Ξεκινά ο νέος θεσμός του Οικογενειακού Προγραμματισμού και η φροντίδα υγείας στην μητέρα και το παιδί

2015-07-22 23:10

Μέτρα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό, σε εθνικό επίπεδο, του θεσμού του οικογενειακού προγραμματισμού και των υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας στη μητέρα και το παιδί, προωθεί το υπουργείο Υγείας

 

 

Σήμερα εκδόθηκε η απόφαση απο το Υπουργείο Υγείας για την οργάνωση, την λειτουργία αλλά και ενιαίος καθορισμός διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού.

Στο πιλοτικό δίκτυο συμμετέχουν ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., με κατάταξη σε τρείς τύπους : (Α) Μονάδες Υγείας που έχουν αναπτύξει προγράμματα και υπηρεσίες, (Β) Μονάδες Υγείας που αναπτύσσουν δραστηριότητες και ενέργειες άτυπου χαρακτήρα και (Γ) Μονάδες Φροντίδας Μητέρας – Παιδιού.

Στόχος των παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν είναι έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 είναι η ενιαία εφαρμογή διαδικασιών και ρυθμίσεων από όλες τις Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ. (του πιλοτικού δικτύου) με παράλληλη προώθηση ενεργειών για ανάπτυξη αντίστοιχων δομών (τμημάτων -  υπηρεσιών –προγραμμάτων σύμφωνα με τον σχεδιασμό) σε όλες τις Δ.Υ.Π.Ε. της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης του εν λόγω Πιλοτικού Δικτύου (ΠΔ), στο οποίο συμμετέχουν τριάντα πέντε (35) φορείς ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., με κατάταξη σε τρεις τύπους : (Α) Μονάδες Υγείας που έχουν αναπτύξει προγράμματα και υπηρεσίες, είκοσι ένα (21) φορείς, (Β) Μονάδες Υγείας που αναπτύσσουν δραστηριότητες και ενέργειες άτυπου χαρακτήρα επτά (7) φορείς και (Γ) Μονάδες Φροντίδας Μητέρας - Παιδιού, επτά (7) φορείς.

Το εν λόγω Πιλοτικό Δίκτυο, οργανώνεται και συντονίζεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας & Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό και έργο:
•    Το σχεδιασμό, συντονισμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την ανάπτυξη του θεσμού του Οικογενειακού Προγραμματισμού και Φροντίδας Μητέρας Παιδιού.
•    Την ανάπτυξη διαλόγου - διαβούλευσης σε επιστημονικό και οργανωτικό επίπεδο.
•    Τη μελέτη και διαμόρφωση των εντύπων, των φακέλων των εξυπηρετούμενων πολιτών, του πλαισίου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, καθώς και διοικητικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών.
•    Τη διαμόρφωση του περιεχομένου των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και των διαδικασιών παραπομπής.
•    Την επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους φορείς που λειτουργούν στην κοινότητα.
•    Την ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αναγκαίο να στελεχώσει ή στελεχώνει ήδη τα εν λόγω τμήματα ή υπηρεσίες.
•    Τη διαμόρφωση κατάλληλου υλικού αγωγής υγείας, επιμόρφωσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης.
•    Την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας.
 
• Την κατάθεση προτάσεων για ανάπτυξη προγραμμάτων σχετικά με τους θεσμούς.

Το έργο θα ολοκληρωθεί ως εξής :

1.    Α' Περίοδος: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, κατάθεση σχετικής έκθεσης με προτάσεις επί των θεμάτων του έργου με θέμα: «Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων για την ανάπτυξη του θεσμού του Οικογενειακού Προγραμματισμού» για έγκριση από τον Υπουργό Υγείας , προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προώθησης προς το Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και σε συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για θεσμικές, οργανωτικές και λοιπές διοικητικές ρυθμίσεις.

