Ακυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Μακρακώμης για το νερό τού Μαυρίλου

2020-07-08 16:38

Αναρτήθηκε στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης γιά παραχώρηση σε ιδιώτη χρήσης νερού από την φυσική πηγή «Κεφαλόβρυσο» ή «Γκούρα» για εμφιάλωση.

 

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της υπ’αριθ. 66/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 108, 117, 131 και 132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 214, 226 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του N. 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α΄) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της υπ’αριθ. οικ.146896/14 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2878/Β΄) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και
διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α ́) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».

Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄).
9. Την αριθ.1ΣΑΔ/2015 Απόφαση-Προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ) για την επιλογή Συντονιστών Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, καθώς και την αριθ.13917/15-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017), περί διορισμού Συντονιστή Απ.Δ.Θ.Στ.Ε.
10. Το Α.Π.7374/5256/16-6-2020 έγγραφο του Δήμου Μακρακώμης, με το οποίο περιήλθε στην
υπηρεσία μας η υπ’ αριθ. 66/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης, ληφθείσα στις
31/5/2020 και τα στοιχεία του φακέλου.
Επειδή, με την ως άνω πράξη, το Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης αποφασίζει τα εξής:
«Α. Εγκρίνει την αριθ. 6/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.
Β. Συναινεί στη χρήση νερού της φυσικής πηγής «Κεφαλόβρυσο» ή «Γκούρα» της Κοινότητας
Μαυρίλου του Δήμου Μακρακώμης από την υπό σύσταση εταιρεία υπό τον όρο ότι η συλλογή νερού της
πηγής προς εμφιάλωση θα γίνεται αφού πρώτα καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης των κατοίκων καθώς
και η άρδευση των ποτιστικών στρεμμάτων της Κοινότητας Μαυρίλου και αφεθεί να ρέει στο κατάντη ή
οικολογική παροχή.
Γ. Επιτρέπει την υπόγεια όδευση του δικτύου προσαγωγής νερού στην μονάδα εμφιάλωσης από τις
κοινοτικές εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθούν τα οδοστρώματα (με επίβλεψη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου) όπως και η σύνδεση του δικτύου με την υφιστάμενη
υδρομάστευση.
Δ. Αποδέχεται τη δωρεά σύνταξης του φακέλου από την υπό σύσταση εταιρία, που είναι υποχρέωση του
Δήμου Μακρακώμης, για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και για τη
χρήση νερού της φυσικής πηγής « Κεφαλόβρυσο» ή «Γκούρα» της Κοινότητας Μαυρίλου του Δήμου
Μακρακώμης από τον γεωλόγο Νικόλαο Παπαδημητρίου».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3199/03, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24
του Ν. 4315/14, ΦΕΚ 269/ Α΄) «1. … Για την παροχή ύδατος, τη χρήση ύδατος και την εκτέλεση έργου
αξιοποίησης υδατικών πόρων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,
απαιτείται άδεια. Για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων
πρέπει να τεκμηριώνεται η συμβατότητα και η σκοπιμότητα έκδοσής της, σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο
Διαχείρισης της Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμών και το οικείο Πρόγραμμα Μέτρων. Για την έκδοση
άδειας χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων πρέπει να τεκμηριώνεται η
διαθεσιμότητα των ποσοτήτων νερού που θα αξιοποιηθούν, καθώς και η σκοπιμότητα έκδοσής της
σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης και τα μέτρα που καθορίζονται από το Πρόγραμμα Μέτρων. Οι
άδειες χρήσης ύδατος ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από τον Γενικό

Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 της υπ’αριθ. οικ.146896/14 Κ.Υ.Α. «2.1. Όταν
πρόκειται για υδροληψία από δημόσιο, δημοτικό ή εποπτευόμενο από δημόσιο φορέα συλλογικό δίκτυο, η
άδεια χορηγείται για συγκεκριμένες χρήσεις στο δημόσιο φορέα/ το Δήμο ή τον εποπτευόμενο Φορέα για
λογαριασμό των χρηστών, ο οποίος και αναλαμβάνει: α) την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου χρηστών και
τον επιμερισμό του ύδατος στους χρήστες και β) τη διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών και κανόνων
ορθής χρήσης στο πλαίσιο τήρησης των όρων της άδειας χρήσης και των απαιτήσεων της παρούσας
απόφασης. Σε περίπτωση που η υδροληψία πρόκειται να γίνει για άλλη χρήση εκτός των
αναφερόμενων στην ανωτέρω άδεια, ο ως άνω αρμόδιος φορέας μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα ή
να αποδεχθεί το σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος η άδεια χορηγείται στον
δημόσιο, δημοτικό ή εποπτευόμενο φορέα για λογαριασμό του αιτούντος. 2.2. Όταν πρόκειται για
υδροληψία για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του
ν.3199/2003, όπως ισχύει, μέσω ιδιωτικών δικτύων ή ιδιωτικών μέσων, η άδεια χορηγείται στον οικείο
ΟΤΑ ή σε άλλο αντίστοιχο δημόσιο φορέα για λογαριασμό όλων των χρηστών.»
Επειδή, από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι για το αναφερόμενο στην κρινόμενη
απόφαση, υφιστάμενο σημείο υδροληψίας, το οποίο χρησιμοποιείται για ύδρευση και αγροτική χρήση, ο
οικείος ΟΤΑ οφείλει να μεριμνήσει για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος για λογαριασμό όλων των
χρηστών, ήτοι των κατοίκων της Κοινότητας Μαυρίλου, ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπουν
οι διατάξεις της υπ’αριθ. οικ.146896/14 Κ.Υ.Α., όπως αυτές ισχύουν. Εφόσον το αίτημα αυτό
αξιολογηθεί από την Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας και χορηγηθεί από τον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, η προβλεπόμενη άδεια χρήσης ύδατος
για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφέλειας, τότε ο οικείος ΟΤΑ δύναται να αποδεχθεί ή να αρνηθεί
αιτιολογημένα την υδροληψία για άλλη χρήση εκτός των αναφερόμενων στην εν λόγω άδεια.
Επειδή, όπως προκύπτει από την κρινόμενη απόφαση, το υφιστάμενο σημείο υδροληψίας για το οποίο το
Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης έδωσε την συναίνεσή του για εμφιάλωση, ήτοι για βιομηχανική
χρήση, δεν έχει αδειοδοτηθεί και δεν έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, κατά
παράβαση των διατάξεων του Ν.3199/03 και της υπ’ αριθ. 146896/14 Κ.Υ.Α.
Επειδή, επιπροσθέτως, τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική αξιολόγηση του ύδατος πραγματοποιήθηκε
μέσω υδρογεωλογικής μελέτης, που εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή για λογαριασμό της υπό σύσταση
εταιρείας εμφιάλωσης και έγινε αποδεκτή με την κρινόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Μακρακώμης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν.4674/2020, όπου ορίζουν ότι «…οι
μελέτες έργων και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου
διαγωνισμού ανάθεσης μελετών των δήμων συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία
τους. … Αν η τεχνική υπηρεσία του δήμου αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, αδυναμία που βεβαιώνεται

από τον Προϊστάμενο της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, η
ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4412/2016…».
Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη απόφαση αντίκειται στις διατάξεις του Ν.3199/03
σε συνδυασμό με αυτές της υπ’ αριθ. 146896/14 Κ.Υ.Α. καθώς και του άρθρου 95 του Ν.4674/2020.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ.1 του Ν.4555/18 (Αυτεπάγγελτος έλεγχος
νομιμότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 226 του Ν.3852/2010): «Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. μπορεί
αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των
δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους
νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί.»
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 παρ.1 (Αντικατάσταση του άρθρου 238 του
Ν.3852/2010) του ιδίου νόμου: «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας
των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης …».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ 138/2010, «η εποπτεία του Κράτους επί των
ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 108 του Ν.4555/18, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα
Διοικητικού–Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».
Αποφασίζουμε
Ακυρώνουμε την υπ’ αριθ. 66/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης, για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του
Ν.3463/2006.
Κοινοποίηση: Δήμο Μακρακώμης
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Νικόλαος Ντίτορας