Από 40% έως και 100% οι επιδοτήσεις για 2.069 δράσεις από το ΕΣΠΑ

2016-02-21 20:30

Επιδοτήσεις από 40% έως και 100% για επενδυτικά σχέδια σε τουλάχιστον 2.069 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες φέρνουν οι πρώτες τέσσερις δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Επανεκκίνηση» του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 252,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το « Έθνος» τα κύρια σημεία από τους οδηγούς των δράσεων που ανακοίνωσε η ηγεσία του υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τους όρους, τα κριτήρια και τις επιλέξιμες δαπάνες αλλά και ενδεικτικά ορισμένες από τις οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν για τς 4 δράσεις είναι τα εξής

1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προϋπολογισμός: 32,5 εκατ. ευρώ
Επιδοτήσεις 100%: Για επενδυτικά σχέδια έως 50.000 ευρώ
Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: 8/3-15/4/2016

2. Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Προϋπολογισμός: 72 εκατ. ευρώ
Επιδοτήσεις 100%: για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 60.000 ευρώ
Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: 17/3-27/4/2016

3. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Προϋπολογισμός: 78 εκατ. ευρώ
Επιδοτήσεις 40% με προσαύξηση 10% για πρόσληψη προσωπικού: Για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 200.000 ευρώ
Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: 7/4-20/5/2016

4. Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών

Προϋπολογισμός: 70 εκατ. ευρώ
Επιδοτήσεις 40% με προσαύξηση 10% για πρόσληψη προσωπικού: Για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 150.000 ευρώ
Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: 29/3-17/5/2016.

Αναλυτικά οι δράσεις έχουν ως εξής:

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

• Ανεργοι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.

• Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Για τις συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων από την ίδια ή και από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι ή εταίροι θα πρέπει να συστήσουν εταιρεία που θα έχει μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό.

Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.

2. Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι ή εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια.

3. Θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (πτυχίου) ή δραστηριοτήτων.

4. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

5. Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

6. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις-ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.

Οσοι συμμετάσχουν θα επιδοτηθούν για:

• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κ.ά.).

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης κ.ά.).

• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.

• Προμήθεια αναλωσίμων.

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων).

• Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις.

• Αποσβέσεις παγίων και Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.

• Αγορά, Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας.

Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται ανάλογα με τη σύνθεση και το είδος της επιχείρησης:

• Εως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.

• Εως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.

• Εως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Εισοδηματικά κριτήρια

1. Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ίσο ή μέχρι 20.000€.

2. Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ίσο ή μέχρι 35.000 ευρώ.

• Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν.

Ο ενδιαφερόμενος για το πρόγραμμα θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1η Ιανουαρίου του 2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Οι δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να υλοποιούνται μετά τις 8 Μαρτίου του 2016.

Οι αιτήσεις ή επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis.

Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Εμφαση στην καινοτομία
Ποιοι επιδοτούνται για νέες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται άνεργοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενες, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Μπορούν να συμμετέχουν όσοι είναι:

1. Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

2. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μεικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015).

Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 15.000 έως 60.000 ευρώ και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου, κατά 100%, οι λειτουργικές δαπάνες για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων.

Αυτές θα πρέπει να είναι στους ακόλουθους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, όπως έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Επανεκκίνηση»:

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

• Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Υλικά / Κατασκευές

• Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Ενέργεια

• Περιβάλλον

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

• Υγεία / Φάρμακα.

Για να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συστήσει μία από τις ακόλουθες εταιρικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ). Η ΑΕ δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, δηλαδή αυτές που επιδοτούνται, είναι:

• Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)

• Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας)

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)

• Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες

• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

• Αποσβέσεις παγίων

• Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

• Προμήθεια αναλωσίμων

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

• Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17 Μαρτίου 2016, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι ο υποψήφιος επενδυτής να μην έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν. Για την ακρίβεια ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Πληροφορίες
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, με ωράριο λειτουργίας 08.30 έως 19.00

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.