2.    Β' Περίοδος: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2016, εφαρμογή κατά ενιαίο τρόπο των διαδικασιών και ρυθμίσεων από όλες τις Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ. (του Πιλοτικού Δικτύου) με παράλληλη προώθηση ενεργειών για ανάπτυξη αντίστοιχων δομών (τμημάτων - υπηρεσιών - προγραμμάτων σύμφωνα με τον σχεδιασμό) σε όλες τις Υ.πε. της χώρας.
Επισπεύδουσα υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας & Πρόληψης

Οργάνωση - Λειτουργία - Χώροι

Όσον αφορά στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των χώρων, των εγκαταστάσεων, τον εξοπλισμό, την οργάνωση και την λειτουργία των Μ./Υ.Ο.Π., στο πλαίσιο των Νοσοκομείων και των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., ισχύουν ως γενικό πλαίσιο οι σχετικές διατάξεις και αποφάσεις για τη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων

Ημέρες και Ώρες λειτουργίας
Όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας θα ισχύει πενθήμερη λειτουργία με πρωινό ωράριο λειτουργίας.

Προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι οικογένειες, τα ζεύγη και μεμονωμένοι πολίτες, δεδομένου ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες Οικογενειακού Προγραμματισμού αναφέρονται σε υγιή πληθυσμό, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών για 2 φορές την εβδομάδα σε απογευματινό ωράριο με την παρουσία τουλάχιστον ενός ιατρού και ενός άλλου από τους υπηρετούντες επαγγελματίας υγείας.

Διαδικασία ραντεβού
Ο προσδιορισμός των ραντεβού των ενδιαφερομένων πολιτών για εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών από τις Μ./Υ.Ο.Π., είναι δυνατόν να γίνεται:
•    Με απευθείας επικοινωνία με το γραφείο - γραμματεία των Μ./Υ.Ο.Π.
•    Με την αξιοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και διαδικασίας όπως αυτή προβλέπεται, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω φορείς θα μεριμνήσουν ώστε να εμφανιστούν στο σύστημα διακριτά οι Μ./Υ.Ο.Π., ανεξαρτήτως του πλαισίου που αυτές λειτουργούν π.χ. γυναικολογικές κλινικές.

Η Δ/νση Π.Φ.Υ.Π., στο πλαίσιο του Π.Δ. προωθεί ενέργειες με συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα προσδιορισμού ραντεβού για τις Μ./Υ.Ο.Π., ως ξεχωριστές υπηρεσίες μέσου των υφιστάμενων πενταψήφιων τηλεφωνικών γραμμών ραντεβού.

Τήρηση Μητρώου - ενιαίος τρόπος αρίθμησης
Οι Μ./Υ.Ο.Π., προκειμένου να διαμορφωθεί ένας ενιαίος τρόπος αρίθμησης για
κάθε νέο προσερχόμενο προς τις υπηρεσίες πολίτη, καθώς και τήρησης σχετικού
Μητρώου, καλούνται να διαμορφώσουν: I

Ενιαία αρίθμηση για κάθε νέο προσερχόμενο προς τις υπηρεσίες πολίτη από 1-1-2015 δίδοντας αύξοντα αριθμό Μητρώου που θα αναγράφεται ως : Αριθμό Μητρώου Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Πολίτες που έχουν εξυπηρετηθεί σε προηγούμενες χρονικές περιόδους από τις Μ/ΥΟΠ, θα λάβουν από το 2015, νέα αρίθμηση με την ίδια διαδικασία (ανεξαρτήτως αν για λόγους εσωτερικής λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση παλαιότερου Α.Μ.).

Ενιαία διαδικασία τήρησης βιβλίου Μητρώου Οικογενειακού Προγραμματισμού, στο οποίο θα καταγράφεται για κάθε νέο προσερχόμενο προς τις υπηρεσίες πολίτη, ο προαναφερόμενος Α.Μ.ΟΠ , ο αριθμός φακέλου ασθενούς (εφ όσον εξυπηρετείται για άλλο σκοπό από τον φορέα), ή ο παλαιότερος αριθμός Μητρώου, την αρχική και κάθε επόμενη ημερομηνία προσέλευσης , το έτος γέννησης, το φύλο, η κατηγορία προσερχόμενων ( μεμονωμένα, ζεύγος, οικογένεια κ.λ.π.), η οικογενειακή κατάσταση, η έκφραση αιτήματος για παροχή υπηρεσιών και παρεχόμενες υπηρεσίες (αδρή καταγραφή).

