Κατασχέσεις και υποθηκεύσεις γιά τούς μεγάλο-οφειλέτες των Ταμείων

2015-06-23 14:36

Με διατάξεις του μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην βουλή προβλέπονται αλλαγές προκειμένου να σφίξει ο κλοιός γύρω απο τους μεγάλο- οφειλέτες των Ταμείων και οι συστηματικοί «μπαταχτσήδες» που δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές ώστε να αυξηθούν τα έσοδα των Ασφαλιστικών Φορέων

Συγκεκριμένα δίνεται το δικαίωμα και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός από το Δημόσιο, να επιβάλλουν κατασχέσεις κινητών αξιών εις χείρας του οφειλέτη, κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές και στις αργίες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 50.000 ευρώ.

Επίσης τα Ασφαλιστικά Ταμεία διατηρούν δικαιώματα έναντι των οφειλετών που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση με οφειλές άνω των 200.000 ευρώ, να εγγράφουν υποθήκες και να μην χορηγούν ασφαλιστικές ενημερότητες. Επίσης, δίνεται το δικαίωμα του συμψηφισμού του οφειλέτη με τυχόν οφειλές προς τον ίδιο από το Δημόσιο.

Μέχρι στιγμής προβλέπεται η απαγόρευση της κατάσχεσης κινητών εις χείρας του οφειλέτη κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις κατά νόμο εξαιρετέες ημέρες, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο νόμο για τις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 8 του ΚΕΔΕ (για οφειλέτες υπόπτους φυγής ή και γενικά αν από τη μη άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων πιθανολογείται κίνδυνος ζημίας του Δημοσίου).

Με προηγούμενες διατάξεις παρασχέθηκε η δυνατότητα στο Δημόσιο να επιβάλει κατασχέσεις κινητών κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν και κατά τα διαστήματα αυτά υπό την προϋπόθεση να έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ. Στην κατάσχεση κατά τις νυχτερινές ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο.

Η διάταξη αυτή, όπως είναι διατυπωμένη, ισχύει μόνο υπέρ του Δημοσίου και δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρά το γεγονός ότι και αυτοί εφαρμόζουν τις διατάξεις του ΚΕΔΕ για την είσπραξη των απαιτήσεών τους. Με δεδομένο ότι η είσπραξη των οφειλομένων απαιτήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για την βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, ο λόγος που επέβαλε τη θέσπιση της διάταξης αυτής υπέρ του Δημοσίου ισχύει και για τις απαιτήσεις των Ασφαλιστικών Ταμειων. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αναλογική εφαρμογή των παραπάνω εδαφίων και για την είσπραξη των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δικαιώματα ΦΚΑ μετά την υπαγωγή οφειλετών σε ρύθμιση και συμμόρφωση

Με την πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου προβλέπονται τα δικαιώματα που διατηρούν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά την υπαγωγή των οφειλετών σε ρύθμιση και τη συμμόρφωσή τους στη χορηγηθείσα διευκόλυνση τμηματικής καταβολής. Πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της τήρησης των ρυθμίσεων και της εξόφλησης των συνολικά οφειλομένων ποσών χωρίς να εμποδίζεται η δραστηριότητα των οφειλετών, καθώς και την αποφυγή καταδολιευτικών μεταβιβάσεων ή επιβάρυνσης των ακινήτων από τρίτους ενδεχόμενα και εικονικούς οφειλέτες με στόχο την παράκαμψη των κείμενων διατάξεων.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα επιχειρήσεων που ενώ έχουν οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης έχουν παράλληλα και απαιτήσεις έναντι των φορέων αυτών και θεσπίζεται ο συμψηφισμός των χρεών ώστε να υπάρξει δίκαιη μεταχείριση και διευκόλυνση της συνέχισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.