου.

Κίσσας Ιωάννης, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουά-

ριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 40.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, εξόδου του Μεσολογγιού κ.ά.

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 56

Κίτζιου Γεώργιος, αξιωματικός. Έλαβε αργυρό αριστείο. Φ. 288, Κ. 61

Κόλιας Δημήτριος. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 47.

Μάχες: Υπάτης, πολιορκίας κι εξόδου του Μεσολογγιού κ.ά. Φ. 254

Κομπούρης Γεώργιος, αξιωματικός. Πρόταση για αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 53

Κορδοπάτη Γεώργιος του Ζαχαρή, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με τρεις συγχω-

ριανούς του 20 Ιανουάριου 1844.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Κωνσταντίνου Γεώργιος, στρατιώτης. Αίτηση 5 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης, 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Κωνσταντίνου Νικόλαος, στρατιώτης. Αίτηση 9 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Λαμπάκης Γεώργιος, υπαξιωματ. Πρότ. για χάλκινο νομισματ. Φ. 196, Κ. 16α

Λεπιδάρας Ζωητός. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17. Κ.1

Λιλής Αθανάσιος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με τρεις συγχωριανούς του 20 Ιανου-

άριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 18 Ιανουάριου 1844. Ετών 35.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομερ Βρυώνη, Καλλιακούδας, ’ Αμπλιανης, Κρεμμυδιού,

εξόδου του Μεσολογγιού και Αθήνας. * Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 252καιΦ. 286, Κ. 32

Λιλής Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Λιούτος Δημήτριος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Λύρης Αθανάσιος, στρατιώτης. * Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ.38

Λύρης Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 282, Κ. 38

Μαλιάκης Σπάρος του Ιωάννη, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του

8 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 32

Μαμαλούγκας Αναστάσιος, στρατιώτης. Αίτηση 9 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιη-

τικό Μ.και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Μάνικάς Γεώργιος του Κων/νου, υπαξιωματικός γ' τάξεως Α.Π.Μ.Υ. 7.680

Αίτηση ανταμοιβής 25 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Χρ. Χατζηπέτρου, I. Κλίμακος

και Παπακώστα Τζαμάλα 10 Μαρτίου 1847.

Μάχες: Αετού, υπό τον Σκαλτσοδήμο* Αράχωβας, υπό τον X'' Πέτρου* Διστόμου

και Αμπλιανης, υπό τον Πανουργιά.

Μηλιώνης Κώστας, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Μίγκας Δημήτριος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Μπαστάς ή Μπασθιάς Ιωάννης, υπαξιωμ. ’ Ελαβε χάλκ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 56

Μπισόπουλος Γεώργιος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1 Φε-

βρουάριου 1844. Πιστοποιητ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 35.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου του

Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Μπισόπουλος Δήμος στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1 Φεβρου-

άριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 45.

Μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Καλλιακούδας, Αμπλιανης, Κρεμμυδιού, εξόδου

του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά. ’ Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Μπισόπουλος Ελευθέριος, στρατιώτης. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1

Φεβρουάριου 1844. Πιστοπ. Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: ’ Ιδιες με τον Γ. Μπισόπουλο. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστ. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Μπισόπουλος Κώστας, στρατιώτης. Οπως ο Γ. Μπισόπουλος. Ετών 42.

Ελαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 268 και Φ. 286, Κ. 32

Μπουρόπουλος Ιωάννης του Γ. Αίτηση κοινή με πέντε συγχωριανούς του 21

Φεβρουάριου 1844. Πιστοποιητικό κοινό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 20 Φεβρουάριου

1844.

Μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Καλλιακούδας, Αετού κ.ά. Φ. 275

Νικολαίδης Δημήτριος, υπαξιωματικός. ’ Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 280, Κ. 39

Νικολάου Γιαννάκης, αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 2.917

Αίτηση ανταμοιβής 1 Ιουνίου 1869. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 10 Νοεμ-

βρίου 1846.

Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλλιακούδας, πολιορκίας του

Μεσολογγιού, Τροιζονιών, Πειραιά και Αθήνας.

Παλαιοδημόπουλος Ευστάθιος, υπαξιωμ. Πρότ. γιαχάλκ. νομισμ. Φ. 196, Κ. 16α

Παλιός Ιωάννης, αξιωματικός. Α.Π.Μ.Υ. 5.557

Αίτηση ανταμοιβής 27 Μαΐου 1865. Δικαστική πράξη 24 Μαΐου 1865 με μάρτυρες

τον Ευστάθιο Γεραντώνη και τον Στέργιο Ζάκα. Γεννήθηκε στη Μπρούφλιανη και

ήταν 68 ετών. Πρόταση για αργυρό αριστείο. Φ. 287, Κ. 53

Παπαγεωργάκη Γιαννάκης, γιος του Παπαγεωργάκη Παπαϊωάννου. Κατάλ. Ανδρ.

