Δήμος Μακρακώμης: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

2020-04-16 14:53

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 48/2020

Σήμερα την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30΄ μ.μ. έως 15.00 μ.μ., συνήλθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και της περ. α΄ του άρθρου 1 της αριθ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθ. 4644/3301/9-4-2020 πρόσκλησης του Προέδρου του η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, επιδόθηκε στον Δήμαρχο και στάλθηκε με e mail ή επιδόθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ : 2ο
ΤΑΚΤΙΚΟ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 209 ΤΟΥ Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. ( Φ.ΕΚ. 75/Α/2020 ), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων, συμμετείχαν στην συνεδρίαση και κατέθεσαν κατά το διάστημα διεξαγωγής αυτής Ειδικό Έντυπο Ψηφοφορίας 27 μέλη ως κατωτέρω:

Τσελεπής Χρήστος √ 15 Παπαευθυμίου Ευθύμιος √ 2 Κοντογεώργος Παναγιώτης √ 16 Κατσιμάνης Κωνσταντίνος √ 3 Αρβανίτη Βασιλική √ 17 Καραγκούνης Αθανάσιος √ 4 Παπασάρας Ανδρέας √ 18 Λιάγκας Δημήτριος √ 5 Θεόπουλος Κωνσταντίνος √ 19 Λιτοσελίτης Δημήτριος √ 6 Σπανός Κωνσταντίνος √ 20 Θεοδοσόπουλος Λάμπρος √ 7 Σοφιανός Βλάσιος √ 21 Μίχου - Κατσαβριά Μαρία √ 8 Ρήγα Λαμπρινή - Λυδία √ 22 Αρβανίτη Βασιλική - Ελένη √ 9 Δεληκούρα Χαρούλα √ 23 Κατσάνου - Λαμπαδιάρη Δήμητρα √ 10 Στεφανής Γεώργιος √ 24 Μπήτος Γεώργιος √ 11 Παπαευθυμίου Οδυσσέας √ 25 Τσώνος Ανδρέας √ 12 Κουτσολέλος Γεώργιος √ 26 Ράμμος Παναγιώτης √ 13 Στεφανής Κωνσταντίνος √ 27 Σκαρλάτος Κωνσταντίνος √ 14 Υφαντής Αλέξανδρος

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Ντζούνας Φώτιος, Υπάλληλος του Δήμου Μακρακώμης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

Η εισήγηση για το θέμα της Αντιδημάρχου Κας Αρβανίτη Βασιλικής η οποία στάλθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 

Πριν την απαγόρευση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, με τις αριθ. 3333/2363/27-2-2020, 3216/2282/26-2-2020, 3389/2410/28-2-2020 αποφάσεις του Δημάρχου, εγκρίθηκε η διενέργεια προμηθειών σύμφωνα με τις αριθ. 10/2020, 8/2020 και 12/2020 μελέτες, για την πραγματοποίηση καρναβαλικών εκδηλώσεων στον Δήμο μας. 

Με τις ίδιες αποφάσεις, η διενέργεια των προμηθειών ανατέθηκε σε προμηθευτές. 

Σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016: Χρόνος παραλαβής υλικών

 1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 2. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.

 3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όλα τα επισυναπτόμενα στην παρούσα εισήγηση τιμολόγια πώλησης των προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν και εισηγούμαι την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

Α. αυτοδίκαιας παραλαβής των προμηθειών που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα τιμολόγια και 

Β. Σύστασης επιτροπής παραλαβής προμηθειών – για την παραλαβή των συγκεκριμένων ειδών και μόνο – η οποία θα αποτελείται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Γκόγιας Νικόλαος του Κ.
2.Ράγγος Δημήτριος
3.Κατσίφα Βασιλική

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Πολύζος Θεοφάνης
2.Ρέγκλη Βασιλική
3.Αργυρίου Γεώργιος

Πρόεδρος της Επιτροπής να ορισθεί ο Νικόλαος Γκόγιας του Κωνσταντίνου και αντιπρόεδρος ο Αργυρίου Γεώργιος. 

Η παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται διότι εκ παραδρομής κατά την παραλαβή των αναφερόμενων προμηθειών, δεν είχε συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή. Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του θέματος έχει ως εξής:

 Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν οι κατωτέρω 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τσελεπής Χρήστος, Κοντογεώργος Παναγιώτης, Αρβανίτη Βασιλική, Παπασάρας Ανδρέας, Θεόπουλος Κωνσταντίνος, Σπανός Κωνσταντίνος, Σοφιανός Βλάσιος, Ρήγα Λαμπρινή - Λυδία, Δεληκούρα Χαρούλα, Στεφανής Γεώργιος, Παπαευθυμίου Οδυσσέας, Κουτσολέλος Γεώργιος, Στεφανής Κωνσταντίνος και Υφαντής Αλέξανδρος.

 Κατά της εισήγησης ψήφισαν οι κατωτέρω 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Παπαευθυμίου Ευθύμιος, Κατσιμάνης Κωνσταντίνος, Καραγκούνης Αθανάσιος, Λιάγκας Δημήτριος, Λιτοσελίτης Δημήτριος, Θεοδοσόπουλος Λάμπρος, Μίχου - Κατσαβριά Μαρία, Αρβανίτη Βασιλική – Ελένη, Κατσάνου - Λαμπαδιάρη Δήμητρα, Μπήτος Γεώργιος, Τσώνος Ανδρέας, Ράμμος Παναγιώτης και Σκαρλάτος Κωνσταντίνος.

