Σπερχειάδα: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

2019-04-16 20:51

 

Η πρόσκληση και τα θέματα της συενδρίασης:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (08)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 19η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτωθέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2.

Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3.

Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου και σύνταξη έκθεσης κατάστασης εσόδων και εξόδων του Δήμου Δ’ Τριμήνου 2018

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4.

Αξιολόγηση αιτήσεων και πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2019.

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘ

5.

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 317.000,00 από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2019.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

6.

Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

7.

«Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/27-8-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ. Β’/27-8-2018)και ισχύει», για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πλατυστόμου».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

8.

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

9.

Διαγραφή χρεών

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10.

Καθορισμός δεκτικών αριθμών προπληρωμής χρηματικών ενταλμάτων.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

11.

Περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: «Δαπάνες καθαριότητας γραφείων Δ.Ε. Σπερχειάδας, Δ.Ε. Μακρακώμης, Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

12.

Περί ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων μη εξοφληθέντων οικ έτους 2018.

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13.

Έγκριση μελετών.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14.

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής Έργου.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

15.

Λήψη Απόφασης επί αιτήματος Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Βελούχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

16.

Λήψη Απόφασης επί αιτήματος ΚοινΣΕπ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ για παραχώρηση χώρου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

17.

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Κων/νου και Χρήστου Αποστόλου, για οικόπεδο (επιφάνειας Ε=8.801,53m2), εκτός οικισμού Πλατυστόμου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

18.

Περί συμπληρωματικής εγγραφής νηπίου στον παιδικό σταθμό Μακρακώμης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

19.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για υπογραφή συμβάσης ανάθεσης των υπηρεσιών ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ’’ για το έτος 2019.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20.

Χορήγηση άδειας πώλησης υπαίθριου εμπορίου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21.

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

22.

Έγκριση Π.Π.Π. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

23.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Μακρακώμης, για την υλοποίηση του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

24.

Περί συμμετοχής του Δήμου Μακρακώμης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

25.

Περί υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», Πρόσκληση V, στον άξονα προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών

κτιρίων» με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών κτιρίων».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

26.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

27.

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δημητρίου Τσαγκάρη του Παναγιώτη για εντός της ζώνης των 800μ από το κέντρο της Τ.Κ. Μάκρης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

28.

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Βασιλείου Κουμαντάνου του Δημητρίου για εντός οικισμού Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

29.

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών κοπής δένδρων.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

30.

Παράταση συμβάσεων προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

31.

Πρόταση για κατάργηση τμήματος ένταξης.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

32.

Παραλαβή τιμολογίων καρναβαλικών εκδηλώσεων.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

33.

Έγκριση παροχής υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης διάφορων εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων του δήμου για το έτος 2019.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