Αλλαγές στις Στρατιωτικές Σχολές με νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

2015-06-10 15:12

Αλλαγές στις Στρατιωτικές Σχολές φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που τέθηκε δημόσια διαβούλευση και προβλέπει νέες ρυθμίσεις στις Ενοπλες Δυνάμεις

Συγκεκριμένα με προτεινόμενη ρύθμιση, παρέχεται το δικαίωμα στους μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι τυγχάνουν ταυτόχρονα και τέκνα στρατιωτικών πεσόντων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, να κατανεμηθούν στον κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας τους, εφ’ όσον το επιθυμούν.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου η παραπάνω προτεινόμενη ρύθμιση χορηγεί ένα δικαίωμα συναισθηματικής ταύτισης των μαθητών με τους πεσόντες στο βωμό του καθήκοντος γονείς τους.

Παράλληλα με άλλο άρθρο ρυθμίζεται η συμπλήρωση των κενών που δημιουργούνται στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ) είτε λόγω μη προσέλευσης επιτυχόντων υποψηφίων, είτε λόγω παραίτησης, απομάκρυνσης και αποχώρησης καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο. Με αυτή τη ρύθμιση εξασφαλίζεται η επαρκής στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων από μόνιμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όπως αυτός είχε υλοποιηθεί από τα Γενικά Επιτελεία.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσμοθετείται η ισότιμη αντιμετώπιση των δύο κατηγοριών προσωπικού, της κατηγορίας που απέκτησε απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου πριν την εισαγωγή στη Σχολή και της κατηγορίας που απέκτησε τον προαναφερόμενο τίτλο μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Υπαξιωματικών. Η υπ’ όψιν ρύθμιση έχει στόχο την αποκατάσταση της ισότητας, με αποτέλεσμα η δεύτερη κατηγορία προσωπικού να θεωρείται ότι αφορά και αυτή σε αποφοίτους Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής. Ακόμη στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι απολυτηρίων ισότιμων με Λύκειο τεχνικών σχολών, καθότι η περάτωση αυτών παρέχει τη δυνατότητα εισόδου σε Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές. Επιπρόσθετα, η παραπάνω ρύθμιση καθιερώνει και την τριετή φοίτηση στις παραπάνω Σχολές. Η αύξηση του χρόνου φοίτησης θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους Υπαξιωματικούς να εξοικειωθούν καλύτερα με το γνωστικό τους αντικείμενο και με θέματα της ειδικότητάς τους, ενώ θα εξασφαλιστεί η ομαλότερη μετάβασή τους από το περιβάλλον της Σχολής στο χώρο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Με προτεινόμενη ρύθμιση επίσης θεσμοθετείται η δυνατότητα των μαθητών της ΣΣΑΣ για παρακολούθηση συμπληρωματικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης και διδασκαλίας επιμορφωτικών μαθημάτων, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, όπου υπάρχει και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, εφ’ όσον έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και απομένει υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ορκωμοσία τους. Η λειτουργία αυτών των προγραμμάτων επιμόρφωσης θα είναι οπωσδήποτε επ’ ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι θα συμβάλλουν στην περαιτέρω κατάρτιση των μελλοντικών Αξιωματικών Σωμάτων, με την παροχή εξειδικευμένης γνώσης μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται επαρκέστερα στις σύγχρονες απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων