Σπερχειάδα: Η απόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου για την ζωντανή (live) μετάδοση των συνεδριάσεων

2021-02-19 22:19

Σήμερα την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄ μ.μ. σύμφωνα με: • την αριθ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021 ) " Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 " K.Y.A., 

• το με αριθμό καταχώρησης 1821/1353/22-01-2021 στο πρωτόκολλο του Δήμου έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, με θέμα: "Αίτημα για σύγκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη λήψη απόφασης για ζωντανή (live) μετάδοση των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη για όσο τίθενται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό", το οποίο υπογράφεται από 11 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,

 • την παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4764/2020 και 

• την αριθ. 1957/1473/25-1-2021 πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, επιδόθηκε στον Δήμαρχο και στάλθηκε με e mail ή επιδόθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,

 συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΖΩΝΤΑΝΗΣ (live) ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟЇΟ. 

Ο Δήμαρχος κ. Χαντζής Γεώργιος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων, συμμετείχαν στην συνεδρίαση μέσω της πλατφόρμας e:Presence.gov.gr, 27 μέλη ως κατωτέρω:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Ντζούνας Φώτιος, Υπάλληλος του Δήμου Μακρακώμης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Πριν από την ανάγνωση των τοποθετήσεων - εισηγήσεων προηγήθηκε διαλογική συζήτηση - η οποία είναι καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή - κατά την οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος.

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε την τοποθέτηση - εισήγηση του Δημάρχου, η οποία συνοπτικά έχει ως εξής:

 Αναφορικά για την ζωντανή (live) μετάδοση των μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς ουσιαστικά να διαφωνούμε, υποστηρίξαμε το ανέφικτο αυτής και τους ενδοιασμούς μας με τα κάτωθι επιχειρήματα:

 α. Μη επιτρεπτή live μετάδοση λόγω απενεργοποίησης αυτής της δυνατότητας της κυβερνητικής πλατφόρμας e-presence.gov.gr από την εφαρμογή "zoom" με την οποία συνεργάζεται

 β. Περιοριστικοί όροι και προϋποθέσεις εκ μέρους της εταιρείας ΕΔΥΤΕ Α.Ε. που υποστηρίζει την συγκεκριμένη κυβερνητική πλατφόρμα.

 γ. Συμμόρφωση στους όρους της GDPR (Γενικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένου) 

δ. Απουσία μόνιμου εξειδικευμένου υπαλλήλου για την τεχνική υποστήριξη ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της τηλεδιάσκεψης και η ποιότητα της αναμετάδοσης, αλλά επίσης δεν υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή από πλευράς αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

ε. Και τέλος σε προηγούμενο έγγραφό μας (απάντηση στα διαλαμβανόμενα – καταγγελλόμενα από τον επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιο) αναφορικά με την μη μετάδοση ζωντανά των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος αποφάνθηκε ως εξής: "Φρονούμε ότι δεν υπάρχει παρατυπία ή παράβαση από το προεδρείο του οικείου Δήμου." 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από τον επικεφαλή της μείζονος μειοψηφίας κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιου να αναγνώσει την εισήγησή του.

 Ο κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιος ανέγνωσε την τοποθέτηση - εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:

 Μετά από αποχή της παράταξής μας από αρκετές συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιούνται με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και έχοντας κάνει γνωστή σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους την πρόθεση μας να μεταδίδονται ζωντανά οι συνεδριάσεις, δεν είχατε έως σήμερα την ευαισθησία να βρείτε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Τουναντίον με διάφορες προφάσεις το αποφεύγετε με τους δικούς σας λόγους και φυσικά σε καμία περίπτωση για λόγους τεχνολογίας και προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό με την αίτηση μας αυτή αναγκαστήκαμε να ασκήσουμε το δικαίωμα που μας δίνει ο νόμος και να ζητήσουμε το αυτονόητο σε μία χρηστή διοίκηση. Πλουραλισμό στην ενημέρωση εν μέσω πανδημίας προκειμένου να φτάνει στον κάθε δημότη που επιθυμεί να ενημερωθεί η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου γενικά και κάθε Δημοτικού Συμβούλου ειδικά. Για τους παραπάνω λόγους και σεβόμενοι την ενημέρωση των δημοτών μας οι οποίοι μας έστειλαν εδώ και τους εκπροσωπούμε ζητάμε την ζωντανή μετάδοση των δημοτικών συμβουλίων που πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη όσο ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό και ταυτόχρονα ζητάμε την ψήφο όλων των συναδέλφων των Δημοτικών Συμβούλων ώστε από την ιστοσελίδα του δήμου να είναι διαθέσιμα τα οπτικοακουστικά αρχεία σε όποιον επιθυμεί να παρακολουθεί αυτή τη χρονική στιγμή την λειτουργία αυτού του συλλογικού οργάνου. 

Μετά την ανάγνωση των εισηγήσεων διεξήχθη και πάλι διαλογική συζήτηση - η οποία είναι καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή - κατά την οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν επί των εισηγήσεων. 

Κατά την διάρκεια των διαλογικών συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά από την ανάγνωση των εισηγήσεων, προέκυψαν τοποθετήσεις, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής: 

Α. Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιος: Όσον αφορά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος στην οποία αναφερθήκατε κ. Πρόεδρε, χρησιμοποιήθηκε η λέξη "φρονούμε" και όχι "αποφασίζουμε" ότι δεν υπάρχει παράβαση από το Προεδρείο, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία που να απαγορεύει ή να επιβάλει την με ζωντανή μετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων και ότι αυτό επαφίεται στην δικαιοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης δεν γίνεται καμμιά αναφορά ότι αυτό προσκρούει σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως σθεναρά υποστηρίζεται. 

