Σπερχειάδα: Παραιτήθηκε ο Δημοτικός σύμβουλος Κώστας Μπήτος

2019-03-22 09:01

Αίτηση – παραίτησης υπέβαλε στις 18 Μαρτίου 2019, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας και πρώην Αντιδήμαρχος Μακρακώμης, Κώστας Μπήτος.

Η παραίτηση του κ. Μπήτου έγινε δεκτή από το Δήμαρχο Θύμιο Παπαευθυμίου.

Σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων για την αναπλήρωση της θέσης θα κληθεί ο α’ αναπληρωματικός - πρώην Πρόεδρος του ΔΣ Μακρακώμης - Αθανάσιος Φαρρής.

Η ενημέρωση από τον Δήμο

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου»

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2676/1855/18-03-2019 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπήτου Κων/νου του Παναγιώτη,
2. Την παράγ. 3 του άρθρου 54, του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α ́)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αποδοχή της υπ’ αρ. πρωτ. 2676/1855/18-03-2019 αίτησης παραίτησης του κ. Μπήτου Κων/νου του Παναγιώτη από Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μακρακώμης για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του.