Σημειώνεται ότι η εν λόγω τήρηση των στοιχείων είναι δυνατόν να γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου.

Ενιαία τήρηση βιβλίου Ημερολογίου κίνησης ή ραντεβού στο οποίο θα αναγράφονται ανά ημέρα και ώρα οι προσερχόμενοι πολίτες (με ή χωρίς ραντεβού), η παρεχόμενη υπηρεσία καθώς και οι άλλες δράσεις ή ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο της κοινότητας.

Υλικό Αγωγής Υγείας

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α και διαμόρφωσης σχετικού υλικού Αγωγής Υγείας, καθώς και αναζήτησης – συλλογής υφιστάμενου σχετικού υλικού, προγραμματίζεται από την Δ/νση Π.Φ.Υ.Π. η αποστολή κατά περιόδους, ενημερωτικών φυλλαδίων, βιβλίων, DVD, κ.λ.π., προς όλους τους φορείς του Π.Δ., προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη δράσεων και ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των οικογενειών.


Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Στο πλαίσιο του έργου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. προωθείται Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με την αδειοδότηση των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρεται στην αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, ενώ παράλληλα εκδίδονται ρυθμιστικές αποφάσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εποπτεία επιμέρους διαδικασιών και θεσμών (παρένθετης μητέρας), που αφορούν στο αντικείμενο αυτό.

Οι επαγγελματίες υγείας των Μ./Υ.Ο.Π. καλούνται να ενημερώνουν τους προσερχόμενους πολίτες και τις οικογένειες για το έργο και τη λειτουργία της Ε.Α.Ι.Υ.Α., να παραπέμπουν σε αυτήν για ειδικότερες περιπτώσεις και να αναζητούν σχετικές πληροφορίες για τις αποφάσεις που εκδίδονται ή να θέτουν ερωτήματα προς διαχείριση περαιτέρω πληροφοριών. Στοιχεία επικοινωνίας : Ε.Α.Ι.Υ.Α. Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 11521, Αθήνα, τηλ: 2132010467, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., site: www.eaiya.gov.gr

Ενδυνάμωση προσφοράς μητρικού γάλακτος

Η προώθηση και προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες πολιτικών υγείας που ενισχύεται από το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο αυτό οι επαγγελματίες υγείας των Μ./Υ.Ο.Π. καλούνται να προβούν σε συνεχείς ενέργειες και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα είτε ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τις νέες γυναίκες και μητέρες είτε συμβάλλοντας στην ενίσχυση των θηλαζουσών μητέρων.

Επίσης ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ευαισθητοποίηση των θηλαζουσών μητέρων για τη Δωρεά Ανθρωπίνου (Μητρικού) Γάλακτος ως προσφορά στη Μονάδα Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού – Τράπεζας Γάλακτος, της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών « ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». (πληροφορίες τηλ. 2132051360 και 210-6462782 / Ώρες λειτουργίας: 7 πμ - 10 μμ / www.hospital-elena.gr, και στο e-mail breastfeeding).

Η εν λόγω δωρεά συμβάλει στην ανοσολογική προστασία των βρεφών και άρα στη μείωση του ποσοστού λοιμώξεων. Η χορήγηση μητρικού γάλακτος προλαμβάνει επιπλοκές από το γαστρεντερικό σύστημα όπως η νεκρωτική εντεροκολίτιδα η οποία είναι η βασικότερη αιτία θανάτου στα πρόωρα βρέφη, ενώ το ευαίσθητο και ανώριμο γαστρεντερικό σύστημα των προώρων νεογνών ωριμάζει επιτυχώς. Επίσης με τη χορήγηση του μητρικού γάλακτος μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η νεογνική θνησιμότητα.

 

dikaiologitika.gr