Απόφαση Δημάρχου: Έμμισθοι πλέον οι αντιδήμαρχοι Κοντογεώργος καί Θεόπουλος

2020-05-19 13:25

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

 

Έχοντας υπόψη :
1. Την αριθ. 10602/1-9-2019 (ΑΔΑ: 64ΑΖΩΛ2-ΣΘΞ) απόφαση του Δημάρχου Μακρακώμης περί
ορισμού Αντιδημάρχων , εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων .
2. Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 48/22119/7-4-2020 περί ορισμού
Αντιδημάρχων.
3. Την υπ΄αριθ. πρωτ. Φ 8000/οικ. 14032/571/3-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας περί
«Γνωστοποιήσεων διατάξεων άρθρου 27 του Ν 4670/2020 για την απασχόληση των
συνταξιούχων γήρατος και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους»
Αποφασίζει
Τροποποιεί την απόφαση Δημάρχου 10602/1-9-2019 (ΑΔΑ: 64ΑΖΩΛ2-ΣΘΞ) ως κάτωθι:
1. Τον Κοντογεώργο Παναγιώτη του Βασιλείου καθ΄ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο με θητεία από
18-5-2020 έως 28-2-2021.
2. Τον Θεόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου καθ΄ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο με θητεία από 18-
5-2020 έως 28-2-2021
3. Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του
Νομού σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης


Γεώργιος Χαντζής