Δήμος Μακρακώμης: Άμισθος σύμβουλος τού δημάρχου ορίστηκε ο Π.Ντάνης

2020-01-30 21:45

Ανακοίνωση τού Δήμου Μακρακώμης

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γ. Χαντζή, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 27/01/2020 (ΑΔΑ:ΨΚΧΒΩΛ2-26Φ), στο κ. Παναγιώτη Ντάνη ανατέθηκαν καθήκοντα άμισθου συμβούλου. Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου του Δήμου Μακρακώμης, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΝΗΣ

Περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα

pdanis

Ο Παναγιώτης Ντάνης είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος με ειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουριστικού ενδιαφέροντος.
Καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου υπήρξε στέλεχος των μεγαλύτερων τουριστικών & ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας και μέλος του ΔΣ μερικών εξ αυτών καθώς και σύμβουλος σε διάφορες επιχειρήσεις.
Ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο από φοιτητής στη ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ. Εκεί του δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει πολλούς από τους πρωταγωνιστές του παλιού καλού Ελληνικού κινηματογράφου.
Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας ευτύχησε να εργαστεί στις μεγαλύτερες Ξενοδοχειακές & Τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας όπως στον Όμιλο ξενοδοχείων Capsis, με 5 πολυτελή ξενοδοχεία - στη TUI, το μεγαλύτερο Γερμανικό τουριστικό οργανισμό της Ευρώπης, στονΌμιλο ξενοδοχείων Airotel με 7 boutique ξενοδοχεία, κατέχοντας τη θέση του Διευθυντού στα τμήματα Οικονομικού Μηχανοργάνωσης και Προσωπικού, ενώ παράλληλα υπήρξε και συνεχίζει ως εισηγητής σε σεμινάρια κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος.
Τα κύρια αντικείμενα στις εταιρείες που εργάστηκε αφορούσαν: Εσωτερικό Έλεγχο - Οικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη - Διοίκηση και Οργάνωση - Μελέτες βιωσιμότητας - Αγοροπωλησίες Ξενοδοχείων & Τουριστικών Γραφείων - Business Plan - Reporting - Budgeting.

 

Η ανάρτηση στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Μακρακώμης Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Την εκδηλωθείσα πρόθεση και το ενδιαφέρον του κ. Παναγιώτη Ντάνη του Ευαγγέλου για άμισθη προσφορά υπηρεσιών στο Δήμαρχο Μακρακώμης . 3. Την ανάγκη παροχής συμβουλευτικού έργου σε θέματα Οικονομικής ανάπτυξης , Τουριστικής προβολής , Δημοσίων σχέσεων, Επικοινωνίας και Οργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου Μακρακώμης 

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μακρακώμης , δεδομένου ότι ο άμισθος σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο του χωρίς αποζημίωση.

 Αποφασίζει 

Ορίζει τον κ. Παναγιώτη Ντάνη του Ευαγγέλου , ως άμισθο Σύμβουλο, προκειμένου να παρέχει συμβουλευτικό έργο σε θέματα Οικονομικής ανάπτυξης , Τουριστικής προβολής , Δημοσίων σχέσεων, Επικοινωνίας και Οργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου Μακρακώμης Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου , εκτός οποιασδήποτε διάρθρωσης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο ανωτέρω θα δέχεται εντολές από τον Δήμαρχο στον οποίο και μόνο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα υποβάλει προς τον Δήμαρχο εισηγήσεις. Η παρούσα πράξη δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι το τέλος της θητείας του Δημάρχου , πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της, χωρίς ο ορισθείς σύμβουλος να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης

 Γεώργιος Ε.Χαντζής