Δήμος Μακρακώμης: Ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

2021-03-02 15:11

«Απόφαση Δημάρχου για α) Ορισμό Αναπληρωτή Δημάρχου β) Ορισμό Αντιδημάρχων,γ) Εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  Α. Ορίζει τον Παναγιώτη Κοντογεώργο του Βασιλείου, Δημοτικό Σύμβουλο να αναπληρώνει το Δήμαρχο και ως Υπεύθυνο Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής ήτοι:

 • Αναπληροί το Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο
 • Συντονίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και έχοντας :

Υπευθυνότητα και Εποπτεία:

 • Καθαριότητας
 • Ανακύκλωσης
 • Ηλεκτροφωτισμού
 • Πρασίνου
 • Νεκροταφείων
 • Αδέσποτων ζώων

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μακρακώμης, με θητεία από1-3-2021έως,31-12 2021 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

 
 1. B) Τον κ.Υφαντή Αλέξανδρο του Παναγιώτη έμμισθο Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζει:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Γραφείο Περιβάλλοντος
 • Γραφείου Ποιότητας Ζωής
 • Γραφείο Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων
 • Γραφείο Σχεδιασμού και εποπτείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά του όρια.
 2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,ετοιμότητα,αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειας τους.
 4. Την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας.

 

Την κ.Αρβανίτη Βασιλική του Παναγιώτη έμμισθη Αντιδήμαρχο στην οποίο μεταβιβάζει καθ’ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού

Α)    Των Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

 1. Να έχει την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και συγκεκριμένα, του Γραφείου Δαπανών και Προϋπολογισμού,Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας,Ταμείου και Προμηθειών – Αποθήκης.
 2. Να συνυπογράφει τους Βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία τουΔήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περίπτ. ε Ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ 15-6-1959. ΕΣ Τμ.VII 175/2007), και να υπογράφει όλες τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του αποφάσεις,πράξεις και δικαιολογητικά.

          Β)Προγραμματισμό -Πληροφορική

           Γ)    Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Τον κ. Θεόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου καθ’ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο,στον

οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:

 • Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Διοικητικής Υπηρεσίας -ΚΕΠ
 • Κομβικό σημείο επαφής (ΚΟΣΕ)
 • Εσωτερικό έλεγχος

 

Τον κ. .Κουτσολέλο Γεώργιο του Χρήστου άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης
 • Προστασία της δημόσιας υγείας
 • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μακρακώμης.
 • Κέντρο δια βίου Μάθησης
 • Βοήθεια στο σπίτι
 • Μαθητικό Κέντρο
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Κοινωνικό Φαρμακείο

 

Τον κ. Σπανό Κωνσταντίνο του Δημητρίου έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Ύδρευση -Αποχέτευση-άρδευση-Βιολογικός Καθαρισμός

Την υπογραφή όλων των εγγράφων εντολών, που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.

Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι: Τελούν Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και την ευθύνη τέλεσης όλων των τεχνικών έργων και παρεμβάσεων σε όλο το Δήμο Μακρακώμης.

 

Γ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

1.Την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Ρήγα Λαμπρινή του Νικολάου και της μεταβιβάζειτις εξής αρμοδιότητες:

·         Παιδείας

·         Πολιτισμού           

2.Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανδρέα Παπασάρα του Παναγιώτη και μεταβιβάζει την εξής αρμοδιότητα:

 • Αθλητισμός
 • 3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Βλάσιο Σοφιανό του Δημητρίου Υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας

4.Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Οδυσσέα Παπαευθυμίου του Νικολάου Υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης

5.Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κωνσταντίνο Στεφανή  του Ευαγγέλου υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου-Τυμφρηστού.

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΓεώργιοςΧαντζής