ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, ώρα 19.30

2016-06-16 15:26

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 22α Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

2. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Μακρακώμης και της Ανώνυμης εταιρίας «Ευρωμηχανική ΑΕ» αναδόχου του έργου με τίτλο «Ανέγερση Ξενώνα Αγ. Γεωργίου» του πρώην Δήμου Αγ. Γεωργίου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

3. Μερική διόρθωση της αριθ. 289/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

4. Λύση της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου της πλατείας της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου και επανεκμίσθωσή του. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

5. Διαγραφή χρεών. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

7. Έγκριση Π.Ο.Π του έργου «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης». ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ 

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή και σήμανση μονοπατιών στο δάσος Μουτζουράκη Κοιν. Τυμφρηστού» ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ 

9. Έγκριση Π.Ο.Π του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων – κατασκευή τοιχίου περιοχή Μαρμαρίτσας». ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ 

10. Έγκριση Π.Ο.Π του έργου « Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Μαρμάρων». ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ 

11. Έγκριση Π.Π.Π του έργου « Αποκατάσταση- Επισκευή Τμημάτων της Κεντρικής Πλατείας Σπερχειάδας <ΑΘ. ΑΚΡΙΔΑ>». ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ 

12. Έγκριση Π.Π.Π του έργου «Διαμόρφωση εισόδου και κατασκευή διαδρόμων στο 1ο νεκροταφείο Σπερχειάδας». ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ 

13. Έγκριση διοργάνωσης της ετήσιας εκδήλωσης γιορτή Λουκάνικου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και ψήφιση πίστωσης. ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