Σαφάκα Λουκ. σ. 105 .

Παπαγεωργίου Δημήτριος. Οπως ο Γεώργιος Βασιλογεωργόπουλος. Φ. 275

Παπαϊωάννου Αντώνης, στρατιώτης. ’ Ελαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Παπαϊωάννου Γεώργ. τοϋ Δημητρ. ’ Οπως ο Γεώργ. Παπαγεωργόπουλος. Φ. 275

Παπαϊωάννου Παπαγεωργάκης, αξιωματικός. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς

του 8 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Ετών 45.

Μάχες: Υπάτης δύο φορές, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά.

Ελαβε αργυρό αριστείο. Φ. 254 και Φ. 289, Κ. 59

Παπακατζίκα Παπαγεώργιος ή Παπαγεωργάκης, αξιωματικός. ’ Ελαβε αργυρό

αριστείο. Φ. 288, Κ. 61

Υπάρχουν υποψίες ότι ο αγωνιστής τούτος δεν είναι άλλος από τον προηγούμενο

Παπαγεωργάκη Παπαϊωάννου. Αν το επώνυμο του πατέρα του ήταν Κατζίκας, ήταν

δυνατό να υπέβαλε και δεύτερη αίτηση για αριστείο, όχι ως Παπαϊωάννου αλλά ως

Παπακατζίκας.

Παπακώστας Ιωάννης, στρατιώτης. Αίτηση 30 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ.

και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Πετζικας ή Πανζίκας Δήμος, υπαξιωματικός. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς

του 8 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Ετών 37.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 288, Κ. 62

Πολυζογόπουλος Κατσόγιαννος, αξιωματικός. ’ Ελαβε αργ. αριστ. Φ. 282, Κ. 41

Πολυζογόπουλος Παπακωνσταντής, υπαξιωματικός. Πρόταση για χάλκινο

νομισματόσημο. Φ. 196, Κ. 16α

Πολύζος Δημήτριος, στρατιώτης. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Πολύζος Πολύμερος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Πολυζώης Γεώργιος. Πρόταση για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1

Πολυζώης Παναγιώτης, στρατιώτης. Αίτηση 5 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης 1821 και 1822, Καλλιακούδας, Κρεμμυδιού κι εξόδου του Μεσο-

λογγιού. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 134 και Φ. 174, Κ. 7

Πολυμεροπολύζου Βλάχος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Πολύμερος Σκόντρας. Αίτηση κοινή με 7 συγχωριανούς του 1 Φεβρουάριου 1844.

Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 48.

Μάχες: Υπάτης 1821, Καλλιακούδας, Αετού, ’Αμπλιανης, Γιαννιτσούς, Κρεμμυ-

διού, εξόδου του Μεσολογγιού, Αθήνας κ.ά. Φ. 268.

Πολύμερος Χαράλαμπος. Οπως ο Σκόντρας. Ετών 37 (1844). Φ.268

Ρήγας Γεώργιος, υπαξιωματικός. Α.Π.Μ.Σ. 2.881

Ελαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 56

Ρήγας Χρήστος, υπαξιωματικός.

Έλαβε χάλκινο αριστείο. Φ. 286, Κ. 56

Σφίκας Ιωάννης. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου 1844. Πιστο-

ποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη. Ετών 39.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας κι εξόδου του Μεσολογγιού. Φ. 254

Τζιτζοδήμου Ιωάννης, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τζιτζοδήμου Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τριανταφύλλου Αθανάσιος, στρατιώτης.

Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουάριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. καιΝ.

Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 254 και Φ. 286, Κ. 32

Τριανταφύλλου Γεώργιος, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρ. αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Τριανταφύλλου Δήμος, στρατιώτης. Αίτηση 9 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό Μ.

και Ευ. Κοντογιάννη 5 Δεκεμβρίου 1841.

Μάχες: Υπάτης 1821, Βασιλικών, Καλλιακούδας, εξόδου του Μεσολογγιού κ.ά.

Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 191, Κ. 8

Τριανταφύλλου Κώστας, στρατιώτης. Έλαβε σιδηρένιο αριστείο. Φ. 286, Κ. 32

Φλώρος Γιάννης του Γ., αξιωματικός. Αίτηση 15 Δεκεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό

Μ. και Ευ. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία.

Μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλλιακούδας, εξόδου του Μεσολογγιού κ.ά.

Έλαβε αργυρό· αριστείο. Φ. 134 και Φ. 288, Κ. 61

Φράγκου Αθανάσιος του Ιωάννη. Αίτηση κοινή με 13 συγχωριανούς του 8 Ιανουά-

ριου 1844. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Ετών 38.

Μάχες: Υπάτης, Καλλιακούδας, πολιορκίας του Μεσολογγιού κ.ά. Φ. 254