 Ο Επικεφαλής της Παράταξης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιος κατέθεσε σχετικό με το θέμα έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 

H Παράταξή μας <<Ανεξάρτητη Δημιουργική Συνεργασία>> ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ την ΕΓΚΡΙΣΗ και ΠΑΡΑΛΑΒΗ των ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020 για τους κάτωθι λόγους :

 1. Ουδέποτε συστήθηκε επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των προμηθειών για τις ανωτέρω εκδηλώσεις. Επιχειρήθηκε βεβαίως παραποίηση των πρακτικών του Δ.Σ, ώστε να συμπεριληφθεί σε παλαιότερη απόφαση, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μας και ακυρώθηκε.

 2. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στο Δήμο μας στις 22/2/2020 ( Έναρξη με ανακοινώσεις σε Μ.Μ.Ε ) . Οι αναλήψεις υποχρεώσεων καθώς και οι αποφάσεις του Δημάρχου Μακρακώμης αναρτήθηκαν για τη μεν Σπερχειάδα στις 26/2/2020, ώρες πριν την ακύρωση των εκδηλώσεων από την κυβέρνηση, της Μακρακώμης δε στις 27/2/2020 και εφόσον είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του Υπουργού και έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α

 Το οξύμωρο και η παντελής έλλειψη ευθύνης, βρίσκεται στην ανάληψη υποχρέωσης για τις εκδηλώσεις του Αγίου Γεωργίου, οι οποίες αναρτήθηκαν στις 28/2/2020 μετά τις καθολικές απαγορεύσεις της Κυβέρνησης αλλά άκουσον άκουσον, ακόμη και μετά το Δελτίο Τύπου του ίδιου του Δημάρχου. 

Όλοι οι παραπάνω λόγοι αποδεικνύουν περίτρανα την πλήρη ανεπάρκεια και ανευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής, αλλά και της Επιτροπής Συγκρότησης - Διαχείρισης των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων. Επιτροπής της οποίας Πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο Δήμαρχος με Αντιπρόεδρο την Αντ΄ Αυτού και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Αρβανίτη. Ανεπάρκεια ως προς την μέριμνα για την τήρηση της συνοχής των Δ.Δ ( ευτράπελα με τις εκδηλώσεις) αλλά και την τήρηση της νομιμότητας (συγκρότηση επιτροπής και έγκαιρων διαδικασιών ανάληψης υποχρεώσεων-αναθέσεων-συμβάσεων πριν την 22/2/2020 και την έναρξη των εκδηλώσεων). 

Ανευθυνότητα προς τους προμηθευτές εμπλεκόμενους στις εκδηλώσεις, εφόσον βρίσκονται μετέωροι ως προς την πληρωμή τους. Εύλογα συμπεραίνει κανείς ότι απώτερος στόχος δεν ήταν η σωστή οργάνωση και η νομιμότητα των διαδικασιών, αλλά η προσωπική προβολή της Επιτροπής, ασχολούμενοι με το κοινωνικό τους προφίλ και όχι με θέματα ουσίας, ώστε να εξασφαλιστεί η νόμιμη και ομαλή ροή των εκδηλώσεων. 

Συνοψίζοντας σαν Παράταξη εμείς δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση εάν είχαν γίνει όλα στην ώρα τους και είχαν τηρηθεί οι διαδικασίες. Για το λόγo αυτό ΕΠΙΦΥΛΛΑΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παπαευθυμίου Ευθύμιος, Κατσιμάνης Κωνσταντίνος, Καραγκούνης Αθανάσιος, Λιάγκας Δημήτριος, Λιτοσελίτης Δημήτριος, Θεοδοσόπουλος Λάμπρος, Μίχου - Κατσαβριά Μαρία, Αρβανίτη Βασιλική – Ελένη, Κατσάνου - Λαμπαδιάρη Δήμητρα, Μπήτος Γεώργιος και Τσώνος Ανδρέας στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του προσωπικού τους Ειδικού Εντύπου Ψηφοφορίας έγραψαν τα εξής: Ψηφίζουμε κατά της εισήγησης για τους λόγους που αναφέρουμε ως Παράταξη. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

Α. Η αυτοδίκαια παραλαβή των προμηθειών που αναφέρονται αναλυτικά στα κατωτέρω τιμολόγια:

Β. Η σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών – για την παραλαβή των συγκεκριμένων ειδών και μόνο – η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.Γκόγιας Νικόλαος του Κ. 

2.Ράγγος Δημήτριος 

3.Κατσίφα Βασιλική 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Πολύζος Θεοφάνης 

2.Ρέγκλη Βασιλική 

3.Αργυρίου Γεώργιος 

Πρόεδρος της Επιτροπής να ορίζεται ο Νικόλαος Γκόγιας του Κωνσταντίνου και αντιπρόεδρος ο Αργυρίου Γεώργιος. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