Σπερχειάδα: Συνεδριάζει μέσω Skype το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 14:00

2020-03-23 15:24

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων:
– του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018, και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, με την
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 177 και την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, και
με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020,
– του άρθρου 10 της αριθ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-
2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και
– της αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και
των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″,

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης που
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω skype, την 27η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 14.00΄, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

-Όποιος Δημοτικός Σύμβουλος δεν έχει την δυνατότητα να συνδεθεί μέσω skype από τον προσωπικό του χώρο για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης, μπορεί να προσέλθει στις
κατωτέρω αναφερόμενες αίθουσες δημοτικών κτιρίων, οι οποίες θα είναι πλήρως εξοπλισμένες
για τον σκοπό αυτό.
1. αίθουσα 1ου ορόφου δημοτικού καταστήματος Δήμου Μακρακώμης στην Κοινότητα
Σπερχειάδος ( οδός Αφών Πάππα 2 ).
2. Ισόγεια αίθουσα δημοτικού καταστήματος Δήμου Μακρακώμης στην Κοινότητα
Μακρακώμης ( Κ.Ε.Π. )
3. Ισόγεια αίθουσα δημοτικού καταστήματος Δήμου Μακρακώμης στην Κοινότητα Αγίου
Γεωργίου.