Β. Επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ράμμος Παναγιώτης: Η δημοτική αρχή αρνείται με αστείες δικαιολογίες τη μετάδοση μέσω διαδικτύου των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ν. 4555/2018 επιβάλλει οι συνεδριάσεις να είναι δημόσιες. Η αρχή της δημοσιότητας είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα. Απορρέει από τη δημοκρατική αρχή συμμετοχής του δημότη στο γίγνεσθαι του Δήμου. Μόνο η δημόσια συνεδρίαση κάνει τις αποφάσεις τυπικά και ουσιαστικά νομιμοποιημένες και βάζει φραγμό στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Απαιτείται πλειοψηφία 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία "αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών" (ν. 4555/18). Σε καμία περίπτωση ο ν. 4624/2019 που έχει ενσωματώσει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) δεν απαγορεύει την μετάδοση των συνεδριάσεων. Το αντίθετο: Στο άρθρο 28 αναφέρεται αναλυτικά στην "ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης". Όταν από τη Βουλή μέχρι τα Περιφερειακά Συμβούλια και πάμπολλα Δημοτικά Συμβούλια οι συνεδριάσεις μεταδίδονται, δεν μπορεί η δημοτική αρχή Μακρακώμης να οχυρώνεται πίσω δικαιολογίες που δεν αντέχουν στοιχειώδη κριτική. Είναι επικίνδυνο για τα δημοτικά πράγματα η δημοτική αρχή να παραφράζει τη σχετική νομοθεσία. Είτε από άγνοια, είτε διαστρεβλώνοντας κατά το δοκούν. Καλούμε τους συμβούλους της πλειοψηφίας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να επαναφέρουν την κανονικότητα των δημόσιων - μέσω δια διαδικτύου μετάδοσης - των συνεδριάσεων.

 Κατόπιν των ανωτέρω τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν επί των εισηγήσεων. 

Υπέρ της τοποθέτησης - εισήγησης του Δημάρχου ψήφισαν οι κατωτέρω 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι: Τσελεπής Χρήστος, Κοντογεώργος Παναγιώτης, Αρβανίτη Βασιλική, Παπασάρας Ανδρέας, Θεόπουλος Κωνσταντίνος, Σπανός Κωνσταντίνος, Σοφιανός Βλάσιος, Ρήγα Λαμπρινή – Λυδία, Στεφανής Γεώργιος, Παπαευθυμίου Οδυσσέας, Κουτσολέλος Γεώργιος και Στεφανής Κωνσταντίνος.

 Κατά της τοποθέτησης - εισήγησης του Δημάρχου ψήφισαν οι κατωτέρω 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι: Παπαευθυμίου Ευθύμιος, Κατσιμάνης Κωνσταντίνος, Καραγκούνης Αθανάσιος, Λιάγκας Δημήτριος, Λιτοσελίτης Δημήτριος, Θεοδοσόπουλος Λάμπρος, Μίχου - Κατσαβριά Μαρία, Αρβανίτη Βασιλική – Ελένη, Κατσάνου - Λαμπαδιάρη Δήμητρα, Μπήτος Γεώργιος, Τσώνος Ανδρέας, Ράμμος Παναγιώτης, Σκαρλάτος Κωνσταντίνος και Δεληκούρα Χαρούλα, 

Κατά την διάρκεια της ψήφισης επί της τοποθέτησης - εισήγησης του Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Υφαντής Αλέξανδρος δεν ήταν συνδεδεμένος στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr, με αποτέλεσμα να καταγραφεί ως απών. 

Υπέρ της τοποθέτησης - εισήγησης του επικεφαλή της μείζονος μειοψηφίας κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιου ψήφισαν οι κατωτέρω 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι: Παπαευθυμίου Ευθύμιος, Κατσιμάνης Κωνσταντίνος, Καραγκούνης Αθανάσιος, Λιάγκας Δημήτριος, Λιτοσελίτης Δημήτριος, Θεοδοσόπουλος Λάμπρος, Μίχου - Κατσαβριά Μαρία, Αρβανίτη Βασιλική – Ελένη, Κατσάνου - Λαμπαδιάρη Δήμητρα, Μπήτος Γεώργιος, Τσώνος Ανδρέας, Ράμμος Παναγιώτης, Σκαρλάτος Κωνσταντίνος και Δεληκούρα Χαρούλα, 

Κατά της τοποθέτησης - εισήγησης του επικεφαλή της μείζονος μειοψηφίας κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιου ψήφισαν οι κατωτέρω 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι: Τσελεπής Χρήστος, Κοντογεώργος Παναγιώτης, Αρβανίτη Βασιλική, Παπασάρας Ανδρέας, Θεόπουλος Κωνσταντίνος, Σπανός Κωνσταντίνος, Σοφιανός Βλάσιος, Ρήγα Λαμπρινή – Λυδία, Στεφανής Γεώργιος, Παπαευθυμίου Οδυσσέας, Κουτσολέλος Γεώργιος, Στεφανής Κωνσταντίνος και Υφαντής Αλέξανδρος. 

Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα των ανωτέρω ψηφοφοριών

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι  κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  Η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, για όσο χρόνο ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