Δήμος Μακρακώμης: Πρόσληψη 13 σχολικών καθαριστριών

2015-09-28 15:39

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α'ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μακρακώμης έχοντας υπόψη:
1. Την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-8-2015)
2. Την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 108/10-9-2015)
3. Η με αριθ. 145586/17-9-2015 Κ.ΥΑ. ΦΕΚ 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β)
4. Η με αριθ. 145582/17-9-2015 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β)
5. Το αριθ. 606/624/44347/21-9-2015 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ
6. Την αριθ. 15 απόφαση της Α/θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πρόσληψη δέκα (10) θέσεων καθαριστών-καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016 για τα παρακάτω Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μακρακώμης:
1. Δημοτικό σχολείο Καστρίου
2. 1 ο Νηπιαγωγείο Σπερχειάδας
3. 2 ο Νηπιαγωγείο Σπερχειάδας
4. Νηπιαγωγείο Γραμμένης
5. Δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου
6. Δημοτικό σχολείο Μακρακώμης
7. 1 ο Δημοτικό σχολείο Σπερχειάδας
8. 2 ο Δημοτικό σχολείο Σπερχειάδας
9. Δημοτικό σχολείο Λευκάδας
10. Δημοτικό σχολείο Τυμφρηστού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 22-9-2015 έως και την 30-9-2015 τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι ώρας 12 ης πρωινής στο Γραφείο του Διευθυντή του οικείου σχολείου επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Β. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2014
Γ. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα καθήκοντα , το ωράριο άσκησης αυτών και την αμοιβή δίδονται στο γραφείο του Διευθυντή του οικείου σχολείου από τον ίδιο.


Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Μέρρας Κων/νος

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β'ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Σχολική επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μακρακώμης Προκηρύσσει: την πρόσληψη τριών (3) καθαριστριών (1 για το Λύκειο Σπερχειάδας, 1 για το Γυμνάσιο Σπερχειάδας και 1 για το Γυμνάσιο Μακρακώμης) για το σχολικό έτος 2015-2016, με συμβάσεις έργου.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Δήμο Μακρακώμης από 23-09-2015 μέχρι 03/10/2015 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κ. Κεχρινιώτη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου Μακρακώμης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2014.
4. Βεβαίωση ανεργίας.
Σπερχειάδα 23/09/2015


Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Κυριαζής Γεώργιος