Πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών» απέκτησε ο ΟΠΕΚΑ

2018-06-05 23:25

Πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών» απέκτησε ο ΟΠΕΚΑ

Προσβαση στο «Μητρώο Πολιτών» απέκτησε ο ΟΠΕΚΑ με σκοπό τις διασταυρώσεις των στοιχείων των αιτούντων για τις επιδοματικές και προνοιακές πολιτικές που υλοποιεί

Η πρόσβαση του ΟΠΕΚΑ στο «Μητρωο Πολιτών» κρίθηκε συμφωνα με το υπουργείο Εργασίας σκόπιμη, για λόγους αύξησης της ταχύτητας των διαδικασιών, αποφυγής πρόσθετης γραφειοκρατίας, διευκόλυνσης των υπηρεσιών και καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η πρόσβαση του ΟΠΕΚΑ στο Μητρώο Πολιτών σύμφωνα με την ΚΥΑ, αποσκοπεί στα εξης:

- Κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης
- Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση (Α21) για την χορήγηση Επιδόματος Παιδιού
- Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Έξόδων Κηδείας και Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας
- Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση χορήγησης των κατωτέρω προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία: α) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς – τετραπληγικούς β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείςμεταμοσχευμένους γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών-τετραπληγικών στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία κ.λπ. ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρυκόων η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
- Ηλεκτρονικές αιτήσεις ένταξης στα κατωτέρω προγράμματα παροχών και υπηρεσιών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας-ΛΑΕ : α) Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες β) Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών γ) Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού δ) Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού ε) Πρόγραμμα εκδρομικό στ) Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων
- Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες
[- Χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών
- Κάρτα μετακίνησης πολυτέκνων
- Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών θα μεταφέρονται με ηλεκτρονικά μέσα από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» στα Πληροφοριακά Συστήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Τα ακριβή πεδία δημοτολογικής κατάστασης της βάσης δεδομένων του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» στα οποία χορηγείται πρόσβαση, οι προδιαγραφές τους, τα Πληροφοριακά Συστήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Α. στα οποία μεταφέρονται τα εν λόγω δεδομένα, καθώς και ο τρόπος και οι προδιαγραφές της ηλεκτρονικής μεταφοράς τους εξειδικεύονται σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ του Διοικητή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας κοινοποιείται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η υπογραφή του σηματοδοτεί την έναρξη της εν λόγω πρόσβασης. 3. Εφ' όσον ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. αναθέτει σε τρίτο φορέα τη δημιουργία ή διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων ή τη φιλοξενία του λογισμικού στο πληροφοριακό σύστημα του τρίτου φορέα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσης, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας της προηγούμενης παραγράφου συνυπογράφεται και από τον αντίστοιχο ιεραρχικά προϊστάμενο του φορέα αυτού, ο οποίος δεσμεύεται πλήρως και από την παρούσα απόφαση.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. θα λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του, ώστε η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών» να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσβαση.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. θα μεριμνά ώστε η διασύνδεση του ή η διασύνδεση του τρίτου φορέα με το ΥΠΕΣ να πραγματοποιείται εντός το δημόσιου δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Επίσης λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας στα αρχεία καταγραφής, για την προστασία των δεδομένων από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή.

Περιληπτική αναφορά των δεδομένων στα οποία χορηγείται πρόσβαση, καθώς και του σκοπού της επεξεργασίας τους αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ο.Π.Ε.Κ.Α., προς ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων.

Για τα δεδομένα στα οποία του χορηγείται πρόσβαση βάσει της παρούσας, ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τόσο ως υπεύθυνος όσο και ως εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, καθώς και να μεριμνά για τη συμμόρφωση τυχόν τρίτου φορέα στον οποίο αναθέτει την εκτέλεση της επεξεργασίας για λογαριασμό του.

dikaiologitika.gr