Δήμος Μακρακώμης: 12000 Ευρώ ...γιά να μπούν καί να βγούν τα Χριστουγεννιάτικα φωτάκια

2015-12-08 18:49

12000 ευρώ θα στοιχίσει στούς δημότες τού Δήμου Μακρακώμης η τοποθέτηση και η αποσυναρμολόγηση τού εορταστικού φωτισμού στη Σπερχειάδα στη Μακρακώμη καί στον Άγιο Γεώργιο, συμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στο "Διαύγεια" και τα οποία παραθέτουμε.

ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης και Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας ‘’ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ’’ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών 5. Τη μελέτη με αριθ. 32/2015 για την παροχή της υπηρεσίας (CPV: 45316100-6) ‘’ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ’’ 6. Τις με αριθ. πρωτ. : Α. 7058/6-2-2015 ,με α.α 2014/217 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εις βάρος του Κ.Α. 20-7336.022 , ποσού 5.000,00€. Α. 7077/6-2-2015 ,με α.α 2014/218 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εις βάρος του Κ.Α. 20-7336.025 , ποσού 5.000,00€. Α. 7079/6-2-2015 ,με α.α 2014/219 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εις βάρος του Κ.Α. 20-7336.026 , ποσού 2.000,00€. 7. Την αριθ. 5/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης 8. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών ‘’ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ’’ 9. Την προσφορά του Σοφιανού Βλάση & Μουτσώκου Γ. Κων/νου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Εγκρίνουμε την με αριθ. 32/2015 μελέτη προϋπολογισμού 11.999,99€ με ΦΠΑγια την παροχή της υπηρεσίας, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία ‘’ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ’’ στον Σοφιανό Βλάσιο, ηλεκτρολόγο, με Α.Μ. 255, που εδρεύει στη Σπερχειάδα 6970042364 , ΑΦΜ: 044333848, ΔΟΥ: Λαμίας, έναντι αμοιβής 4.065,04 € χωρίς ΦΠΑ 23%. 

3. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία ‘’ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ’’ στον Μουτσώκο Γ. Κων/νο, ηλεκτρολόγο, με Α.Μ. 487, που εδρεύει στη Μακρακώμη ,τηλ. 6974730267, ΑΦΜ: 073140751, ΔΟΥ: Λαμίας, έναντι αμοιβής 4.065,04 € χωρίς ΦΠΑ 23% 

2. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία ‘’ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ’’ στον Σοφιανό Βλάσιο, ηλεκτρολόγο, με Α.Μ. 255, που εδρεύει στη Σπερχειάδα 6970042364 , ΑΦΜ: 044333848, ΔΟΥ: Λαμίας, έναντι αμοιβής 1.626,01€ χωρίς ΦΠΑ 23%. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Θύμιος Παπαευθυμίου 

 

Αναλυτικά οι αμοιβές αυτές αφορούν:

 

1.Τοποθέτηση υπάρχοντος εορταστικού φωτισμού του Δήμου : - Σε χριστουγεννιάτικα δένδρα των πλατειών Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ. -Σε υπάρχοντα δένδρα, σε στύλους φωτιστικών σωμάτων , πλατειών Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ. -Σε Δημαρχιακά Καταστήματα, δρόμους, δημοτικούς φωτιστικούς στύλους στη Δημοτική Κοινότητα ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ. - Μετά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα γίνει απεγκατάσταση του εορταστικού φωτισμού και τοποθέτηση στις αποθήκες του Δήμου . Η διάθεση γερανοφόρου οχήματος που θα απαιτηθεί θα γίνει από τον πάροχο. 

2.Τοποθέτηση υπάρχοντος εορταστικού φωτισμού του Δήμου : - Σε χριστουγεννιάτικα δένδρα των πλατειών Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ . -Σε υπάρχοντα δένδρα, σε στύλους φωτιστικών σωμάτων , πλατειών Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. -Σε Δημαρχιακά Καταστήματα, δρόμους, δημοτικούς φωτιστικούς στύλους στη Δημοτική Κοινότητα ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - Μετά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα γίνει απεγκατάσταση του εορταστικού φωτισμού και τοποθέτηση στις αποθήκες του Δήμου . Η διάθεση γερανοφόρου οχήματος που θα απαιτηθεί θα γίνει από τον πάροχο.

3.Τοποθέτηση υπάρχοντος εορταστικού φωτισμού του Δήμου : - Σε χριστουγεννιάτικα δένδρα των πλατειών Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ . -Σε υπάρχοντα δένδρα, σε στύλους φωτιστικών σωμάτων , πλατειών Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ. -Σε Δημαρχιακά Καταστήματα, δρόμους, δημοτικούς φωτιστικούς στύλους στη Δημοτική Κοινότητα ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ - Μετά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα γίνει απεγκατάσταση του εορταστικού φωτισμού και τοποθέτηση στις αποθήκες του Δήμου . Η διάθεση γερανοφόρου οχήματος που θα απαιτηθεί θα γίνει από τον πάροχο.