Σπερχειάδα: Συνεδριάζει το Δημοτικο Συμβούλιο Τρίτη 16 Ιουνίου

2015-06-13 12:55

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 16η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

1 Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου και σύνταξη έκθεσης κατάστασης εσόδων και εξόδων του Δήμου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

2 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

3 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου 5Χ5 Τ.Κ. Λευκάδας». ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

4 Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 5. Έγκριση μελετών έργων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

6. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ 

7. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 114/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ 

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους (σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ.2 του Ν. 4070/2012). ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ. 

9. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργων. ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ. 

10. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών της εταιρίας RURAL CONNECT Ευρυζωνικά δίκτυα Α.Ε. ειδικού σκοπού σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Μακρακώμης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 11. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ 

12. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ 

13. Υποστήριξη πρότασης για τη διεκδίκηση της άρσης της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

14. Απόρριψη ανανέωσης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών αρμοδιότητας του Δήμου Μακρακώμης του Αθανασίου Αντωνίου του Θεοφάνη. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ 

15. Έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 16. Περί αποδοχής ή μη αιτήσεως της Ψαλίδα Σοφίας και Δημοπούλου Βασιλικής Ο.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 17. Συμπλήρωση- υποκατάσταση ονόματος ιδιοκτήτη και παράταση παλαιάς μισθωτικής σύμβασης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

18. Περί απευθείας ανάθεση:-Δαπάνες Καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. Σπερχειάδας, - Δαπάνες Καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. Μακρακώμης,- Δαπάνες Καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

19. Διόρθωση – συμπλήρωση της αριθ. 192/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ.

 20. Έγκριση πολυετούς μίσθωσης καλλιεργήσιμης γης της Τ.Κ. Κολοκυθιάς του Δήμου Μακρακώμης και καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